Matiyo 6
MMNNT

Matiyo 6

6
1Indogangan pen ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga pagtoman mazo ka batasan nga matadeng azaw ipakahagdam ka mga tao dazaw sazaen kamo niran. Kay kon ani ya batasan mazo diri kamo mahatagan ka primyo na Diyos nga kamazong Ama nga nagahela daked ka langit.
2Na, paghatag mazo ka hinabang dizan ka pobri nga tao diri ipakita ka mga tao singed ka batasan na mga garboso nga nagapatihinang nga matadeng dalem ka mga singbahan daw dizan ka kadalanan na longsod dazaw sazaen siran na mga tao. Timan-an mazo gazed ini nga indawat di gazed niran daan ya kanirang primyo nga pagsaza na mga tao kaniran. 3Piro kamo nga kanaong mga sakop, paghatag mazo ka hinabang dizan ka pobri nga tao diri ipakita ka mga tao. 4Hinoa dizan ka waray lain makakita ipanhatag mazo ya kamazong hinabang. Kamhan ya Diyos nga kamazong Ama nga makakita ka kanmong inhinang nga tinago iza gazed ya ambales kamazo ka madazaw.
5Na, kon ampangamozo kamo ka Diyos diri kamo maghaod ka batasan na mga garboso nga nagapatihinang nga matadeng dazaw sazaen siran na mga tao. Kay dalem ka mga singbahan nagaazak siran ka pagtindeg ka pagpangamozo dazaw makitan siran na mga tao bisan dizan ka tenga na kadalanan na longsod. Timan-an mazo gazed ini nga indawat di gazed niran daan ya kanirang sohol nga pagsaza na mga tao kaniran. 6Kamo nga kanaong mga sakop, kon ampangamozo kamo ka Diyos an-oli kamo ka kamazong lagkaw. Kamhan sirahan mazo ya kamazong lagkaw dazaw diri kamo makitan na mga tao. Kamhan ampangamozo kamo ka Diyos nga kantang Ama nga diri makita na bisan sin-o nga tao. Kamhan tagan kamo ka primyo na kamazong Ama nga nakakita ka kamazong inhinang dizan ka tago.
7Pagpangamozo mazo diri mazo balikbaliken ya pagpanaba nga diri masabtan singed ka mga tao nga diri pen ankilala ka matood nga Diyos. Silaong niran nga nabatian na Diyos kay ataas ya pagpangamozo ambaza kay diri gazed ambati ya Diyos. 8Diri kamo maghaod ka kanirang batasan kay bisan ka wara pen kamo mag-azo mahagdam daan ya kamazong Ama ka mga kinahanglanen mazo. 9Agon pagpangamozo mazo maglaong kamo nga Ama nami nga nagahela daked ka langit, labaw gazed ya kanmong ngaran. 10Harian mo kami dini ka kalibotan. Tomanen mo isab ya kanmong naazakan dini ka kalibotan singed ka pagtoman mo daked ka kanmong hel-anan. 11Tagan mo kami komang aldaw ka kinahanglan nami nga pagkaen. 12Pasaylohon mo ya kanaming mga sala singed ka pagpasaylo nami ka mga nakasala kanami. 13Ipaaro mo kanami ya magtintalay daw ya mga maonga. Ani ini ya inhaodan mazo ka pagpangamozo ka Ama daked ka langit.
14Kamhan indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga kon pasaylohon mazo ya mga nakasala kamazo pasaylohon isab kamo na kamazong Ama nga nagahela daked ka langit. 15Piro kon diri mazo mapasaylo ya mga nakasala kamazo, ya kamazong Ama nga nagahela daked ka langit diri isab iza anpasaylo ka kamazong mga sala.
16Na, kon nagaanget kamo ka makaen dazaw may logar mazo ka pagpangamozo ka Diyos, diri kamo magpakita ka kamazong bayho nga waray kasaza singed ka mga tao nga nagapatihinang ka matadeng nga batasan dazaw long-on siran na mga tao nga madazaw ya kanirang batasan. Siran ya minlimas ka bayho niran ka alibo dazaw mahagdam ya mga iba niran nga nakaanget pen siran ka pagkaen ka pagpangamozo ambaza kay aro ka gazed ya hena-hena niran ka Diyos. Timan-an mazo gazed ini nga indawat di niran daan ya kanirang sohol ka pagsaza na mga tao kaniran. 17Piro kamo nga kanaong mga sakop maghiram-os kamo pag-anget mazo ka pagkaen. Manodlay sab kamo 18dazaw diri mahagdam ya iba mazo kay anikay mahagdam ya kamazong Ama nga diri makita. Kamhan tagan kamo ka primyo na kamazong Ama nga nakakita ka kamazong inhinang dizan ka tago.
19Indogangan pen ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga diri kamo magdapogdapog ka mga mahalen dini ka kalibotan kay magakaonga ka kararing, maketket sab na mga ipos. Bisan ya kamazong lagkaw paniken na tolisan dazaw kawaten ya kamazong mga mahalen nga betang. 20Hinoa mag-andam kamo daan ka mga mahalen daked ka hel-anan na Diyos kay diri iton madektan na kararing kon daked di ka hel-anan na Diyos. Diri isab maketket na mga ipos, diri sab paniken na mga tolisan pagkawat. 21Kay kon hain ya kamazong mga mahalen waro disab ya hena-hena mazo ka pagtaremdem.
22Indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga mimpasingedsinged ya kantang mata ka segà dini ka kantang lawas. Kay kon mapawa ya kantang pagkita singed ka mapawa gihapon ya tibolos lawas. 23Piro kon nabota kita singed ka nagahela kita ka kadeglem. Na, ya kahologan naini nga pamolinged ya kantang hena-hena singed iton ka mata dini ka kantang lawas. Kon sigi kita mag-andam ka mga mahalen nga betang daked ka hel-anan na Diyos singed ka madazaw ya pagkita na kantang mata. Piro kon sigi kita antaremdem ka mga mahalen dini ka kalibotan singed ka nabota di kita daw nagahela disab kita ka masarang kadeglem.
24Kamhan bisan sin-o nga tao diri iza makaalagad pagdengan ka dowang ka agaron kay kon dowa ya toong agaron antahod iza ka isa piro magatamazen naiza ya isa. Kon magaazak kamo ka dakolang kowarta diri mahimo ya pag-alagad mazo ka Diyos.
25Agon diri kamo magkawied pagpangita ka panginabohi mazo kon ono ya pagkaen daw pag-inem daw ya pagabadoon mazo. Ya kinabohi na tao mahal iton ka pagkamahal na makaen. Ya lawas na tao mahal iton ka pagkamahal na mga bado. Agon ya Diyos iza ya antabang kamazo dazaw may makaen mazo daw mga bado. 26Paniidan mazo ya mga manokmanok nga nagalepadlepad. Waray mahimo niran pagtanem daw pag-ani daw pagdapog. Hinoa ya kamazong Ama nga nagahela daked ka langit ani ya nagapakaen kaniran. Na, mahal ya tao ka pagkamahal na mga manokmanok agon antabang gazed ya Ama kamazo ka pagpangita ka kamazong panginabohi. 27Bisan ya kaataas na kamazong panoigen diri kamo magkawied kay garing ka pagkawied mazo diri kamo makaataas. 28Diri kamo isab magkawied ka kinahanglan mazo ka bado. Paniidan mazo ya mga boyak nga tobo ka lamang kay waray mahimo niran pagtarabaho daw pagtahi ka kanirang bado. 29Panabaen ta kamo bisan si Salomon nga karaang hari nga nagabado ka mga mahalen nga bado lopig gazed ka kagazen ya toong bado ka kagazen na mga boyak nga tobo ka lamang. 30Na, mahal ya tao ka pagkamahal na mga boyak agon antabang gazed ya Diyos kamazo. Geramay gazed ya pagtoo mazo ka Diyos. Kay bisan ababa ya tirmino na mga boyak anhatag iza ka kagazon. Agon antabang isab iza kamazo. 31Kamhan diri kamo magkawied maglaong nga waray makaen nami, waray mainem, waray bado. 32Kay ani ya kawiedan na mga tao nga wara pen magsakop kanao. Piro ya kamazong Ama nga nagahela daked ka langit mahagdam iza ka tanan inkinahanglan mazo. 33Na, kamo nga kanaong mga sakop wani ya kinahanglanen mazo, ya primiro paharien mazo ya Diyos ka kamazong beet dazaw antabang iza kamazo ka pagbineetan. Kamhan antabang iza kamazo ka mga kinahanglanen mazo. 34Agon diri kamo magkawied ka kamazong kalised ka aldaw nga wara pen dateng. Kay kon domateng ya aldaw anipen kamo anhena-hena ka kalised dazaw diri madobli ya kamazong kalised komang aldaw.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos