Matiyo 7
MMNNT

Matiyo 7

7
1Indogangan pen ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga azaw kamo maghokom ka mga iba nga tao dazaw diri kamo hokman na Diyos. 2Kay hokman kamo na Diyos singed ka paghokom mazo ka iba. Kamhan kon ono ya paghokom mazo ka iba ani isab iton ya paghokom na Diyos kamazo. 3Na, wani ya pamolinged mahitenged ka tao nga nagaazak ka pagpangita ka sazep dizan ka iba nga tao. Ya sala na tao nga anpangita ka sazep singed iton ka toroso dizan ka mata. Kamhan ya sazep na tao nga inpangitan singed iton ka geramay nga poling dizan ka mata. Kamhan singed ka nabota ya tao nga nagapangita ka sazep kay silaong naiza nga waray sala naiza. 4Na, onhon sa naiza pagkawa ka poling dizan ka mata na iba nga tao kon may toroso dini ka toong mata? 5Ka primiro pen magbiza iza ka pagpagarbo ka toong batasan anipen iza makatabang ka tao pagpabiza ka sala.
6Indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga ya pagkamahal na sindo mahitenged ka Diyos minpasingedsinged iton ka kamahal na mga motza. Agon dizan ka mga magasorasora kaini nga sindo diri kamo magwali pag-otro kay ya pagsorasora niran singed iton ka batasan na mga baboy daw ido nga magatamaktamakan lamang ya mga motza. Maghamarag isab kamo kay basi bangaen kamo niran.
7Indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga mangazo kamo ka Diyos ka inkinahanglan mazo. Kamhan tagan kamo naiza. Magpangita kamo. Kamhan ipakita naiza kamazo ya kamazong inkinahanglan. Maghawag kamo dazaw sambagen kamo na Diyos. Kamhan mabatian kamo naiza ka paghangzo mazo. 8Kay bisan sin-o ya nagaazo ani tagan na Diyos ka toong inkinahanglan. Ya tao nga nagapangita ani tabangan na Diyos. Ya tao nga nagahawag mabatian na Diyos ya toong paghangzo. 9Kamo nga may maanak, kon an-azo ya maanak ka makaen daw ihatag ya bato? Diri. 10Kon an-azo iza ka isda daw ihatag ya halas? Diri. Kay ihatag mazo hinoa ya madazaw. 11Na, kamo nga mga salaan nga tao mahagdam kamo ka paghatag ka madazaw ka kamazong mga maanak. Kamhan ya kagazon nga hatag na kamazong Ama nga nagahela daked ka langit labaw pen gazed ka impangazo mazo. 12Agon magbatasan kamo ka mga iba nga tao singed ka batasan nga in-azakan mazo garing kaniran. Kay ani ya makatoman ka daan balaed na Diyos daw ya sindo na mga propita na Diyos.
13Dizan ka masiet nga pirtahan magseled kamo. Kay malakbang ya pirtahan daw masazon ya dalan nga nagapasinged ngaro ka impirno. Kamhan dizan kaiton nga dalan mataed ya nagapanaw. 14Masiet ya pirtahan daw malised ya dalan nga nagapasinged ngaro ka Diyos nga makahatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan dizan kaiton nga dalan talagsa ka ya makabagat.
15Maghamarag kamo kay andateng kamazo ya mga nagalaong nga siran koni ya nagadara ka sindo mahitenged ka Diyos ambaza kay ya tood niran magapagasto siran kamazo. Magpatihinang nga propita na Diyos siran ambaza kay ani ya tozò niran ya pagdogang ka kowarta. 16Paniidan mazo ya kanirang batasan dazaw makilalhan nga maglimbongay siran. Kay diri mamonga ya makahilo ka madazaw nga protas. 17Ya liwaan nga waray kasakit mamonga iton ka madazaw nga bonga. Ya liwaan nga masakiten diri mamonga ka madazaw nga bonga. 18Ya liwaan nga madazaw diri makabonga ka maonga. Ya liwaan nga maonga diri makabonga ka madazaw. 19Kamhan ya mga liwaan nga diri mamonga ka madazaw pandeegen iton kamhan sonogon. 20Agon makilalhan mazo ya mga maglimbongay nga mga tao kay malain ya batasan niran.
21Na, diri hao ampaseled ka hel-anan na kanaong Ama ka mga tanan minsabi kanao nga Ginoo, Ginoo. Kay anikay makaseled ya mga antoman ka naazakan na kanaong Ama nga nagahela daked ka langit. 22Agon kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao mataed ya anmahay kanao magalaong nga Ginoo, Ginoo izang dini kaini minsabi kami ka ngaran mo pagtekma nami ka mga kaazi nga domadateng. Minpadalagan sab kami ka mga maonga dizan ka mga tao nga inhabay pagsabi nami ka ngaran mo. Mataed pen isab ya dakolang inhinang nami pagsabi nami ka ngaran mo. 23Kamhan ansambag hao kaniran nga pamanaw di kamong mga salaan nga tao dini kanao kay wara hao makakilala kamazo.
24Pamolinged ini nga bisan sin-o ya nanalinga ka kanaong mga panaba kamhan tomanen naiza singed iza ka tao nga minlagkaw dizan ka lopa nga madazaw ogdokan. 25Pagkakamhan naiza paglagkaw imbagzo ya lagkaw daw madateng isab na baha. Bisan indasmagan iton ka makeseg nga hangin diri madeeg kay marig-en gazed ya in-ogdokan. 26Kamhan ya tao nga diri antoman ka kanaong mga panaba singed iza ka tao nga minlagkaw dizan ka dapit nga nag-as. 27Pagkakamhan naiza paglagkaw imbagzo dazon. Kamhan madateng isab na baha. Indasmagan isab ka makeseg nga hangin. Kamhan nadeeg ya lagkaw kay inlenepan ya ogdok. Nageba dazon ya toong lagkaw.
28Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran nangabereng gazed ya mga mataed nga tao 29kay ya toong mga panaba labaw gazed ka gahem ka mga panaba na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos