YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 2

2
1Nivat'aj'e ja Jesús yiey ja yitsaat Belén, yi'shi' ja cotsjaat Judea, jan t'aplhuqu'e ti lhcaanvacleesh'e ja Herodes. Pa lhechesh pa namey ja yitsaat Jerusalén papi t'ajôôjjô nivacle tôlhey pa lhum'ôcjinuc. Papi lhech tcajôyshaysha'ne, 2pa yit'esh ti tay'ôtsjanesh ts'ivee:
—¿Ta yie' pa lhanvacleesh jayu napi judíos pan nich'a nivat'aj? Lhayaash ti javanelhey lhja lhcatiis, pa janamelhey nôqueesh ca jôclôjelh.
3Meelh ti yipe'yach'e cavôque ja lhcaanvacle Herodes pa uj ti nitôyiyjat. Nitôyiyjach'e shta lhacôm'a japi Jerusalén lhavos. 4Pa lhechesh pa tôney ja lhcaanvacle lhacôm'a papi vatcasinôc lhanvacles shi' papi vanqu'eyjatsjanesh pava lhfanishlhavach, pa niyôsesh pan yie' pa nivat'aj'e jayu pa Cristo. 5Papi lhech yit'esh ti nifaclem:
—Yiey ja Belén yi'shi' ja Judea; lhayaash ti yi'sesh'e pa chiytôyjata pava ti vaclan:
6A'lhech, Belén, lhôvji'
na cotsjaat Judea. A tiqu'intaj
ti lhacshenshi nava yitsates yi'shi' nôque cotsjaat,
lhayaash ti tôlh'a jayu pa lhcaanvacle,
pa lhech vanujumatsenesh jayu
japi tsitsôt'ajesh Israel lhavos.#2.6 Mi 5.2.
7Pa lhechesh pa vaniistanjatesh pa Herodes ti vancacheney ca ninachey papi tcajôyshaysha'ne pa niyôsesh pan t'aplhuqu'e ti nich'a yivaney lhpa catiis. 8Pa lhechesh pa yicheney ja Belén pa yit'esh ti yiyôjaa:
—Lhech meeelhshi pa avoolheysha'ne jum pa taôvclaj. Pa meelh ca avantajelh pa taôvclaj pa anfacleelhyam pan yie', ca jaspa jôquey jayu vitsha ca jôclôj.
9Meelh ti lhech t'ônasha ja lhcaanvacle, pa yich'in papi tcajôyshaysha'ne. Pa lhechesh pa yivaney shta lhpa catiis lhpan yivaney ti yiey pan tôlh'e'. Lhpa lhech catiis vanôyinc'oya yamjey pan yie' pa taôvclaj, pa lhech mônlhee. 10Meelh ti yivaney papi tcajôyshaysha'ne lhpa catiis, pa uj ti nishamesh. 11Pa yich'ôcji pa jpôyiich, pa yi'van pa taôvclaj shi' lhpa lhamimi María. Pa lhechesh pa t'acjatsuyshichamch'e pa yôclôj pa taôvclaj. Pa nic'atch'esha'ne ts'ivee pava lhcatinôjiy pa tisesh pava cojiyas clesanlhiy shi' pa acôjqu'e pa lhniish ti chiylhôney, pa nôquee pa vatshachivo lhey mirra. 12C'oya ti yivaclhitesh cavôque, pa yijutey pa lhtsamaat pa Dios ca ya aj ca napecley pa Herodes, pa vooy peelh nôyish yuyey ti vapecley pa lhavtsaat.
Pa lhclôtsjayashey pa Egipto
13Meelh ti tosch'een papi tcajôyshaysha'ne, pa nam pa lh'angel pa Lhcaanvacle pa nijujom pa José pa nôque yit'esha:
“Aneetsham, ca acum'e na taôvclaj shi' lha lhamimi, pa aclôtshelhey ja cotsjaat Egipto. Pa lhech amônlheelh'een amjelhey ca janfactajelh'am. Lhayaash ti vooy jayu ja Herodes na taôvclaj ca jaspa niclôn.”
14Pa lhechesh pa nitshaam pa José ti jonshajesh, pa t'acum'e pa taôvclaj shi' lhpa lhamimi, pa yiclôtshelhey pa cotsjaat Egipto. 15Pa lhech mônlheen yamjey pan t'aplhu' ti vaf pa Herodes. Côque vaclan yôfisch'e pan t'ônash lhapesh pa Lhcaanvacle ti nifaclem papi chiytôyjata pava ti vaclan, pa yit'esh: “Jayônshey na Yaôs ja Egipto ti yie'.”#2.15 Os 11.1.
Pa Herodes tayôjijanesh papi taôvclas ca chinclônsha'ne
16Meelh ti yaya'esh pa Herodes ti yijôts'ôclôn'in papi tcajôyshaysha'ne, pa uj ti vanut. Pa tayôjijanesh ca chinclônsha'ne lhacôm'a papi taôvclas papi yitsjôy papi napu' lhnincôpes shi' papi tiqu'icsha'ne yiey pa Belén shi' pava yitsates nashch'elhavôôj. Lhayaash ti yaychavalhch'e jan t'aplhuqu'e ti nifaclem papi tcajôyshaysháne. 17Pa nôque lhjunash yôfisch'e lhapesh pa chiytôyjata pava ti vaclan, lhey Jeremías, yit'esh:
18“Chiypeya'e pa vat'ôjôj yiey pa yitsaat Ramá,
yipvatsham'in pa tafshiyvatsham'in shta;
lhech lhpa Raquel tafshiych'een ti yip'in,
lhayaash ti vafsha'ne capi lhcles.”#2.18 Jer 31.15.
19P'alha ti vaf ca Herodes, pa yamey shta pa lh'ángel pa Lhcaanvacle pa nijujom shta pa José ti yiey pa Egipto, pa yit'esha:
20“Aneetsham, ca acum'e na taôvclaj shi' lha lhamimi, pa mapecleshelhey ja cotsjaat Israel, lhayaash ti p'alha ti vafsha'ne capin yentaj ca niclôn na taôvclaj.
21Pa lhechesh pa netshaam pa José pa t'acum'e pa taôvclaj shi' lhpa lhamimi pa vapeclelhey ja cotsjaat Israel. 22Meelh ti tpeeycheyesh pa José ti nicôyôjam ca Herodes pa lhaôs Arquelhao ti lhcaanvacleesh'e ja Judea, pa lhechesh pa nijovayeshey ca namjey. Pa yijutey pa lhtsamaat pa Dios ca nôquey ja cotsjaat Galilea. 23Meelh ti yamey ja Galilea pa lhayishlheey ja yitsaat Nazaret, pa lhech mônlhee. Cavôque vaclan yôfisch'e ja t'ônashesh lhapesh papi chiytôyjata pava ti vaclan ti yit'esh: Chiyetônesh jayu shta ja Jesús Nazaret lhavo'.#2.23 Mr 1.24; Lc 2.39; Jn 1.45.

Currently Selected:

San Mateo 2: NIVA

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy