Juwau 2
SEHNT
2
Yezu Asanduza Madzi Kudza Vinyu
1Pakupita ntsiku ziwiri, yacitatu yace, kwacitwa phwandu ya banja ku nzinda wa Khanani ya ku Galileya. Akhalipombo penepo mai wace Yezu. 2Yezu na anyakupfundza ace akhadacemerwambo ku phwandu eneyo. 3Pakumala kwa vinyu, mai wace Yezu ampanga tenepa: “Iwo nkhabebve vinyu.”
4Yezu atawira tenepa: “Nkaziwe, tinapyonji ife? N'dzidzi wanga udzati kukwana.”
5Mai wace apanga anyabasa kuti: “Citani pyonsene pinakupangani Iye.”
6Dhuzi na penepo pakhali na nkhali zitanthatu za myala. Nkhali zenezi ndizo zikhaphata basa na madjuda pa midzidzi ikhacita iwo ntsembe zawo za kuceneswa. Nkhali ibodzi ikhapita anyamagongwe makumasere peno anyamagongwe dzana na makumawiri#2:6 Peno: Metereta awiri peno atatu. Metereta m'bodzi, akhapita anyamagongwe (40) makumanai. a madzi.
7Yezu apanga anyabasa kuti: “Dzadzani nkhali na madzi.” Iwo azidzadza mpaka pa mulomo.
8Na tenepo, aapanga kuti: “Cincino, tungani pang'ono mwende kapasa n'tsogoleri wa phwandu.” Iwo apicita penepyo. 9N'tsogoleri wa phwandu aalawira madzi adasanduzwa kudza vinyu, mbakhonda kuidziwa yabuluka kupi, mbwenye anyabasa akhadaikha madzi akhapidziwa. Na tenepo, acemera mwali wa mamuna, 10mbampanga kuti: “Anthu onsene asapasa pakutoma vinyu yakudzipa, anyakucemerwa angamala kumwa mbakwana nayo, asadza kaapasa vinyu yakukhonda dzipa. Mbwenye iwe wakoya vinyu yakudzipa mpaka n'dzidzi wa kumalisira.”
11Cidzindikiro ceneci ca cirengo ca ku Khanani ya ku Galileya, ndi cirengo cakutoma cidacita Yezu. Tenepa apangisa mbiri yace, anyakupfundza ace mbantawira.
Yezu Asacenesa Nyumba ya Mulungu
12Buluka penepo, Yezu aterera kwenda Kafaranaumi pabodzi na mai wace, na abale ace, na anyakupfundza ace. Kweneko akhala ntsiku pang'ono.
13Dhuzi na kufika n'dzidzi wa phwandu ya Paxkwa ya madjuda, Yezu aenda ku Djerusalema. 14Pa thando ya Nyumba ya Mulungu, aona anango mbakhagulisa ng'ombe, mabira na nkhangaiwa, anango mbakhakhala nawa-nawa pantsi dhuzi na mameza, mbakhacinja kobiri. 15Na tenepo, Iye acita n'chamu wa nkhambala, mbathamangisa onsene mu Nyumba ya Mulungu, na mabira na ng'ombe zene. Awaza kobiri za ndzaya-ndzaya za ale akhacinja, mbabhoma meza zawo. 16Kuli ale akhagulisa nkhangaiwa aapanga tenepa: “Bulusani pano pinthu ipi! Lekani kucita nsika Nyumba ya Baba wanga!”
17 # 2:17 Mas. 69:9.Anyakupfundza ace akumbuka pikhadalembwa m'Bukhu ya Mulungu kuti: “Kufuna kukulu kunacita ine Nyumba yanu, kunandipisa ninga moto.”
18Na tenepo, madjuda am'bvundza kuti: “Ndi cidzindikiro canji ca cirengo cinafuna kutipangisa iwe, toera ucite pinthu penepi?”
19Yezu aatawira tenepa: “Fudzani Nyumba ya Mulungu iyi, Ine ndinaimanga pa ntsiku zitatu.”
20Madjuda atawira tenepa: “Nyumba iyi ya Mulungu yamala pyaka makumanai na pitanthatu mbikhamangwa. Iwe usalonga unaimanga pa ntsiku zitatu?” 21Mbwenye Nyumba ya Mulungu ikhalonga Yezu, akhali manungo ace. 22Mudadza kalamuka Iye pa kufa, anyakupfundza ace akumbuka pikhalonga Iye. Na tenepo, atawira pidalembwa m'Bukhu ya Mulungu pontho na fala ikhadalonga Yezu.
23Mukhakhala Iye ku Djerusalema pa phwandu ya Paxkwa, azinji mukhaona iwo pidzindikiro pya pirengo pikhacita Iye, atawira dzina yace. 24Mbwenye Yezu akhaanyindira tayu, thangwi akhaadziwa onsene. 25Pikhafunika tayu kuti munthu alonge umboni wa munthu unango, thangwi akhapidziwa mwadidi mwene pikhali muntima mwa munthu.

Wycliffe Bible Translators, Inc. and Prodelise

Learn More About Cibverano Cipsa