II Cô-rinh-tô 5:17

II Cô-rinh-tô 5:17 VIE2010

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

II Cô-rinh-tô 5:17

Share