Matiyo 26
MMNNT

Matiyo 26

26
1Pagkakamhan ni Hisos pagsindo ka tanan minlaong iza ka toong mga sinarigan nga 2mahagdam kamo nga kon-isa pen pan-ihawen na mga Yodayo ya mga nati na karniro kay mamista siran. Kamhan hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, dakpen hao niran dazaw ipalansang ka kros.
3Na, ka nagalaong pen si Hisos ka toong mga sinarigan nagatipon di isab ya mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas doro ka dakolang lagkaw ni Kayapas nga labaw nga pari. 4Kay namagsabot siran nga dakpen si Hisos dazaw patazen niran. Piro kanirang tinago iton 5kay nagalaong siran nga kay-an ka pagkaliwas na pista dakpen si Hisos dazaw diri magobot ya mga mamistahay. Ani ini ya sabot niran.
6Na, dizan di si Hisos ka lagkaw ni Simon nga taga Bitani nga nabahawan ka kagid. 7Kamhan may minseled nga babazi nga nagadara ka garapahay nga hininang nga bato. Ya ngaran na bato nga garapa ani alabastar. Ya leen na grapa klasi na lana nga masarang kahamot. Mahal gazed iton kon paliten. Kamhan imbo-boan di naiza ya olo ni Hisos ka nagakaen pen iza.
8Pagpakakita ka na mga sinarigan ni Hisos nangazehet siran ka babazi nagalaong nga kay ono sa inhanogon sa mo ya lana nga mahamot? 9Kontana ipakowarta mo iton kay mahal gazed kon paliten. Kamhan ya halin ipanhatag ka mga pobri.
10Mahagdam si Hisos ka kanirang pagpanaba agon minlaong iza kaniran nga diri kamo magakasamok ka babazi kay ya toong hinang kanao madazaw gazed. 11Kay ya mga pobri onay siran magaibaiba kamazo piro hao arani di ya tirmino nao ka pagpanaw dini kamazo. 12Ya pagbo-bo na babazi ka kanaong lawas ani ya naandaman ka paglebeng kanao kay-an. 13Timan-an mazo gazed ini nga ya pagbo-bo na babazi diri malipatan iton kay dini ka tibolos kalibotan bisan hain dapit ya pagwali na mga tao ka sindo mahitenged kanao ipanan-og sab niran ya toong pagbo-bo kanao.
14Na, pagkakamhan kaiza si Hodas nga taga Kariyoti nga isa dizan ka mga napolo may dowang ka sinarigan ni Hisos minkaro iza ka mga oloolo na mga pari nga Yodayo. 15Kamhan nangotana iza kaniran nga daw ono ya isohol mazo kanao kon haoy omatod kan Hisos dini kamazo? Kamhan minbazad siran ka katloan nga ka palata. Singed iton ka ikabazad ka isang bolos nga oripen. 16Sokad kaiton nga aldawa nagapangita si Hodas ka paazi kon onhon naiza ka pag-edlaw kan Hisos.
17Na, pagdateng ka primirong aldaw ka pista ka pagpangaen na mga Yodayo ka pan nga waray pasoligay minkarini kan Hisos ya toong mga sinarigan kay pangotanhen nga Ginoo, daw hain ya lagkaw nga andaman nami ka pagkaen mo ka pista? 18Minsambag si Hisos nga komaro naa kamo ka may nagahela ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan long-on mazo iza nga Nong, ya kanaming maistro ani minlaong nga arani di ya toong tirmino ka pagpanaw agon iza daw ya toong mga sinarigan ankaen siran ka pista dizan ka kanmong lagkaw. Ani ini ya pagtogon ni Hisos kaniran. 19Kamhan mintoman siran ka sogo ni Hisos kaniran. Min-andam sab siran ka pagkaen kaan ka pista.
20Pagkakahabzen kaiza dizan ka kananan mintambong si Hisos daw ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. 21Ka nagapangaen pen siran minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga wadini kanta may isa nga an-edlaw kanao. 22Kamhan nagalised gazed ya hena-hena na mga sinarigan. Tagsa tagsa kaniran minsambag nga Ginoo, diri gazed kon hao iton! 23Kamhan minsambag si Hisos nga ya tao nga minsaro kanao ka pagkaen iza ya an-edlaw kanao. 24Kay matoman gazed kaan ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged ka pagkapatay nao. Basta ya tao nga om-edlaway kanao intawon madazaw kon wara iza pakataoha. 25Kamhan si Hodas nga om-edlaway kan Hisos nangotana iza nga Maistro, daw hao ya an-edlaw kanmo? Minsambag si Hisos nga inlaong di mo.
26Na, ka nagakaen pen siran minporot si Hisos ka pan. Pagpasalamat naiza ka Diyos impanipaktipak naiza iton kay ipanhatag ka toong mga sinarigan. Kamhan minlaong iza nga dawata ini. Kanen mazo kay ini nga pan kilalhen mazo nga kanaong lawas. 27Kamhan minporot iza ka baso nga may imnenen nga sapa na mga obas. Pagpasalamat naiza ka Diyos impandoholan naiza siran daw nagalaong nga imna ini mazong tanan. 28Kay ini nga imnenen kilalhen mazo nga kanaong dogo nga ipaawas nao kay-an ka pagkapatay nao para ka sala na mga mataed nga tao dazaw pasaylohon siran na Diyos ka kanirang mga sala. Ya kanaong dogo ani ya pirmahan na Diyos ka bag-ong saad naiza ka tanan mga tao. 29Timan-an mazo gazed ini nga diri gazed hao an-inem pag-isab ka sapa na mga obas hangtod ka paghari na kanaong Ama ka bag-ong kalibotan. Anipen an-inem hao ka bag-ong imnenen iba kamazo.
30Na, pagkakamhan niran pagkanta ka kasaza niran ka Diyos namanaw siran ngaro ka bobong nga Olibo. 31Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga koman nga kahabzen kamong tanan mandalagan daw mamiza kanao. Kamhan matoman ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ipapatay nao ya mag-aligrahay ka mga karniro. Kamhan mangabelagbelag di ya mga karniro. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos. 32Kamhan pagkabohi nao pagbalik garing ka lebeng anhon-a hao kamazo doro ka Galiliya.
33Minsambag si Pidro nga bisan bizaan iko nirang tanan, diri gazed hao ambiza kanmo. 34Minsambag si Hisos nga Pidro, timan-an mo gazed ini nga koman nga kahabzen ka wara pen tagaok ya manok ikatolo di mo hao kon ilimed paglaong nga diri kon iko ya kanaong sakop. 35Minsambag si Pidro nga agad kon patazen pen hao iba kanmo diri ta ko gazed paglimed. Kamhan ya tanan mga sinarigan minpanaba isab siran kan Hisos singed ka pagpanaba ni Pidro.
36Pagkakamhan kaiza minkaro sin Hisos ka Gitsimani nga tamnanan ka mga liwaan inngaranan ka Olibo. Pagdateng dizan minlaong si Hisos nga maglo-to naa kamo dini kay ankaro pen hao ka hon-ahan kay ampangamozo pen hao ka Diyos. 37Kamhan impaiba naiza si Pidro daw ya mga maanak ni Sibidiyo nga dowa siran. Kamhan si Hisos nagalised di ya toong hena-hena. 38Nagalaong disab iza kaniran nga mabeg-at gazed ya kanaong hinawa anika daw ikapatazay di nao ini koman. Magtagad naa kamo dini. Diri di kita mazo magkatorog. 39Pagkaro naiza dizan ka hon-ahan minpatihapa iza ka lopa kay anhangzo iza ka Diyos nga nagalaong nga Ama nao, kon mahimo diri mo hao pag-ipapatay para ka mga sala na mga tao. Piro iko ka say magaponto kanao.
40Pagkakamhan naiza paghangzo minbalik iza ka toong mga sinarigan. Nangatorog siran. Kamhan minlaong si Hisos kan Pidro pagpokaw nga daw wara kamo makaanget pagbantay iba kanao bisan isa ka lamang ka oras? 41Diri kamo magpangatorog. Magpangamozo kamo ka Diyos dazaw diri kamo dag-en ka pagtintal na mga maonga. Ansogot gazed ya hinawa mazo nga diri matorog piro ya kamazong lawas maloza gazed.
42Pagkakamhan kaiza minbalik si Hisos ka inkarohan naiza kazina. Kamhan ikadowa di koman naiza pagpangamozo nagalaong nga Ama nao, kon diri mahimo nga ipalikay mo hao ka masiet nga kalised kaan tomanen mo lamang ya inbet-an mo kanao. 43Kamhan minbalik iza ka toong mga sinarigan. Torog ka sab gihapon siran kay mabeg-at gazed ya kanirang mata. 44Kamhan minbalik si Hisos ka inkarohan naiza kay ikatlo di koman naiza pagpangamozo ka toong Ama singed ka pagpangamozo naiza kazina. 45Kamhan minbalik disab iza ka toong mga sinarigan. Kamhan nagalaong iza pagpokaw kaniran nga onosang nagapahikatorog pen sa kamo gihapon? Mindateng di koman ya tirmino nao ka pagkapatay. Magaedlawan di hao koman doro ka mga makasasala nga tao. 46Pamangon di kamo. Selengi waton di ngarini ya om-edlaway kanao. Mangaro di kita hinoa pagsogat kaniran.
47Na, ka nagapanaba pen si Hisos mindateng di matood ya isang sinarigan nga si Hodas. Iba ya mga mataed nga magakagobot nga mga tao nga nagapandara ka mga lodzo daw ya mga ibonalay kay insogo siran na mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas nga Yodayo. 48Impakahagdam daan siran ni Hodas nga nagalaong nga ya tao nga pangamostahen nao pag-arek ani ya dakpen mazo. 49Na, pagkarini ni Hodas kan Hisos minlaong iza nga tinahod ong Maistro! Kamhan min-arek iza kan Hisos ka pagpangamosta. 50Minsambag si Hisos nga tomanen mo ya tozo mo dini kanao. Kamhan indakep dazon si Hisos na mga tao.
51Na, waton ya isang sakop ni Hisos nga nagahogot ka toong lodzo daw mintigbas. Kamhan nakawa dazon ya talinga na oripen na labaw nga pari. 52Kamhan minbaheg si Hisos ka toong sakop nga isog-ob ya lodzo mo kay ya tao nga ambono ani isab ya pagabon-on. 53Daw wara kamo mahagdam nga kon ampakitabang hao ka kanaong Ama ipadara dazon naiza ngarini kanao ya pirang ka libo nga kasoldawan nga taga langit? 54Piro ini nga kalised angeten lamang dazaw matoman ya daan pinasoyat na Diyos. 55Minlaong sab si Hisos ka mga mataed nga tao dizan nga onosa wani baza kamo? Daw tolisan hao wani nga dakpen di sa mazo hao koman ka lodzo daw ibonalay? Izang dini kaini dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos aldaw-aldaw nagalo-to hao ka pagsindo ka mga tao. Kamhan wara sa mazo hao dakpa. 56Piro ya kaazi nao koman ani di ya pagtoman ka kasoyatan na mga karaang propita na Diyos mahitenged kanao. Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaiza namiza dazon kanangiza ya tanan mga sinarigan. Nandalagan siran pag-izaiza.
57Kamhan ya nandakep kan Hisos in-ated niran iza ngaro kan Kayapas nga labaw nga pari. Namagkatipon di dizan ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga malaas. 58Na, si Pidro minpaantaw iza ka pagsonod kan Hisos keteb ka pawa na lagkaw na labaw nga pari. Pagdateng ka ni Pidro dizan minlo-to iza iba ka mga magbantazay kay ampaniid iza kon onhon sa na mga oloolo si Hisos. 59Na, dalem ka lagkaw nagatipon di ya mga oloolo na mga pari daw ya tanan mga maistro daw ya tanan mga malaas kay anpangita siran ka ikabetangbetang nga salaan si Hisos dazaw pahamtangan iza ka kamatazen. 60Piro bisan mataed ya minpamakak wara gazed ya sala ni Hisos. Kamhan mintindeg ya dowang ka tao. 61Nagapanan-og siran nga minlaong itong tao nga makageba iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pagkakamhan hinangen naiza koni ya bag-ong lagkaw ka tolo kang ka aldaw.
62Pagkakamhan nirang dowa pagpanan-og ya labaw nga pari mintindeg dizan ka tenged niran kay nangotana iza kan Hisos nga daw waray ikasambag mo ka kanirang sombong? 63Nagapahenek lamang si Hisos. Kamhan minlaong ya labaw nga pari nga ya Diyos nga bohi ani ya magapanalinga koman. Magpanan-og naa iko. Daw iko si Kristo nga Maanak na Diyos nga hari nga pinili naiza? 64Minsambag si Hisos nga ani gazed hao. Timan-an mazo gazed ini nga kay-an di gazed mazo hao kon makitan nga magalo-to hao dizan ka too na Diyos kay hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Makitan isab mazo hao pagkarimbaba nao garing ka langit iba ya mga gabon.
65Pagpakabati ka na labaw nga pari kaiton inggisi naiza ya toong kaogaringen nga bado kay nazehet gazed iza nagalaong nga igo di iton. Wara di kita magkinahanglan ka dogang pen nga saksi. Nakabati di kamo nga garboso gazed iza pagbakak nga iza ya Maanak na Diyos. 66Agon daw ono ya kamazong hena-hena kanangiza? Minsambag siran nga salaan gazed iza. Patazen di lamang iton. 67Kamhan impamag-elban iza niran. Impanombag iza. Inlaparo isab iza na mga iba nga tao. 68Nagalaong siran pagsora nga iko nga hari koni nga pinili na Diyos, tekmaen mo kon sin-o ya minlaparo kanmo koman!
69Na, si Pidro nagalo-to iza dizan ka pawa na lagkaw na labaw nga pari. Kamhan may babazi nga binolanan nga minkadizan kanangiza daw nagalaong nga iko isab ya nagaibaiba kan Hisos nga taga Galiliya. 70Minsambag si Pidro nga wara hao mahagdam. Minlimed iza kan Hisos dizan kanirang tanan. 71Pagsinged ni Pidro ngaro ka azihanan na pirtahan waton ya iba nga babazi nga binolanan. Pagpakakita ka naiza kan Pidro minpanaba iza ka mga tao nga mintindeg dizan nga iton nga tao ani gazed ya nagaibaiba kan Hisos nga taga Nazarit. 72Piro minlimed si Pidro pag-isab. Naninhaga iza paglaong nga wara gazed hao makakilala kaiton nga tao nga si Hisos. 73Pagkateedteed kaiza inkaro si Pidro na mga mintindeg dizan. Minlaong siran nga iko gazed ya sakop ni Hisos kay anika ya tonada mazo ka mga panaba nga mga taga Galiliya. 74Basta kay minpaninhaga si Pidro paglaong nga mapatay pen hao kon bakaken hao. Inday kon sin-o itong taohana nga magalong-on mazo. Pagkakamhan ni Pidro pagsambag mintagaok dazon ya manok. 75Kamhan nakataremdem di si Pidro ka inlaong ni Hisos nga ka wara pen tagaok ya manok katlo mo hao ilimed. Na, pagpakataremdem ka ni Pidro masara gazed ya toong paghaza kay inlimed sa naiza si Hisos.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos