I Các Vua 17:5

I Các Vua 17:5 VIE2010

Ê-li ra đi và làm theo lời Đức Giê-hô-va. Ông đến ở bên khe Kê-rít, phía đông sông Giô-đanh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share