Hê-bơ-rơ 3:1

Hê-bơ-rơ 3:1 VIE2010

Do đó, thưa anh em thánh, là những người hưởng ơn kêu gọi trên trời, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận là Đức Chúa Jêsus.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share