Juwau 1
SEHNT

Juwau 1

1
Fala Yacitika Munthu
1Pakutoma ikhali Fala. Fala ikhali na Mulungu, pontho Fala ikhali Mulungu. 2Iyo Fala ikhakhala na Mulungu kutomera pakutoma. 3Pinthu pyonsene pyacitwa na Iye, pontho pyonsene pidacitwa, nkhabe cibodzi cidakhonda citwa na Iye. 4Upulumuki ukhali muna Iye, Upulumuki unowu ukhali cieza ca anthu. 5Cieza cisagaka n'cidima, cidima cacimwana kukunda cieza.
6Aoneka mamuna m'bodzi adatumwa na Mulungu, dzina yace ikhali Juwau. 7Iye abwera ninga nyamaso, kuti acitire umboni cieza, toera na thangwi yace, anthu onsene atawire. 8Juwau akhali cieza tayu, mbwenye abwera ninga nyamaso wa cieza, 9cieza camaso cinamwinikira anthu onsene, cikhafika pa dziko.
10Fala ikhali pa dziko, dziko yacitwa na Iyo, mbwenye dziko aicimwana kuidzindikira. 11Yabwera n'dziko mwace, mbwenye andzace akhonda kuitambira. 12Mbwenye kuna ale onsene adantambira, ale adatawira dzina yace, apaswa mphambvu za utongi kuti akhale ana a Mulungu. 13Iwo hadabalwa ninga mabaliro a anthu onsene tayu, pontho hadabalwa na kufuna kwa nyama peno na kufuna kwa mamuna tayu, mbwenye abalwa na Mulungu.
14Fala yacitika munthu mbikhala pakati pathu. Taona mbiri#1:14 Peno: Kupangizika pakweca kwa mphambvu za Umulungu wace. yace, mbiri ninga ya Mwana m'bodzi ekha adabuluka kuna Baba, wakudzala na kukoma ntima pontho na Undimo mwene.
15Juwau ancitira umboni Yezu, mbakhakhuwa tenepa: “Uyu ndiye adalonga ine kuti: Ule anabwera n'nduli mwanga ndiye nkulu kupita ine, thangwi Iye akhalipo ine mbindidzati kubalwa.” 16Thangwi tonsene tatambira mwakukwana kukoma ntima kwace kwa kwenda na kwenda. 17Thangwi Mwambo taupaswa na Mozesi, mbwenye kukoma ntima na undimo mwene wabwera na Yezu Kirixtu.#1:17 Kirixtu ncigerego, peno Misiya nciebhereu, ndi kubveka: Nyakudzobza. 18Cipo nkhabe munthu adaona Mulungu, mbwenye Mwana#1:18 Matsamba anango mazinji akale a Mafala a Mulungu, asalonga: Mulungu. wace m'bodzi ekha basi wa pantima pace, ndiye adatidziwisa Mulungu.
Juwau Bhatixta si Kirixtu Tayu
19Uyu ndiwo umboni wa Juwau, pa n'dzidzi udatuma madjuda a ku Djerusalema, anyantsembe na malevita toera kum'bvundzisa kuti: “Iwe ndiwe ani?” 20Juwau aapanga, pontho hadakhonda tayu. Alonga pakweca kuti: “Ine sine Kirixtu tayu!”
21 # 1:21 Dt. 18:15, Ml. 4:5.Na tenepo, iwo athimiza pontho na kum'bvundza kuti: “Iwe ndiwe ani mphapo? Ndiwe Eliya?”
Iye alonga kuti: “Sine tayu.”
“Ndiwe Mporofeta?”
Iye atawira kuti: “Nkhabe.”
22Pakumalisa iwo am'bvundza kuti: “Iwe ndiwe ani? Titawire toera tikhaapange ale adatituma. Usaona tani, longa wekha ene kuti iwe ndiwe ani?”
23 # 1:23 Iz. 40:3.Juwau atawira na mafala a mporofeta Izaya kuti: “Ine ndine fala inakhuwa n'thando mbilonga kuti: ‘Sasanyirani njira ya Mbuya.’ ”
24Afarisi#1:24 Afarisi. Ukhali nsoka wa ndale wa madjuda. anango akhadatumwa, 25abvundza Juwau kuti: “Ngakhala iwe siwe Kirixtu, siwe Eliya pontho siwe Mporofeta, mphapo thangwi yanji usatambirisa batixmu?”
26Juwau atawira kuti: “Ine ndisatambirisa batixmu na madzi, mbwenye pakati panu alipo m'bodzi anakhonda imwe dziwa. 27Iye ndi ule anadza n'nduli mwanga, mbwenye ine sine munthu wakukwanira kuti ndinsudzule mithambo ya ntsapato zace.”
28Pyonsene ipi pyacitika ku cisa ca Bhetanya, ntunda unango wa nyandza ya Djorodani, kukhatambirisa Juwau batixmu.
Yezu, Mwana Bira wa Mulungu
29Mangwana mwace Juwau aona Yezu mbakhanfendedzera. Juwau alonga tenepa: “Lang'anani! Ndi Mwana Bira wa Mulungu anabulusa kudawa kwa dziko. 30Uyu ndi ule akhalonga ine kuti n'nduli mwanga anabwera mamuna m'bodzi nkulu kupita ine, thangwi Iye akhalipo ine mbandidzati kubalwa. 31Ine ene sikhan'dziwa tayu, mbwenye ndi thangwi eneyo ndabwera mbandikhatambirisa batixmu na madzi, toera Iye akwanise kupangizika kuna mbumba ya Izarayeli.”
32Na tenepo, Juwau alonga umboni kuti: “Ine ndaona Nzimu Wakucena mbuchita kudzulu ninga nkhangaiwa mbum'phamira. 33Ine sikhan'dziwa tayu, mbwenye Ule adandituma kuti nditambirise batixmu na madzi ndiye adandipanga tenepa: ‘Ule anaona iwe Nzimu Wakucena mbuchita mbum'phamira, unowu ndiye anatambirisa batixmu na Nzimu Wakucena.’ 34Penepo ine ndaona, pontho ndisacita umboni kuti uyu ndiyedi Mwana wa Mulungu.”
Anyakupfundza Akutoma a Yezu
35Mangwana mwace, Juwau akhakhala pontho penepo pabodzi na anyakupfundza ace awiri. 36Pidaona iye Yezu mbakhapita, alonga kuti: “Lang'anani! Ndi Mwana Bira wa Mulungu.” 37Anyakupfundza awiri a Juwau pidabva iwo mbalonga penepyo atowera Yezu. 38Yezu pidazungunuka Iye mbaona anyakupfundza a Juwau mbakhantowera, aabvundza kuti: “Imwe musafunanji?”
Iwo alonga kuti: “Rabhii” (Ndiko kubveka “Mpfundzisi,”) “mwafikira kupi?”
39Yezu aatawira tenepa: “Bwerani muone.” Iwo aenda, pa n'dzidzi wacinai wa kumaulo mbaona padafikira Iye, mbakhala na Iye pabodzi ntsiku eneyo. 40Andereya, m'bale wace Simau Pedhru, akhali m'bodzi wa awiri akhadabva pire pikhalonga Juwau, pontho ndi ale akhadatowerera Yezu. 41Andereya, munthu wakutoma adaona iye ndi m'bale wace anacemerwa Simau, mbaapanga tenepa: “Tan'gumana Misiya” (uku ndiko kubveka Kirixtu.) 42Andereya ankwata mbaenda na iye kuna Yezu. Yezu amulang'ana mbalonga tenepa: “Iwe ndiwe Simau, mwana wa Juwau.#1:42 Matsamba anango akutoma akale a Mafala a Mulungu, asalonga: mwana wa Djona. Unadza kacemerwa Kefasi” (uku ndiko kubveka Pedhru.#1:42. Peno: Mwala. )
Yezu Acemera Filipi na Natanyeli
43Mangwana mwace Yezu anyerezera kwenda ku Galileya. Pidagumana Iye Filipi ampanga tenepa: “Nditowere.”
44Filipi, na Andereya na Pedhru, akhali a ku nzinda wa ku Bhetisaidha. 45Filipi agumana Natanyeli mbampanga kuti: “Tan'gumana ule adalembwa na Mozesi m'Bukhu ya Mwambo, pontho adalembwambo na maporofeta mbalonga kuti: Yezu wa ku Nazareti mwana wa Zuze.” 46Natanyeli abvundza mbalonga tenepa: “Ku Nazareti? Kunabulukambo pinthu pyadidi kweneku?”
Filipi ampanga kuti: “Bwera uone.”
47Yezu pidaona iye Natanyeli mbakhanfendedzera dhuzi, alonga tenepa: “Onani, uyu ndiyedi mu Izarayeli, si wa uthambi tayu.”
48Natanyeli abvundza tenepa: “Musandidziwira kupi?” Yezu antawira mbalonga kuti: “Ine ndakuona pa n'dzidzi ukhakhala iwe pantsi pa muti wa nsambvu, Filipi mbadzati kukucemera.”
49Natanyeli atawira tenepa: “Mpfundzisi, Imwe ndimwe Mwana wa Mulungu, pontho Imwe ndimwe Mambo wa Izarayeli!”
50Yezu alonga kuti: “Iwe watawira thangwi pidakupanga Ine kuti ndakuona pantsi pa muti wa nsambvu? Iwe unati uone pinthu pikulu kupita penepi!” 51#1:51 Gn. 28:12.Na tenepo Iye athimiza na kulonga kuti: “Ndimo mwene, ndimo mwene Ine ndinakupangani tenepa: Imwe munati muone thambo mbifunguka, anju za Mulungu mbizikwira, mbizichita na pana Ine, Mwana wa Munthu.”

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Cibverano Cipsa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.