Luka 24
SEHNT
24
Kulamuka kwa Yezu pa Kufa
(Mt. 28:1-10, Mk. 16:1-8, Jw. 20:1-9)
1Pa ntsiku ya Dimingu, m'bambakuca, akazi aenda ku nthumbi ikhadaikhwa Yezu na mafuta akununkhira akhadasasanyira iwo. 2Iwo agumana mwala wabuluswa pa nthumbi. 3Mbwenye mudapita iwo, hadaagumana manungo a Mbuya Yezu tayu. 4Iwo adzumatirwa napyo, mbacimwana kudziwa pikhafuna iwo kucita. Na mwansanga, aona amuna awiri na nguwo zikhayetimira ninga dzuwa, mbalimira n'khundu mwawo. 5Na kugopa kukhacita iwo, akazi atsolomisa nkhope zawo pantsi, amuna mbaapanga tenepa: “Thangwi yanji imwe muli kusaka pakati pa anyakufa, munthu ali m'maso? 6Iye nkhabepo pano! Alamuka pa kufa! Kumbukani pikhakupangani Iye mbali na imwe ku dziko ya Galileya kuti: 7‘Ine, Mwana wa Munthu ndisafunika kuti ndiperekwe m'manja mwa amuna anyakudawa, ndikhomerwe pa ntanda, toera ntsiku ya citatu ndilamuke pa kufa.’ ” 8Na tenepo, iwo akumbuka mafala a Yezu.
9Mudabwerera iwo buluka ku nthumbi, akazi alonga pinthu pyonsene ipi kuna apoxtolo khumi na m'bodzi, na kuna onsene anango. 10Akazi adalonga pinthu penepi kuna apoxtolo ndi awa: Mariya Madhalena, Juwana, Mariya mai wace Tiyago, na akazi anango akhakhala na iwo. 11Mbwenye iwo akhaapokanya akazi. Pikhalonga iwo, akhaabva ninga madzemwa. 12Mbwenye Pedhru alamuka, mbathamanga kwenda ku nthumbi. Mudakotama iye, aona mithambo yakucena basi. Abuluka mbabwerera na kudzumatirwa na pidacitika.
Anyakupfundza a Yezu mu Njira ya ku Emausi
13Ntsiku ibodzi ene, anyakupfundza awiri a Yezu akhaenda ku cisa cibodzi cinacemerwa Emausi. Kubulukira ku Emausi mpaka ku Djerusalema, pakhali na nsindzo khumi na ubodzi wa makilometuru. 14Mukhaenda iwo na njira, akhaenda mbalonga na thangwi ya pyonsene pikhadacitika. 15Mukhaceza iwo mbakhaketesana, Iye ene Yezu aafendedzera dhuzi mbakhaenda na iwo pabodzi. 16Iwo akhamuona, mbwenye akhacimwana kun'dzindikira.
17Yezu aabvundza tenepa: “Mphyanji pinafamba imwe mbamuketesana na njira?” Iwo alimira na kutsukwala. 18M'bodzi wawo anacemerwa Kelopasi, am'bvundza kuti: “Ndiwe wekha basi nfambi mu Djerusalema muno, anacimwana kudziwa pinthu pinacitika mwenemu ntsiku zino?”
19Iye abvundzisa kuti: “Pinthu pyanji?” Iwo atawira tenepa: “Pidacitika na Yezu wa ku Nazareti. Iye akhali mporofeta wa mphambvu pa mafala na pa mabasa, patsogolo pa Mulungu na pa anthu onsene. 20Akulu aanyantsembe pabodzi na atongi athu, ampereka toera aphiwe, mban'khomera pa ntanda. 21Na tenepo, ife tikhadikhira kuti Iye ndiye anadza kafuna kuombola Izarayeli. Pontho na lero kwapita ntsiku zitatu penepyo mbapidamala kucitika kale. 22Akazi anango a pa nsoka wathu, lero atitutumusa. Abesa na macibese ene mbaenda ku nthumbi. 23Kweneko iwo hadaagumana manungo ace tayu. Abwerera mbatipanga kuti ninga ndoto, aona maanju adaapanga kuti Yezu ali m'maso. 24Andzathu anango aenda ku nthumbi, mbagumana pyonsene sawa-sawa ninga mukhadapilongera akazi, mbwenye Yezu hadamuona tayu.”
25Yezu aapanga tenepa: “Pisakunentsani tani kubvesesa, pontho mbamudembuka na kutawira pire pyonsene pidalongwa na maporofeta! 26Kodi pikhafunika tayu kuti Kirixtu aone nyatwa zenezi toera apite mu mbiri yace?” 27Na tenepo, atoma kuapanga pyonsene pidalembwa m'Bukhu ya Mulungu na thangwi yace, kutomera m'mabukhu a Mozesi na m'mabukhu a maporofeta onsene.
28Pakufika dhuzi na cisa cikhaenda iwo, Yezu acita ninga funa apitirire. 29Mbwenye iwo ankakamiza mbampanga kuti: “Khalani na ife thangwi n'dzidzi wa pita, dzuwa iri kudoka.” Na tenepo, Iye apita toera akhale na iwo.
30Mukhakhala iwo pa thando ya kudya, Yezu akwata nkate mbapereka takhuta, mbaumenya mbaapasa. 31Na tenepo, maso awo afunguka mban'dzindikira, mbwenye Yezu azambazika pamaso pawo. 32Iwo akhalonga okha-okha kuti: “Kodi mukhaabva tayu mafala ace akhagaka m'mitima mwathu ninga moto mukhalonga Iye n'njira, mbakhatipanga pidalembwa m'Bukhu ya Mulungu?”
33Iwo alamuka na mwansanga mbabwerera kwenda ku Djerusalema. Kweneko agumana apoxtolo khumi na m'bodzi na anango akhadagumanyikana, 34mbakhalonga kuti: “Ndimo mwene! Mbuya alamukadi pa kufa, pontho abulukira kuna Simau!” 35Na tenepo, ale awiri atoma kulonga pire pidaacitikira n'njira, pontho mbakhalonga kuti afikira tani kun'dzindikira pa n'dzidzi ukhamenya Iye nkate.
Yezu Abulukira kuna Anyakupfundza Ace
(Jw. 20:19-23)
36Mukhalonga iwo pinthu penepyo, Iye ene Yezu abulukira pakati pawo mbalonga kuti: “Ntendere mbukhale na imwe!”
37Iwo atutumuka, pontho mbagopa mbanyerezera ninga asaona nzimu. 38Yezu aapanga kuti: “Ndi thangwi yanji musadzudzumika, pontho ndi thangwi yanji musapenula m'mitima mwanu? 39Lang'anani manja anga na myendo yanga. Ndine ene! Ndiphateni muone. Nzimu nkhabe nyama, pontho nkhabe magogodo ninga kuona kunandicita imwe. Ine ndinapyo.”
40Pakumala kulonga penepyo, aapangisa manja ace na myendo yace. 41Na kukhonda kutawira kwawo, na thangwi ya kudzumatirwa na kukomerwa kukhabva iwo, Yezu abvundza kuti: “Imwe munaco pano cinthu cakudya?” 42Iwo ampasa phindi ibodzi ya nyama ya kuocha ya m'madzi, 43Iye aikwata mbaidya pamaso pawo.
44Penepo aapanga kuti: “Ndi penepi pikhakupangani Ine mbandiri na imwe. Pikhafunika kuti picitike pyonsene pidalembwa na thangwi yanga mu Mwambo wa Mozesi, m'mabukhu a maporofeta na m'mabukhu a Masalimu.”
45Na tenepo, aapasa kudzindikira toera akwanise kubvesesa mwadidi pidalembwa m'Bukhu ya Mulungu. 46Mbaapanga tenepa: “Pyalembwa kuti Kirixtu anati aone nyatwa, mbalamuka pa kufa ingafika ntsiku ya citatu, 47pontho kuti na dzina Yace, zimwazwe mphangwa za kuchunyuka toera kulekerera madawi kuna madzindza onsene, kutomera mu Djerusalema. 48Imwe ndimwe amboni a pinthu penepi. 49Ine ndinakutumirani cipikiriro ca Baba wanga. Mbwenye khalani mu nzinda mpaka kudzabza na mphambvu za kudzulu.”
Yezu Akwira Kudzulu
50Yezu aakwata, mbaenda na iwo mpaka dhuzi na nzinda wa Bhetanya, kweneko Iye alamusa manja mbaapasa nkhombo. 51Yezu mukhaapasa Iye nkhombo, aasiya, Iye mbakwira kudzulu. 52Na tenepo, iwo amulambira mbabwerera na kutsandzaya kukulu mpaka ku Djerusalema. 53Iwo akhakhala mu Nyumba ya Mulungu midzidzi yonsene mbakhakuza Mulungu.

Wycliffe Bible Translators, Inc. and Prodelise

Learn More About Cibverano Cipsa