YouVersion Logo
Search Icon

Malaquías 4

4
Pa lhnachjayash pa lhnalhu pa Lhcaanvacle
1*xs* Pa Lhcaanvacle yaash pa t'unaj pa yit'esh: “Shalhajulh pa nalhu ti yichesh, jan lhjunash lhja itôjiy, pa lhacôm'a papi nunatsjanjas shi' papi ojiyis pa yichesh jayu jan lhjunash ja yitjataj ti yameshch'esha'ne ti yivutun. Pa lhech nalhu ca ninamtaj pa ninapjunch'e jayu, pa ampapu jayu ca mônlhaa. 2Taj ti avaatsheelh ca ach'antajeshelhyijulh, na yivoyjayasheshch'e pa napjumtsiyanelh jayu jan lhjunash na lhqu'isjuyaj na jumcuclaay, vooy pa lhqu'isjuyaj pa navatsjanchateshelh. Vooy avaatsheelh pa lht'ecleteshelhchisham jayu pa ashameelh jan lhjunash java vôcô lhcles ti tayshi lhpa lhashiy. 3Pa lhech nalhu jasclansha'ne jayu, vooy avaatsheelh pa lht'ôselhch'een jayu papi ojiyis jan lhjunash pa c'ocshi cotsjaat.
4“Avôntôyitelhch'e na yiyôjijat ti jajutem ja yicavo Moisês ti yiey lhja utiyuc Sinaí,*xt* ¡Nava lhech chiyisclanvatich'e shi' nava vatyôjijatesjop lhacôm'a napi Israel lhavos ca nanc'ashamesh!
5“A'van avaatsheelh: Janchenelh'ay jayu ja chiytôyjata pava vaclan Elías,*xu* ti jôjjeclay ti ninam pa lhnalhu pa Lhcaanvacle, pa lhech nalhu yaash jayu ti suyshi. 6Jô lhech yisclanjayanelh vatjulh jayu papi vatanavot papi lhcles.*xv* Pa tanca nacheshey jayu ca yiclôyit'e na lhavtsateyish ca jatif'e' lhacôm'a.”

Currently Selected:

Malaquías 4: NIVA

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy