YouVersion Logo
Search Icon

Matiu 2

2
Nəmə həukurən amasan noien səvəi kəməhau me
1Nəpɨn Iesu rɨnətui raka ia rukwənu Petlehem ia tənə Jutia, ia nəpɨn nəha Kiɡ Herot ramərɨmənu, nərmama me nepwɨn səməme həukurən amasan noien səvəi kəməhau me həuku pen fwe meri rautə ikɨn, mhəuvehe ia Jerusalem, 2mamhəres mə, “Iəkunouihi nəha rɨpkətui a i, in kiɡ səvəi nəkur Isrel, in pəku? Kɨmaha iahənətoni kəməhau səvənhi fwe ia kwopun meri rautə ikɨn, nənə iahaməuvehe mə taheiwaiu ia nənimen, mhəuvei pen nɨsiaiien səkɨmaha min.”
3Nəpɨn Kiɡ Herot rɨreɡi nəɡkiariien nəha, in mɨne nəkur Jerusalem me pam hərkərinari mhehekɨr. 4Nənə Kiɡ Herot rəkwein pris asori me mɨne nahatən me səməme kamhahatən nəkur Isrel ia Loa səvəi Moses, nənə məres pen irəha i mə, “Iəmə nə kani mə Kristo trətui pəku?”
5Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Ia rukwənu Petlehem ia tənə Jutia. Kɨmaha iahəukurən mə tro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə profet riti fwe kupwən rɨmərai nəɡkiariien i mə:
6 # Maeka 5:2, Jon 7:42 ‘Mətə ik Petlehem ia tənə Jutia
rɨpko mhə ik rukwənu auər a ia rukwənu asori me ia tənə Jutia.
Iərman riti truku pen ia niram, mərɨmənu ia nərmama.
In trətui amasan tɨ sipsip me səiou nəkur Isrel.’ ”
7Ia nəpɨn nəha Kiɡ Herot rəkwein afafa nəmə me nəha həukurən amasan noien səvəi kəməhau me həuvehe. Rəres pen irəha i nəfe nəpɨn atukwatukw hənətoni kəməhau nəha rutə vi a irə. 8Nəpɨn həni pam, in rərhi pen irəha, mɨni mə, “Kɨmiaha tihəuvən fwe Petlehem, mhətui amasan ro iəkunouihi nəha mə in pəku. Nəpɨn hiətoni, tihəuvehe mhəni sas pehe tukw iou i, pwəh iou mwi iakevən meiwaiu ia nənimen, muvei pen nɨsiaiien səiou min.”
9Nəmə me nəha hətərɨɡ pam nəɡkiariien səvəi Kiɡ Herot, nənə mhəier. Ia suatuk hətoni kəməhau nəha hənətoni nəpɨn rautə vi a fwe ia kwopun meri rautə ikɨn rakupwən ia nirəha, mamevən meste rərer atukwatukw məhiəpwɨn kwopun nəha iəkunouihi ramarə ikɨn. 10Nəpɨn irəha hətoni kəməhau nəha, rerɨnraha raɡien, haɡien pɨk. 11#Sam 72:10-15, Aes 60:6Nənə həuvnimwə ia nəkwai nimwə nəha, mhətoni iəkunouihi nəha irau mama səvənhi Meri, mhənɨmwi nukurhunraha, mhəuvei pen nɨsiaiien səvənraha min. Ia nəpɨn nəha həsevər ia tənərɨpw me səvənraha, mhəuvei pen nari amasan me min. Həuvei pen kol mɨne nɨse nei mi nə kani mə fraɡkinsens mɨne mɨr. 12Nənə ia nəpɨn irə, Kumwesən rɨnise irəha ia nəməkrəhaien mə tuhəpwəh nɨrərɨɡien mhəuvən tɨ Kiɡ Herot. Ro pen irəha həier, mamhesi pen suatuk əpə, mamhəuvən fwe imwənraha.
Josef mɨne Meri krouvehi Iesu, rouap, rouevən fwe Ijip
13Nənə nəpɨn nəmə me nəha həukurən amasan noien səvəi kəməhau me həuvəier raka, aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rier pen tɨ Josef ia nəməkrəhaien, mɨni mə, “Əskəmter, mərəhi iəkunouihi i irau mama səvənhi, mharap, mharevən fwe ia tənə Ijip, mamhararə fwe ikɨn meste iou takɨni mə tiharrərɨɡ. Rɨpko mhə tui Kiɡ Herot trətui iəkunouihi i mə trousi əpune.” 14Ro iamɨnhi irə Josef rɨskəmter ia nəpɨn, mərəhi iəkunouihi i irau mama səvəi iəkunouihi, mharevən fwe ia Ijip. 15#Hos 11:1Nənə irəhar hararə fwe ikɨn meste Kiɡ Herot remhə. Nəri nəha rier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien i truvehe mukuə sə Iərɨmənu rɨməni irapw ia tərhui profet riti səvənhi fwe kupwən. In rɨməni mə, “Iakəkwein nərɨk rier ia tənə Ijip muvehe.”
Naruaɡən me səvəi Kiɡ Herot housi əpune nəkwərhakwərha me
16Nəpɨn Kiɡ Herot rətoni mə nəmə me nəha həukurən amasan noien səvəi kəməhau me həneikuə irə, niemaha rəpi pɨk in. In rərhi pen naruaɡən me səvənhi həuvən mhousi əpune nɨpwnəti nərman me pam fwe ia Petlehem mɨne ia kwopun me ipaka səməme nuk səvənraha kəru meiwaiu. In ramesi pen a nəpɨn atukwatukw kəməhau nəha rutə vi a irə rəmwhen nəmə me nəha həukurən amasan noien səvəi kəməhau me həməni pen tukwe in. 17Narimnari me nəha ro nəɡkiariien i Profet Jeremaea rɨməni ruvəuvehe muvəukuə:
18 # Jer 31:15, Jen 35:19 “Kamreɡi pran riti fwe ia Rama
ramasək maməkwein əpwəmwɨs.
Rejel nə ramasək tɨ nɨpwnətɨn me,
nənə mɨpkokeikei mhə mə iərmama riti trəɡkiari vivi min,
tɨ nəri nə mə nɨpwnətɨn me həuvəiwən.”
Josef mɨne Meri mɨne Iesu harevən fwe ia Nasaret
19Nəpɨn Kiɡ Herot remhə, Josef in fwe Ijip, nənə aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rier pen tukwe in ia nəməkrəhaien, 20#Eks 4:19mɨni mə, “Əskəmter, mərəhi iəkunouihi i mɨne mama səvənhi mharevən fwe ia tənə Isrel. Nərmama me nəha kənamhətui iəkunouihi i mə tuhousi əpune həuvamhə.”
21Ro iamɨnhi irə Josef rɨskəmter irau mama səvəi iəkunouihi, mharevən fwe ia tənə Isrel. 22Mətə nəpɨn Josef rɨreɡi mə Akeleas ruvehi təmwki tata səvənhi Herot, mamərɨmənu ia tənə Jutia, in rehekɨr nevənien fwe ikɨn. Nənə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnise mwi in ia nəməkrəhaien mə trəpwəh nevənien fwe ikɨn, in rier mevən fwe ia tənə Kalili. 23#Luk 2:39, Aes 11:1, 53:2, Jon 1:46Ia kwopun nəha revən mamarə ia taon riti kani mə Nasaret. Nəri nəha rier pehe iamɨnhi mo nəɡkiariien i profet me həməni fwe kupwən ruvəuvehe muvəukuə. Irəha həɡkiari ia Kristo, mhəni mə, “Tukəkwein in mə iəmə Nasaret.”

Currently Selected:

Matiu 2: tnk

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy