Matiyo 27
MMNNT

Matiyo 27

27
1Na, pagkamasiselem kaiza ya tanan mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas na mga Yodayo namagsabot siran kon onhon niran pagpapatay kan Hisos. 2Kamhan in-ektan niran si Hisos ka kadina dazaw iated niran ngaro kan Pilato nga gobirnador.
3Na, si Hodas nga min-edlaw kan Hisos, pagkahagdam ka naiza nga inhokman di niran si Hisos ka pagpatay minbasol gazed iza ka toong kaogaringen. Kamhan minbalik iza ngaro ka mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas kay ioli kontana naiza ya toong sohol nga katloan nga ka palata. 4Nagalaong iza kaniran nga nakasala gazed hao kay itong tao nga inhokman di mazo ka kamatazen waray sala naiza. Min-edlaw hao kanangiza. Minsambag siran nga waray labet nami kaiton. Kanmo ka sa lamang iton nga pagpasarig. 5Kamhan intimbag ni Hodas ya kowarta dizan ka pirtahan na dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minpanaw iza kay anhikeg iza ka toong lieg.
6Na, ya kowarta nga intimbag ni Hodas inpamorot di na mga oloolo ka mga pari. Kamhan minlaong siran nga ini nga kowarta ani ya inkabazad ka pagpatay ka tao agon kon ibetang dini ka betanganan na mga ihalad anlapas kita ka balaed. 7Pagkakamhan niran pagsabot kon onhon sa niran ya kowarta impalit niran ya oma na tao nga maghinangay ka tadzaw. Kamhan inhinang niran ya oma ka lebnganan para ka mga istranyo nga namola. 8Hangtod koman inngaranan niran iton nga omaha nga Imbayran ka Dogo. 9Kamhan ya hinang niran ani nakatoman ka inlaong ni Hirimiyas nga karaang propita na Diyos. Kay kawandini pen nagalaong iza nga minkawa siran ka katloan nga ka palata. Kay garing ka pagsabot na mga oloolo na mga Yodayo ya geramay nga kowarta ani ya inbazad kan Hisos kay nagahena-hena siran waray polos naiza. 10Kamhan ingamit niran ya kowarta ka pagpalit ka oma na tao nga maghinangay ka tadzaw kay ani ya insogo na Ginoo kanao. Ani ini ya inlaong ni Hirimiyas kawandini pen.
11Na, si Hisos mintindeg iza dizan ka pag-atobang kan Pilato nga gobirnador kay pangotanhen di iza nga matod, ey, iko ya hari na mga Yodayo? Minsambag si Hisos nga itong inlaong mo kanao hao iton. 12Piro wara iza magsambag ka mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas pagbetangbetang niran kanangiza. 13Kamhan nangotana si Pilato kan Hisos nga daw wara ko makabati ka kanirang mga mataed nga sombong kanmo? 14Piro wara gazed si Hisos magsambag ka bisan isa kang sombong. Agon nabereng gazed si Pilato.
15Na, kada toig ka pagpista na mga Yodayo ya batasan ni Pilato magapalogwa iza ka isang tao nga piniriso. Kamhan ya mga kataohan anikay magaparagbeet pagpili. 16Na, dizan ka pirisohan may nabantog nga piniriso nga si Barabas nga masarang kaonga nga tao. 17Pagtipon na mga tao nangotana si Pilato nga daw sin-o ya pilien mazo ka pagpalogwa nao si Barabas kon si Hisos nga magangaranan kan Kristo? 18Ani ini ya toong pangotana kay mahagdam iza nga nagaarig ya mga pari kan Hisos agon in-ated niran iza ngarini ka gobirnador dazaw pahamtangan iza ka kamatazen.
19Na, ka nagalo-to pen si Pilato dizan ka hokmanan impadara na toong asawa ya soyat nga nagalaong nga kazinang kahabzen nagalised ya kanaong hena-hena kay may nabatian nao pagtag-inep. Diri gazed iko maghilabet kaiton nga taohana kay waray sala naiza. Ani ini ya soyat na asawa ni Pilato.
20Na, ya mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas nagaapora siran ka mga tao ka pagpabohi kan Barabas. Kamhan ipapatay si Hisos. 21Kamhan nangotana si Pilato kaniran pag-otro nga ya dowang ka tao daw sin-o ya bohian nao kanirang dowa? Minsambag siran nga si Barabas! 22Nangotana si Pilato pag-otro kaniran nga ono sa ya gosto mazo kan Hisos nga inngaranan kan Kristo? Kamhan namagdengan gazed ya tanan mga tao pagsambag nga ipalansang di iton ka kros! 23Nangotana si Pilato kay ono say sala naiza? Kamhan mindogang hinoa siran pagpaninggit nga ipalansang di iton ka kros!
24Na, mahagdam si Pilato nga waray polos lamang ya pagpadazon pagpanaba kay minsogod di siran pagkasamok. Agon minlaong iza kaniran nga waray labet nao ka pagpatay mazo kaitong tao nga waray sala. Kamazo ka lamang iton. Kamhan impakawa naiza ya palangana daw sapa kay anhogas iza ka toong alima dizan ka pagkita niran kay timaan iton nga waray labet naiza ka pagpatay niran kan Hisos. 25Kamhan minsambag sirang tanan nga kami daw ya kanaming mga kaliwatan ani dat-ogi ka silot ka pagpatay kaitong tao.
26Pagkakamhan kaiza imbohian ni Pilato si Barabas ka prisohan. Kamhan impalatos naiza si Hisos daw impaated iza ngaro ka mga soldaw dazaw ilansang di ka kros. 27Kamhan in-ated na mga soldaw si Hisos dizan ka pawa na dakolang lagkaw na gobirnador kay paniponon niran ya tanan mga soldaw dizan kan Hisos. 28Kamhan inhoboan niran si Hisos ka isang ka lapid nga toong bado. Kamhan impabadoan iza ka mararag nga bado singed ka bado na hari piro lain. 29Pagkakamhan niran paglokong ka balala nga mga dogihen inhinang niran ka korona. Kamhan insokbot niran dizan ka olo ni Hisos. Impahawid sab niran ya toong alima ka sogkod kay nagapakahinang ka hari. Kamhan dizan ka toong paahan nanlohod siran pagpatitahod. Nagasorasora siran pagsaza nagalaong nga tinahod ong hari na mga Yodayo! 30Kamhan impamag-elban iza daw impamonalan ya toong olo kaiton nga sogkod. 31Pagkakamhan niran pagsora kan Hisos inhoboan dazon niran ka bado nga mararag kay ipabado niran pagbalik ya toong kaogaringeng bado. Kamhan in-ated iza ngaro ka gawas na longsod kay ilansang di ka kros.
32Na, ka nagapanaw pen siran dizan ka dalan may insogat niran nga si Simon nga taga Sirini. Kamhan insogo iza na mga soldaw pagpasili pagbathay ka kros ni Hisos. 33Kamhan in-ated niran si Hisos ka dapit nga inngaranan ka Golgota. Na, ya kahologan na ngaran nga Golgota ani Ya Dapit ka Kalabira kay ani ya dapit ka pagpatay niran ka tao nga impahamtang ka kamatazen. 34Pagdateng ka niran dizan impainem kontana si Hisos na mga soldaw ka bino sinaktan ka masarang kapait nga tambal ka kasakit ka paglansang. Piro pagtilaw naiza wara di iza mag-inem. 35Pagkakamhan kaiza inlansang si Hisos ka kros. Kamhan namagriparipa siran kon sin-oy makatag-iza ka mga bado ni Hisos. 36Kamhan namagpanlo-to siran dizan kay imbantazan niran si Hisos. 37Kamhan dapit daked ka poro ni Hisos intapilan sab niran ya sinoyat nga pasangil kan Hisos nagalaong nga si Hisos ini nga Hari na mga Yodayo.
38Na, dizan ka toong sain inlansang disab niran ya mga tolisan nga dowa siran. Ya isa dapit ka too ni Hisos. Ya ikadowa dimbali ka toong wala. 39Kamhan ya mga tao nga namagpanlabay dizan ka mga kros nagabiaybiay siran kan Hisos 40nga nagalaong nga matod sa iton nga nagalaong ko nga makageba ko ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan baza-baza hinangen mo pag-isab ka bag-o ka tolo kang ka aldaw. Kon matood pen ya panaba mo tabangan mo koman ya kanmong kaogaringen. Kon iko ya Maanak na Diyos magtena di ko dizan ka kros. 41Inkatawhan sab iza na mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro daw ya mga malaas nagalaong nga 42nakalibri iza ka iba nga tao piro diri iza makalibri ka toong kaogaringen lawas. Daw hari baza iza na mga kaliwatan ni Israil? Kon makatena iza dizan ka kros antoo kami nga iza ya Maanak na Diyos. 43Minsarig iza ka Diyos. Kon maazakan iza na Diyos kontana tabangan iza koman na Diyos kay minlaong ini nga iza ya Maanak na Diyos. 44Bisan ya mga tolisan nga inlansang iba kan Hisos nagabiaybiay isab siran kanangiza.
45Na, pagkaedto di mindeglem gazed ya aldaw hangtod ka pagkabalantang na aldaw ka alas tris. 46Kamhan ka hapit di alas tris mabaskeg gazed ya saba ni Hisos ka paghawag ka toong Ama ka saba nga Hinibriyo nagalaong nga kanaong Diyos, kay ono sa wani imbizaan di mo hao?
47Na, ya mga minseleng dizan pagpakabati ka niran ka saba ni Hisos minlaong siran nga inhawag naiza si Iliyas nga karaang propita na Diyos. 48Kamhan ya isang ka tao mindalagan iza ka pagkawa ka sizepanan. Kamhan inheeman iton ka len-anan ka bino nga barato kamhan integseb dizan ka liwaan dazaw idohol ka ba-ba ni Hisos kay dazaw makasizep. 49Piro ya mga iba nga tao dizan minlaong siran nga tagad naa kita. Anseleng kita lamang kon ankarini si Iliyas pagtabang kanangiza.
50Pagkakamhan kaiza minpahihawag pag-isab si Hisos. Kamhan nabogtoan dazon iza ka toong hinawa. 51Kamhan dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagisi ya kortina garing daked lapos ngarimbaba ka sidsid. Kamhan minlinog di ya lopa, nanggepak di ya mga bato. 52Kamhan ya mga lebnganan nangaabri. Kamhan ya mga daan mola nga sakop na Diyos nangabohi di siran pagbalik garing ka lebeng. 53Kamhan nanlogwa siran ka mga lebnganan. Pagkabanhaw ni Hisos minkaro siran ka siyodad nga Hirosalem. Nakitan siran na mga mataed nga tao. 54Na, ya kapitan daw ya toong mga soldaw nga nagabantay kan Hisos pagpakabati ka niran nga linog di wani daw ya mga iba nga kaberenganan nangahaldek gazed siran. Kamhan minlaong siran nga itong napatay iza matood ya Maanak na Diyos!
55Na, dizan ka aro-aro may mga mataed nga babazi nga naneleng isab ka pagkapatay ni Hisos. Taga Galiliya siran nga nagaiba kan Hisos ngarini ka Hirosalem kay mintabang siran kanangiza. 56Ya isang babazi ani si Mariya nga taga Magdala. Ya isa pen si Mariya nga ina ni Santiago daw si Hosi. Waton sab ya ina na mga maanak ni Sibidiyo.
57Na, pagkadelem kaiza nga aldaw may mindateng nga kowartahan nga taga Arimatiya. Si Hosi ya toong ngaran daw sakop isab iza ni Hisos. 58Kamhan minkaro iza kan Pilato kay minbaid iza ka pagkawa ka lawas ni Hisos kay ilebeng. Kamhan insogo ni Pilato ya toong mga soldaw ka paghatag kan Hosi ka lawas ni Hisos. 59Inkawa ni Hosi iton kamhan inkomotan ka mga bag-ong panapton nga mapoti. 60Kamhan inlebeng naiza doro ka may toong bag-ong hininang nga talangban nga lebnganan. Pagpasira naiza kaiton ka dakolang bato minpanaw dazon iza. 61Kamhan dizan ka atobang na lebnganan nagalo-to si Mariya nga taga Magdala daw ya iba nga babazi inngaranan kan Mariya.
62Pagkaliwas ka na pista minkaro kan Pilato ya mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo. 63Kay anlaong siran nga Sinyor, izang mahon-a pen ka bohi pen izang bakaken minlaong iza nga kay-an koni ka pagdateng ka ikatolong aldaw sokad ka toong pagkapatay mabohi iza pag-isab garing ka lebeng. 64Agon pabantazan mo gazed ya lebnganan keteb ka ikatlong aldaw kay basi kawaten ya lawas na toong mga sinarigan. Basi panan-ogan sab niran ya mga tao nga nabohi di iza garing ka lebeng. Kamhan ya bakak dakola iton ka mahon-ang bakak niran ka mga tao. 65Minsambag si Pilato nga pakarohen mazo ya mga magbantazay dazaw bantazan gazed ya lebnganan. 66Kamhan minkaro siran ka lebnganan kay imborit niran ya kilid na sira nga bato dizan ka pirtahan na lebnganan dazaw waray makahilabet. Kamhan impabantazan matood niran ka mga magbantazay ya pirtahan.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos