YouVersion Logo
Search Icon

Matiu 1

1
Kaha kupwən me səvəi Iesu Kristo
1 # Jen 22:18, 1Kron 17:11, Luk 3:23-38 Kwopi nəɡkiariien i rani nəɡhi kaha kupwən me səvəi Iesu Kristo. In kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt mɨne kwənəkwus səvəi Epraham.
2Epraham in tata səvəi Aesak,
Aesak in tata səvəi Jekop,
Jekop in tata səvəi Juta mɨne piəvni me,#1:2 Juta mɨne piəvni me irəha pam twelef. Irəha nəha kaha kupwən me səvəi nəkur Isrel.
3 # Jen 38:29-30, Rut 4:18-22 Juta in tata səvəi Peres mɨne Sara. Mama səvənrau nə Tamar.
Peres in tata səvəi Hesron,
Hesron in tata səvəi Ram,
4Ram#1:4 Nəɡhɨn riti mwi Aram (1Kron 2:9) in tata səvəi Aminatap,
Aminatap in tata səvəi Nason,
Nason in tata səvəi Salmon,
5 # Rut 4:13-17 Salmon in tata səvəi Poas. Mama səvəi Poas nə Rehap.
Poas in tata səvəi Opet. Mama səvəi Opet nə Rut.#1:5 Əvsini nəkukuə nəha Rut ia Oltestamen
Opet in tata səvəi Jese,
6 # 2Saml 12:24 Jese in tata səvəi Kiɡ Tevɨt.
Kiɡ Tevɨt in tata səvəi Solomon. Mama səvəi Solomon nə Patsepa pran səvəi Uria kupwən.
7Solomon in tata səvəi Rehopoam,
Rehopoam in tata səvəi Apia,
Apia in tata səvəi Asa.#1:7 Nəɡhɨn riti mwi mə Asaf
8Asa in tata səvəi Jehosafat,
Jehosafat in tata səvəi Joram,
Joram i tata səvəi Usia,
9Usia in tata səvəi Jotam,
Jotam in tata səvəi Ahas,
Ahas in tata səvəi Hesekia,
10Hesekia in tata səvəi Manase,
Manase in tata səvəi Amon,
Amon in tata səvəi Josaea,
11 # 2Kinɡ 24:14-15, 2Kron 36:10, Jer 27:20 Josaea in tata səvəi Jekonaea mɨne piəvni me. Ia nəpɨn nəha kɨnərhi irapw nəkur Isrel həier mhəuvən ia tənə Papilon.
12 # Esra 3:2 Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həməier irə mhəuvən ia tənə Papilon, Jekonaea in tata səvəi Sealtiel,
Sealtiel in tata səvəi Serupapel,
13Serupapel in tata səvəi Apiut,
Apiut in tata səvəi Eliakim,
Eliakim in tata səvəi Asop,
14Asop in tata səvəi Jatok,
Jatok in tata səvəi Akim,
Akim in tata səvəi Eliut,
15Eliut in tata səvəi Eleasar,
Eleasar in tata səvəi Matan,
Matan in tata səvəi Jekop,
16Jekop in tata səvəi Josef.
Josef nə in iərman səvəi Meri. Meri nə in pran nə mama səvəi Iesu. Iesu nə kani nəɡhɨn nə Kristo.
17Ro iamɨnhi irə fwe Epraham meste pehe Kiɡ Tevɨt tata me irəha pam fotin. Fwe Kiɡ Tevɨt meste pehe kɨnərhi irapw nəkur Isrel həier mhəuvən ia tənə Papilon tata me irəha pam fotin. Fwe ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həməier irə mhəuvən ia tənə Papilon meste pehe Kristo rətui tata me irəha pam fotin.
Iesu Kristo rətui
18 # Luk 1:27,35 In i nəɡkiariien sə rani Iesu Kristo mə rɨnəfo mətui. Mama səvənhi nəɡhɨn nə Meri. Fwe kupwən kəsisəɡ in mə tresi pen iərman riti nəɡhɨn nə Josef. Nəpɨn irau krouəpwəh narə pəriien ihi, Meri rətoni mə rɨno tɨpwɨn ia nəɡse Nənɨmwɨn Ikinan. 19Josef in iərmama riti sə noien səvənhi ratukwatukw, rəpwəh nokeikeiien mə Meri traurɨs ia nəmri nərmama. Ro pen nətərɨɡien səvənhi mə trəpwəh afafa a in.
20Mətə nəpɨn Josef ramətərɨɡ mə tro iamɨnhi, aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rier pen tukwe ia nəməkrəhaien, mɨni mə, “Josef, kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. Tikuvehi Meri mə pran səim, məpwəh nehekɨrien. Iəkunouihi nəha ia tɨpwɨn ruvehe ia nəɡse Nənɨmwɨn Ikinan. 21#Luk 1:31, 2:21Meri trərəhi tɨni iərman, tikaməkeikei mɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə Iesu,#1:21 Nɨpwrai nəhaɡ nəha mə “Iərɨmənu rauvehimɨru nərmama.” tɨ nəri nə mə in truvehimɨru nərmama me səvənhi, muvehi raka nərəhaien me səvənraha.”
22Narimnari me pam i həier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien i truvehe mukuə sə Iərɨmənu rɨməni irapw ia tərhui profet riti səvənhi fwe kupwən. 23#Aes 7:14In rɨməni mə, “Həreɡi ro. Prən i rɨreirei ihi iərman tro tɨpwɨn, mərəhi tɨni iərman. Nənə irəha tuhəseɡi pen nəɡhɨn nə mə Emanuel.” (Nɨpwrai nəhaɡ nəha in i mə Kumwesən ramarə tukutaha.)
24Nəpɨn Josef rətui ia napriien səvənhi, ro nəfe aɡelo nəha səvəi Iərɨmənu rɨməni pen tukwe in, muvehi Meri mə pran səvənhi, 25#Luk 2:7, 21mətə rɨpkapri pəri mhə irau min meste rərəhi tɨni iərman. Nənə Josef rɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə Iesu.

Currently Selected:

Matiu 1: tnk

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy