Matiyo 5
MMNNT

Matiyo 5

5
1Pagkakamhan ni Hisos pagtabang ka kataeden na mga tao mintokad iza ngandaked ka pagkahiping na bobong. Paglo-to naiza dizan mindateng disab ya toong mga sakop. 2Kamhan minsindo iza kaniran nga nagalaong nga 3masazaen kamo kon makasabot kamo nga waray mahinang mazo kon wara ya pagtabang na Diyos. Kamhan tagan kamo na Diyos ka mga madazaw kay iza ya insakopan mazo. 4Masazaen kamo kon mawied kamo pagkita mazo ka tao nga nagahinang ka maonga. Kamhan palinawen na Diyos ya kamazong hinawa. 5Masazaen kamo kon diri kamo an-angken ka bisan ono. Kamhan dawaten matood mazo ya madazaw nga insaad na Diyos kamazo. 6Masazaen kamo kon naazak kamo pagtoman ka mga sogo na Diyos. Kamhan tagan kamo naiza ka tanan mga madazaw, diri kamo makolangan. 7Masazaen kamo kon malooy kamo ka kamazong kaibahan. Kamhan kaloy-an sab kamo na Diyos. 8Masazaen kamo kon polos madazaw ya kamazong hena-hena. Kamhan kamo ya ankita ka Diyos. 9Masazaen kamo kon kamo ya magadomara ka kahosay. Kamhan ngaranan kamo naiza nga toong mga maanak. 10Masazaen kamo kon indaegdaeg kamo pagtoman mazo ka toong mga sogo. Kamhan tagan kamo na Diyos ka mga madazaw kay iza ya insakopan mazo.
11Masazaen kamo kon intamay kamo na mga tao kay hao ya insakopan mazo. Kon magadaegdaegen kamo niran daw magabetangbetangan 12magsaza kamo pagdakola kay daked ka hel-anan na Diyos dakola ya primyo mazo kay bisan ya mga karaang propita na Diyos siran gihapon ya indaegdaeg na mga tao.
13Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga pamolinged ini nga dizan ka kataohan singed kamo ka asin kay kamo ya antabang kaniran ka pagbineetan. Piro kon wara di ya kaparat na asin diri di gazed anbalik ya kaparat. Kamhan itimbag lamang kay wara di ya polos. Sagitnanan di lamang na mga tao.
14Nagapasingedsinged isab kamo ka segà kay ipakita mazo ka mga tao ya magazong batasan. Ya pagkita niran ka kamazong magazong batasan singed iton ka pagkita ta ka longsod nga inhinang daked ka pongkay na bobong nga diri mahimo ka pagtago.
15Na, kon seg-an na tao ya moron diri pagtakloban. Ibetang hinoa daked ka artal kay dazaw pawaan ya mga minseled ka lagkaw. 16Kamhan ya kapawa na segà singed iton ka magazong batasan mazo nga nakita na mga tao. Kamhan sazaen niran ya kamazong Ama nga Diyos nga nagahela daked ka langit. Ani ini ya mga pamolinged ni Hisos ka toong mga sakop.
17Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga azaw kamo maghena-hena nga mindateng di hao ka kalibotan dazaw waraen ya daan balaed na Diyos daw ya sindo na mga propita na Diyos. Wara hao magdateng ka pagpawara kaiza nga mga balaed. Basta kay mindateng di hao dazaw ipasabot nao kamazo ya matood nga kahologan na daan balaed na Diyos. 18Timan-an mazo gazed ini nga keteb ka tirmino ka pagkawara na kalangitan daw kalibotan diri gazed makawa ya bisan isang ka toblok lamang na mga balaed na Diyos kay matoman gazed ya tanan. 19Agon bisan sin-o ya diri antahod ka bisan isa lamang nga ka sogo na Diyos kamhan ampahaod isab iza ka toong angay diri gazed iza sazaen na Diyos kay-an ka pagkahari na Diyos. Bisan sin-o ya antoman ka tanan mga sogo na Diyos kamhan ampahaod isab iza ka iba nga tao sazaen gazed iza na Diyos kay-an ka pagkahari na Diyos. 20Kon diri pen kon labaw ya katadeng na kamazong batasan ka katadeng na batasan na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo, diri hao ampaseled kamazo ka hel-anan na kanaong Ama daked ka langit kay hopaw ka lamang ya kamazong pagtoo.
21Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop kay ipasabot naiza kaniran ya matood nga kahologan na mga daan balaed na Diyos. Minlaong iza nga mahagdam kamo ka naton-an na mga karaang tao nga azaw pagpatay ka tao. Ya makapatay ka tao dadhen ngaro ka hokmanan. Ani ini ya daan balaed 22piro wani ya kanaong sindo kamazo nga bisan sin-o ya mazehet ka toong iba paatobangen iza doro ka hokmanan kay ya kazehet ani ya sinogdan ka pagbono ka tao. Kamhan bisan sin-o ya anlaong ka toong iba nga waray polos ya pagkatao mo dadhen iza doro ka labaw nga hokmanan. Kamhan bisan sin-o ya anlaong ka toong iba nga boang iko mamiligro iza ka laga na inpirno.
23Na, kon andara iko ka kanmong halad ka Diyos dizan ka haladanan kamhan nakataremdem iko nga may nazehet kanmo 24bizaan mo ya kanmong halad dizan ka haladanan. Karohen mo dazon ya kanmong iba dazaw maghosay naa kamo. Kamhan magbalik ko ka haladanan daw ihalad ya kanmong halad ka Diyos. 25Kon may ansombong kanmo kamhan dadhen ko naiza ka hokmanan na, magpakighosay ko naa kanangiza ka wara pen kamo makadateng ka hokmanan. Kay kon makadateng kamo ka hokmanan itogyan ko naiza ka maghohokom. Kamhan ya maghohokom antogyan kanmo ka polis. Kamhan ipapiriso iko. 26Kamhan dizan ko maghela hangtod ka pagkaimpas na kanmong molta.
27Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop kay ipasabot pen naiza kaniran ya matood nga kahologan na mga daan balaed na Diyos. Minlaong iza nga mahagdam kamo ka naton-an na mga karaang tao nga nagalaong nga azaw maghenay. 28Piro wani ya kanaong sindo kamazo nga bisan sin-oy anseleng ka babazi daw malaw-ay ya hena-hena salaan iza ka paghenay bisan hena-hena ka lamang. 29Kamhan minpamolinged si Hisos kaniran nagalaong nga kon ya kanmong mata ani ya makaonga ka hena-hena mo ipaheneng gazed ya mata mo pagseleng. Singed ka kaw-en mo ya kanmong mata kamhan itimbag ngaro. Kay bisan isa kang bolos ya kanmong mata waray bali kay diri ikatimbag na Diyos ya tibolos lawas mo doro ka impirno. 30Kon anhinang ya alima mo ka maonga ipaheneng gazed ya alima mo singed ka otdon mo iton. Kay bisan pikas ka lamang ya alima mo waray bali kay diri madara ya tibolos lawas mo doro ka impirno.
31Indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga mahagdam kamo ka daan balaed nga imbilin ni Moysis kamazo nga bisan sin-o ya ambelag ka toong asawa kinahanglan hatagan ya toong asawa ka soyat para ka pagpamatood nga minbelag di ya toong bana. Ani ini ya daan balaed na Diyos. 32Piro wani ya kanaong sindo kamazo nga bisan sin-o ya ampakigbelag ka toong asawa nga wara makasala ka paghenay nakasala gazed ya bana kay garing ka toong pagpakigbelag inhatag naiza ya sala nga paghenay ka toong asawa pagkaminze na asawa ka laing amaama. Bisan ya ikadowang bana nagahenay sab iza kay naminze iza ka babazi nga daan minze.
33Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop kay ipasabot pen naiza kaniran ya matood nga kahologan na mga daan balaed na Diyos. Minlaong iza nga mahagdam isab kamo ka naton-an na mga karaang tao nga kinahanglan tomanen mazo ya kamazong saad ka Diyos, diri kamo magbakak ka pagsaad ka Diyos. Ani ini ya daan balaed 34piro wani ya kanaong sindo kamazo nga kon ansaad kamo ka iba nga tao diri kamo magpaninhaga ka saad mazo nga nagalaong nga kon mabakak ini nga panaba magakaonga gazed ya kalangitan. Na, diri kamo maglaong singed kaiton kay ya langit ani ya lo-toanan na Diyos ka paghari. 35Bisan ya kalibotan diri kamo magpaninhaga maglaong nga kon mabakak ini nga panaba magakaonga gazed ya kalibotan kay ya kalibotan ani ya pahimlazanan na paa na Diyos. Bisan ya siyodad nga Hirosalem diri kamo maglaong nga mageba iton nga siyodad kon mabakak ini nga panaba kay itong siyodad ani ya hel-anan na labaw nga hari kay-an. 36Bisan ya kanmong olo kon ansaad ko ka iba nga tao diri kamo maglaong nga maobanen gazed ya kanaong olo kon mabakak ini nga kanaong saba. Kay diri kamo mahimo pagpapoti ka bisan isang ka legas nga bohok mazo daw pagpaitem. 37Wani gazed ya kinahanglanen mazo pagsaad. Kon mahimo ya pagtoman mazo maghee kamo. Kon diri mahimo ya pagtoman maglaong kamo nga diri mahimo. Kay bisan ono ya paninhaga mazo ka pagrig-en ka saad garing iton ka maongang batasan mazo.
38Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop kay ipasabot pen naiza kaniran ya matood nga kahologan na mga daan balaed na Diyos. Minlaong iza kaniran nga mahagdam kamo ka naton-an na mga karaang tao nga nagalaong nga ya nagapabota ka tao kinahanglan ibales ya pagpabota. Ya nagapatipo ka ngipen na tao pagsombag kinahanglan ibales ya pagpatipo pinaazi ka pagsombag. Ani ini ya daan balaed. 39Piro wani ya kanaong sindo kamazo nga kon maghinang ya tao ka maonga dizan kanmo diri ko magbales ka maonga. Magbales ko hinoa ka magazon dazaw makadaeg ko ka maonga nga hinang. Bisan ansampalo iza ka pikas nga pisngi mo diri ko magbales ka maonga, ihatag mo hinoon ya isang pikas nga pisngi mo. 40Bisan kawsahan ko kamhan ya ipabazad ani ya kanmong bado idogang pen ya paghatag ka habel mo. 41Bisan ansogo iza kanmo ka pagpaated ka toong mabeg-at nga dara ngaro keteb ka isang ka kilomitro ibahan mo iza ngaro keteb ka dowang ka kilomitro. 42Bisan an-azo iza tagi iza. Bisan ambeles iza pabelsen mo. Ani ini ya kanaong sindo kamazo.
43Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop kay ipasabot pen naiza kaniran ya matood nga kahologan na mga daan balaed na Diyos. Minlaong iza nga mahagdam kamo ka naton-an na mga karaang tao nga nagalaong nga mag-angay kamo ka kamazong mga iba. Kamhan mag-away kamo ka kamazong mga kaaway. Ani ini ya daan balaed. 44Piro wani ya kanaong sindo kamazo nga mag-angay kamo ka kamazong mga kaaway. Bisan ya mga andaegdaeg kamazo magbales kamo kaniran ka madazaw 45dazaw ipakita mazo kaniran nga kamo ya matood nga mga maanak na Diyos nga kamazong Ama nga nagahela daked ka langit. Kay ya batasan naiza nagapasidlaw iza ka sega dimbaba ka mga maongang tao daw ya mga madazaw nga tao. Nagapadara sab iza ka oran dimbaba ka mga matadeng nga tao ilakip isab ya mga tao nga makasasala. 46Kay kon anikay pagaazakan mazo ya mga nagakaangay kamazo diri gazed kamo mahatagan na Diyos ka primyo daked ka langit kay-an. Kay bisan ya mga maongang tao nga magsokotay ka mga bohis siran gihapon ya an-angay ka mga nagaangay kaniran. 47Kon an-abiabi kamo ka kamazong mga higara ka lamang diri kamo sazaen na Diyos. Kay bisan ya mga tao nga diri pen ankilala ka Diyos siran gihapon ya an-abiabi ka mga min-abiabi kaniran.
48Na, ya matadeng nga batasan kinahanglan magtoman gazed kamo dazaw mag-anika ya kamazong batasan daw ya batasan na kamazong Ama nga nagahela daked ka langit.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos