Nivaclé Bible (NIVA)

Niwaklé [Nivaclé (Paraguay)]

Read Version: Nivaclé BibleAudio Bible: Nivaclé Bible

NAVA DIOS LHASINÔC

(LA BIBLIA)

Lhanquey Dios Lhasinôc ti chiyamjatvatsham nava chiyi'sesh'e ti yi'shi' pa lhjunash japi judíos shi' pa lhíanishlhavach japi cristianosesh ti chiyashjateshchisham pa lhanfanash. Na ya'clish Biblia tôlhshaam ja griego lhcliish biblía ti aclôja biblíon, nôque yich'e' "vatqu'isjayanach". Nava Dios Lhasinôc lhech yie'vatam. Nava Dios Lhasinôc ti yitôôysha japi cristianosesh ti chiyu'vatsham nava napu usshaam t'iyasesh, lhanqueyesh na Apis shi' na Nich'a Vatfacjes. Nava Dios Lhasinôc (La Biblia) ti yitôôysha japi judíos na Apis Vatfacleech.

Nava Dios Lhasinôc pa lhjunashelhvach pa Dios pa nivacle. Tôlhshaam lha lhech pa Dios ti vatvanjiyinesh shi' ti yitôyjateshlhavne pava yen shi' pa lhfanishesh ti yachajlhavne. Yi'shi' ti chichayeshch'e pa vatnilhjenjayash. Nôclishem pa t'unaj pa Dios ti yasinôquiesh pa nivacle. Côque chiyvanesh pa lhjunash papi lhtachifas Israel lhavos. Ti nôclitem pa Dios papi nivacle ti tcajôyshiyanesh pa lh'Espíritu Santo. Papi lhavosesh ti yi'sesh'e nava Dios Lhsinôc t'ajuya pa lhcliish ti yasinôqui papi yitsôt'ajesh lhchifas papin yivoyjateshemch'e na ya'aclish pan t'aplhuqu'e papi lhech ti yi'sesh'e.

Pa lhe'naa nava vatqu'isjayajanjasesh nava Dios Lhasinôc ti chiyisclanvatich'e na Apis Vatfacleech vatjutsa' ti chiyi'sesh'e pa hebreo lhcliish shi' pa arameo lhcliish, shi' nava yi'shi' na Nich'a Vatfacleech y'shi' pa griego lhcliish. Pa tôlhshaamjop pava lhech ya'clishay ti chinclaneshisha'ne hava apis shi' java nich'acch'e chinôyôjqu'esha'ne yiey na cotsjaat.

Na lheyisvatc'oya papi lhavosesh ti yi'sesh'e nava natqu'isjayanjasesh nava Dios Lhasinôc ti yicheshch'e java acloj nincôpes (yash'apee ti mil nincôpes). Lhavaatsha tach'anch'e nava chitasinôyesh'in shi' nava chiyi'sesh'ejop'in. Nava Dios Lhasinôc yi'shi' nava chivôntôyich'e nava lhanfanash nava vat'ajayeshjop, shi' nava nalhjunashvatc'oya vat'acjay, ti chinfacleshch'e shi' ti chinôclitch'e nava chiychayjulh. Caajshi shta nava lhech nava chiyasinôquiesh vaclan, shi' nava chayeshchc'e t'ajuya nava chiyovalheyjop. Lhjunashjulh shta ti yi'shi' nava vatyôjijates t'ajuya pa vatmônlhajayash, ti chiytsôôtjateshi pa vatôclôjqueyash, t'ajuya shta ti chivanca fayjatesh pa is vatjunash. Yi'shi' shta nava vatcajôyshivos shi' nava chivancacajôyshiyanesh. Vooy na Nich'a Vatfacleech yi'shi' nav'elh vatqu'isjayanjasjop papi iglesiaesh, pa lhpôc'ôcshamsha'ne, shi' papi vi'sesh ts'ivee.

Nava Dios Lhsinôc chiyashjateshc'oya java yie' na cotsjaat, na lhech vatqu'isjayanach ampa ca chinjônjulh. Chicaatjatesh ti ve'lha pa lhjunash ti tô'lha pa Dios, ti tôlhshaam nava chiyasinôquiesh na lhech ve'lha vatqu'isjayanach, shi' ti Yivo'yeshch'e. Pa lhjunasheshch'ejulh japi judíos shi' japi cristianos pan t'aplhueshch'e pava nincôpes ti yipe'yashi nava lhech pa ti'ôjôj pa Dios, ti vatsôôtjatesh ti tasinôy'in yiey pan t'aplhuqu'e'in shi' pa lhjunashem lhavaatsha. Na lhfaclech'em ti tanôcliteshem pa t'unaj pa nilhjunasheemjulh ca nivaych'aclaj pa lhamônlhjayash pa nivacle. Pa lhe'naa ti yaash papi yitôychatesha pa t'unaj ti ninach'anatshem ti yijuteu, ti chinfacleshch'e yiey na cotsjaat. Ti chiyasinôquiesch nava Dios Lhasinôc ti Lhclishay pa Dios. 

Publisher

United Bible Societies

Other Versions from This Publisher

Azərbaycan Bibliyası 2008Biblia Dios Habla HoyBiblia Dios Habla HoyBiblia MayaBiblia Reina Valera 1909Biblia Reina Valera 1960Biblia Reina Valera 1995Biblia del Oso 1573Dios Habla Hoy DKDios Rimashca ShimicunamiDios Rimashcata QuillcashcamiDios habla Hoy EstándarEast Lisu New TestamentE’yo Siza Alatararu Munguniri BIBLIAGriffith John Wenli NTIntas EtipupLengua Sur (Enxet) Nuevo TestamentoMatu Chin New Testament 2006Ngünechen Tañi Küme DunguNivaclé BibleNuevo Testamento Toba SurQheshwa Biblia DCReina Valera ContemporáneaSgaw Mason BibleSomi He ƆTraducción en Lenguaje ActualTraducción en Lenguaje Actual InterconfesionalTraduzione Interconfessionale in Lingua CorrenteTraduzione Interconfessionale in Lingua CorrenteWAKALATA WANO WALIالعهد الجديد باللهجة الجزائريةمژده برای عصر جدیدکتاب مقدسព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥អាល់គីតាប《官話和合譯本》《現代中文譯本2019--繁體版》俄羅斯正教文理《希臘原文新約聖經》附《官話聖詠經》包爾騰-柏漢理淺文理《新約聖經》北京官話譯本南京官話《新約全書》文理《委辦譯本》文理和合譯本《新舊約全書》新标点和合本, 神版施約瑟淺文理《新舊約聖經》朱寶惠《重譯新約全書》附注釋李山甫等《新經全書》附注釋楊格非官話《新約全書》楊格非文理《舊約詩篇》淺文理和合《新約全書》湛約翰-韶瑪亭文理《新約全書》王元德《新式標點新約全書》白日昇-徐約翰文理新約(缺)蕭鐵笛《新譯新約全書》蕭靜山《新經全集》附注釋裨治文-克陛存文理《新約全書》和《舊約全書》陸亨理-鄭壽麟《國語新舊庫譯本-新約全書》馬殊曼-拉撒文理《新舊約全書》馬禮遜-米憐文理《神天聖書》黑彝新約全書

Available Versions

Total Versions:2,861
Total Languages:1,910

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.