A-mốt 9
VIE2010

A-mốt 9

9
Khải tượng về sự trừng phạt Y-sơ-ra-ên
1Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng:
“Hãy đánh các đầu cột
Để những ngạch cửa bị rúng động;
Hãy đập sập các tượng trên đầu chúng!
Kẻ nào sót lại của họ thì Ta sẽ giết bằng gươm
Không một người nào trốn được,
Chẳng một ai thoát khỏi.
2Dù họ đào đất chui xuống âm phủ
Tay Ta cũng sẽ lôi họ lên;
Dù họ trèo lên trên trời
Ta cũng sẽ kéo họ xuống.
3Dù họ trốn trên đỉnh núi Cạt-mên
Ta cũng sẽ đi tìm để bắt họ;
Dù họ ẩn mình dưới đáy biển
Ta cũng sẽ sai rắn biển cắn họ tại đó.
4Dù họ bị kẻ thù bắt lưu đày
Ở đó, Ta cũng sẽ sai gươm giết họ đi.
Thật mắt Ta theo dõi họ
Để giáng họa chứ chẳng phải để ban phước đâu.”
5Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân,
Đấng chạm đến đất thì đất liền tan chảy,
Tất cả dân cư nó khóc than;
Cả đất dậy lên như sông Nin
Và lún xuống như sông của Ai Cập
6Chúa đã xây cung đền Ngài trên các tầng trời,
Và lập vòng khung Ngài trên đất.#9:6 Trong nguyên văn, câu nầy không rõ nghĩa.
Ngài gọi nước biển
Và đổ ra trên mặt đất.
Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
7Đức Giê-hô-va có phán:
“Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, đối với Ta, các ngươi có khác gì con cái của Ê-thi-ô-pi đâu?
Chẳng phải Ta đã từng đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập,
Người Phi-li-tin ra khỏi Cáp-tô,
Và người Sy-ri ra khỏi Ki-rơ hay sao?
8Kìa, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên vương quốc tội lỗi nầy
Và Ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất
Nhưng Ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.
9“Vì nầy, Ta sẽ truyền lệnh và sẽ tan rải nhà Y-sơ-ra-ên ra giữa mọi dân tộc
Như lúa mì bị sàng sảy trên cái sàng
Mà không có một hạt nào rơi xuống đất.
10Tất cả những tội nhân trong dân Ta,
Là những kẻ nói rằng: ‘Hoạn nạn sẽ không bắt kịp chúng ta’
Thì chúng sẽ chết bởi gươm.”
Lời hứa cho Y-sơ-ra-ên được phục hồi
11“Trong ngày đó, Ta sẽ dựng lại#Công 15:16-18.
Nhà tạm của Đa-vít đã bị sụp đổ
Và tu bổ lại những chỗ đổ nát của nó.
Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn
Và xây nó lại như ngày xưa,
12Để họ sẽ chiếm phần còn sót lại của Ê-đôm
Và tất cả các nước được xưng bởi danh Ta.”
Đức Giê-hô-va phán vậy; chính Ngài sẽ làm trọn mọi điều đó.
13Đức Giê-hô-va phán:
“Nầy những ngày đến, người cày sẽ theo kịp kẻ gặt,
Người đạp nho theo kịp kẻ gieo giống.
Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra
Và mọi đồi sẽ tuôn chảy.
14Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên Ta từ chốn lưu đày trở về;
Họ sẽ lập lại các thành bị tàn phá và sống ở đó.
Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó,
Họ sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó.
15Ta sẽ lại trồng Y-sơ-ra-ên trên đất của họ
Và họ sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà Ta đã ban,”
Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010