Matiyo 25
MMNNT

Matiyo 25

25
1Kamhan indogangan ni Kristo pagsindo kaniran nagalaong nga ya pagbalik nao ngarini ka kalibotan dazaw anhari hao ka mga tao singed iton ka pagsogat na mga daraga ka banahen ngaro ka pagkombiti. Napolo siran nga ka daraga daw nagadara siran ka tagsatagsa nga lamparahan. 2-4Na, ya mga lima nga daraga boangboangen siran kay waray andam niran ka gas. Piro ya mga lima nga beetan nakaandam daan siran ka gas daw nagadara sab siran ka kanirang mga lamparahan. 5Kamhan naaban pen iton banahen doro agon nakatorog ya mga daraga ka pagtagad. 6Pagkatenga ka kaiza na kahabzen may minhawag nga pangimata di kamo diton kay mindateng di doro ya banahen! Dali kamo, magsogat kamo kanangiza! 7Nangimata dazon ya mga daraga. Inseg-an sab dazon ya kanirang mga lamparahan. 8Kamhan ya mga boangboangen nangazo pen ka gas dizan ka mga beetan nagalaong nga tagan mazo kami ka gas kay hapit di mangapareng ya kanaming mga segà. 9Minsambag ya mga beetan nga ya in-andam nami diri maigo kantang tibe. Komaro kamo hinoa ka tindahan. Pomalit kamo ka gas doro. 10Ka doro pen siran ka tindahan mindateng di doro ka lagkaw ya banahen. Kamhan minpaseled iza ka kombitihanan ka mga daraga nga nakaandam daan ka toong pagdateng. Kamhan insirahan ya pirtahan. 11Lomaza kaiza mindateng di ya mga daraga garing ka tindahan. Minhawag siran nga Nong, Nong, paselden mo kami. 12Minsambag iza nga wara hao makakilala kamazo kon sin-o sa kamo iton. Na, ani ini ya pamolinged mahitenged ka pagbalik nao ngarini. 13Agon mag-andam kamo daan kay wara gazed kamo mahagdam daw ono aldawa bisan ono orasa ya kanaong pagbalik ngarimbaba ka kalibotan.
14Kay kay-an ka pagbalik nao ngarini ka paghari ka mga tao singed hao ka amo nga minpanaw doro ka aro. Ka wara pen iza magpanaw impanipon naiza ya toong mga sogoonon dazaw isarig kaniran ya toong kowarta dazaw dogangan niran iton. 15Ya isang sogoonon insarigan iza ka limang ka libo nga ka pisos. Ya ikadowang sogoonon insarigan iza ka dowang ka libo nga ka pisos. Ya ikatlong sogoonon insarigan iza ka isang ka libo nga ka pisos. Ani ini ya pagbahinbahin na amo kaniran kay anaden siran ka paggamit ka kowarta dazaw madogangan iton. Kamhan minpanaw ya amo doro ka aro.
16Kamhan ya sogoonon nga insarigan ka limang ka libo nga pisos ingamit naiza iton ka pagginansiya ka limang ka libo nga ka pisos. 17Ya sogoonon nga insarigan ka dowang ka libo nga ka pisos ingamit isab naiza iton ka pagginansiya ka dowang ka libo nga ka pisos. 18Piro ya ikatlong sogoonon nga insarigan ka isang ka libo nga ka pisos minkabot iza ka lopa kay ilebeng ya kowarta na toong amo.
19Pagkadogay kaiza minbalik ya amo dizan kaniran kay ansosi kon masarigan siran ka tarabaho kon diri. 20Ya isang sogoonon nga insarigan ka limang ka libo nga ka pisos min-atobang iza ka toong amo daw indara ya anak nga limang ka libo. Kamhan minlaong iza nga Sinyor, insarigan mo hao ka limang ka libo. Kamhan wani pen sab ya anak na limang ka libo. 21Minsambag ya toong amo nga madazaw iko. Masarigan iko ka geramay nga kowarta agon isarig pen nao kanmo ya dakola. Magseled ko ka kanaong hel-anan kay panaranginan ta ko ka mga magazon.
22Kamhan ya ikadowang sogoonon nga insarigan ka dowang ka libo nga ka pisos min-atobang iza ka toong amo daw indara ya anak nga dowang ka libo nga ka pisos. Minlaong iza nga Sinyor, insarigan mo hao ka dowang ka libo nga ka pisos. Kamhan wani pen isab ya anak na dowa mong ka libo. 23Minsambag ya toong amo nga madazaw iko. Masarigan iko ka geramay nga kowarta agon isarig pen nao kanmo ya dakola. Magseled ko ka kanaong hel-anan kay panaranginan ta ko ka mga magazon.
24Kamhan min-atobang sab kanangiza ya ikatlong sogoonon nga insarigan ka isang ka libo nga ka pisos. Nagabaribad iza nga nagalaong nga Sinyor, nahagdam di hao nga waray kalooy mo. An-ani ko dizan ka wara mo itanem. Anhipes ko dizan ka wara mo ipegas. 25Nahaldek hao agon ya insarig mo kanao inlebeng nao dalem ka lopa. Wani dakoza ya insarig mo kanao. 26Minsambag ya amo nga maonga iko nga sogoonon daw poloho. Kon matood ya baribad nga an-ani hao ka wara nao itanem daw anhipes hao dizan ka wara nao ipegas, 27kay ono sa nga wara ko magbetang ka kanaong kowarta dizan ka bangko dazaw may anak di koman pag-oli nao? 28Na, dini kanmo koman kaw-en ya kowarta nga isang ka libo daw ihatag dizan ka sogoonon nga may napolo nga ka libo nga ka pisos. 29Kay kon masarigan ya tao ka insarig nao dizan kanangiza magadogangan pen gazed nao ya insarig nao kanangiza dazaw mataed gazed. Piro kon diri masarigan ya tao magakaw-en gazed nao kanangiza ya tanan nga insarig nao. 30Na, ya sogoonon nga maonga iitsa mazo iza ngaro ka masarang kadeglem. Kamhan magapangageet iza ka toong ngipen ka paghaza.
31Na, hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, kay-an ka pagbalik nao ngarini ka paghari ka mga tao anlo-to hao dizan ka lo-toanan ka paghari nga madazaw selengan. Iba sab kanao ya tanan mga sogoonon nga taga langit. 32Kamhan dizan ka pag-atobang kanao tiponon ya tanan mga tao. Kamhan magabelagbelagen o ya isa daw isa singed ka pagbelag na magbantazay ka toong mga karniro daw mga kanding. 33Na, ya mga singed ka karniro pantiponon nao dizan ka kanaong too. Ya mga singed ka kanding pantiponon nao dizan ka kanaong wala. 34Kamhan hao nga anhari anlaong hao ka mga tao dizan ka kanaong too nga intagan di kamo ka magazon na kanaong Ama. Magseled kamo ka magazong hel-anan nga naandam daan para kamazo sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan. 35Kay izang dini kaini ka pagbengtasa ka nao impakaen mazo hao. Pag-ohawa ka nao impainem mazo hao. Bisan istranyo hao impapanik mazo hao dizan ka kamazong lagkaw. 36Bisan waray bado nao intagan mazo hao. Izang pagkabedlay nao mintabang kamo kanao. Izang impapriso hao minbisita kamo kanao.
37Kamhan ansambag ya mga matadeng nga tao nga Ginoo, kagan-o sa kami makakita kanmo nga inbengtas kamhan inpakaen ko nami? Kon in-ohaw kamhan inpainem? 38Ya pag-istranyo mo kagan-o sa kami magpapanik kanmo? Ya waray ilis mo kagan-o sa kami maghatag kanmo ka bado? 39Ginoo, kagan-o ya pagtabang nami ka pagkabedlay mo? Kagan-o ya pagbisita nami ka pagkapriso mo?
40Kamhan hao nga hari ansambag hao kaniran nga panan-ogan ta kamo nga ya pagtabang mazo ka isa na labing obos na kanaong mga sakop ani ya pagtabang mazo kanao. 41Kamhan anlaong hao ka mga tao dizan ka kanaong wala nga silotan gazed kamo. Pomanaw kamo dini kanao ngaro ka laga nga diri gazed mapareng nga in-andam daan para kan Satanas daw ya toong mga sogoonon. 42Kay izang dini kaini ka pagbengtasa kanao wara mazo hao pakana. Izang pag-ohawa nao wara mazo hao paimna. 43Ka istranyo pen hao doro kamazo wara mazo hao papanika. Bisan waray ilis nao nga bado wara mazo hao hatagi. Izang pagkabedlay nao daw pagkapriso wara mazo hao aligarahi. 44Kamhan ansambag isab siran kanao nga Ginoo, daw kagan-o sa kami makakita kanmo nga inbengtas kon in-ohaw? Daw kagan-o sa kami makakita kanmo nga istranyo daw waray ilis nga bado? Kagan-o sa kami makakita kanmo nga nabedlay kon napiriso? Kamhan ono sang wara kami makatabang kanmo?
45Kamhan ansambag hao kaniran nga panan-ogan ta kamo nga ya wara kamo magtabang ka isa na labing obos nga tao ani ya wara kamo magtabang kanao. 46Kamhan pakarohen nao siran ka silot nga waray pagheneng. Piro ya mga matadeng nga tao mahatagan siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos