Hê-bơ-rơ 3:18

Hê-bơ-rơ 3:18 VIE2010

Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài? Không phải là với những người không vâng lời Ngài sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share