Matiyo 17
MMNNT

Matiyo 17

17
1Na, pagdateng ka ikaenem nga ka aldaw impaiba ni Hisos si Pidro daw si Santiago daw ya toong lomon nga si Howan ngandaked ka bobong nga ataas nga waray laing tao. 2Kamhan dizan ka pagseleng nirang tolo singed ka nabag-o di ya lawas ni Hisos piro si Hisos gazed iton. Masiraw ya toong bayho singed ka kasiraw na sega. Masarang kapoti ya toong bado singed ka kalatì na sega.
3Kamhan waton disab si Iliyas daw si Moysis nga mga karaang propita na Diyos. Namaglaonglaong sirang dowa daw si Hisos. 4Kamhan minlaong si Pidro kan Hisos nga Ginoo, madazaw ya kantang pagtipon dini. Kon somogot ko anhinang hao ka mga tolong bolos nga tal-ob. Kanmo ya isa. Kan Moysis ya isa. Kan Iliyas ya isa.
5Ka nagapanaba pen si Pidro intamdengan siran ka inarak nga masidlaw pagdazaw. Kamhan nabatian ya saba dizan ka inarak nga nagalaong nga wani ya kanaong Maanak nga kanaong naazakan. Nakasaza gazed iza kanao. Magtoo gazed kamo ka toong mga panaba kamazo.
6Kamhan ya mga sakop ni Hisos minpatihapa siran ka lopa kay nangahaldek gazed siran. 7Minkandizan dazon si Hisos kaniran. Pagtagen naiza kaniran nagalaong iza nga panindeg kamo. Abay kamo pagkahaldek. 8Paghangad niran nawara dizan si Iliyas daw si Moysis. Si Hisos ka ya nakita niran dizan.
9Na, paglogsong pen niran mintogon si Hisos kaniran nagalaong nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Mabohi sab hao pagbalik garing ka lebeng kay-an anipen kon ipanan-og mazo ya kamazong nakitan kazina ka daked pen kita ka bobong.
10Kamhan nangotana siran kan Hisos nga kay ono sa nagatoldo sa ya mga maistro nga Yodayo kanami nga si Iliyas ani ya anhon-a kan Kristo ka pagkarini? Daw matood iton kon diri? 11Minsambag si Hisos nga minhon-a matood kanao ya tao nga singed kan Iliyas nga karaang propita na Diyos. Kay min-andam iza ka kanaong pagdateng. 12Si Howan nga Magbenzagay ani itong tao. Piro wara siran mahagdam kon sin-o sa iza. Kamhan indaegdaeg iza na mga tao. Ani gihapon ya kanirang batasan kanao kay-an nga magasawazen hao niran. 13Na, pagkakamhan ni Hisos pagpanan-og kaniran nakasabot siran nga si Howan nga Magbenzagay ani si Iliyas.
14Pagkakamhan kaiza minbalik sin Hisos ka mga mataed nga tao. Kamhan may isang tao nga minkarini kan Hisos. Minlohod iza dizan ka paahan ni Hisos kay anhangzo nga nagalaong nga 15Sinyor, kaloy-i intawon ya kanaong maanak nga amaama kay insawan iza. Grabi gazed ya toong kahimtang kay sigi di iza magapatiholog dizan ka laga daw dizan ka sapa. 16Indara nao iza dizan ka kanmong mga sakop piro wara siran makatabang kanangiza.
17Minsambag si Hisos nga waray pagtoo mazo ka Diyos. Mga salaan sab kamo. Daw dogay pen hao magaanget ka kamazong batasan nga waray pagtoo kanao? Daw dogay pen hao magahela dini kamazo anipen kamo makasabot ka gahem na Diyos? Dadha ngarini ya bata! 18Pag-ated niran ka bata dizan kan Hisos imbaheg naiza ya maonga. Kamhan mindalagan dazon iton. Naolian matood ya bata ka madazaw nga beet.
19Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sakop nga waray laing tao kay ampangotana siran nga Nong, kay ono sang wara sa kami makapabogaw ka maonga? 20Minsambag si Hisos nga kinahanglan magtoo kamo kanao. Magtimaan kamo kaini nga bisan singed ka kontana ka liso na mostasa ka kageramay ya pagtoo mazo kanao makahimo di kamo ka bisan ono. Pamolinged ini nga ya bobong dizan kon sogoon mo iton ka pagsibeg ngaro ansibeg matood iton ngaro. 21Kamhan ya maonga nga minhari ka bata kazina anikay makapabogaw ya paghangzo mazo ka Diyos daw ya pag-anget mazo ka pagkaen.
22Pagkakamhan kaiza namagkatipon si Hisos daw ya toong mga sakop doro ka lopa nga Galiliya. Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao itogyan hao dizan ka gahem na mga tao nga 23anpatay kanao. Pagkaikatlong aldaw mabohi hao pagbalik garing ka lebeng. Na, pagpakabati ka na toong mga sakop nagalised gazed ya kanirang hena-hena.
24Pagkakamhan kaiza mindateng di siran ka longsod nga Kapirnaom. Kamhan may minkarini kan Pidro nga mga magsokotay ka bohis ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Minlaong siran kan Pidro nga matod ambazad koni ya kanmong maistro kaini nga bohis? 25Minsambag si Pidro nga ambazad iza.
Na, pag-oli ni Pidro ka wara pen iza maglaong kan Hisos nangotana si Hisos kanangiza nga Simon, daw ono ya hena-hena mo ka batasan na mga hari dini ka kalibotan? Daw azoon niran ya bohis dizan ka angay niran kon dizan ka mga lain tao? 26Minsambag si Pidro nga dizan ka mga lain tao in-azo na mga hari ya bohis.
Minsambag si Hisos nga kamhan ya mga tao nga angay na hari malibri siran ka pagbazad ka bohis. 27Na, kita nga mga maanak na Diyos, kontana waray kinahanglan ta ka pagbazad ka bohis dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Piro bayran lamang dazaw diri magakazehet ya mga magsokotay ka mga bohis. Pidro, magpamingwit ko naa dizan ka dagat. Ya primirong makawa mo ka bingwit abrihan ya ba-ba na isda kay waton ya makitan mo nga palata nga kowarta nga ikabazad ka kantang bohis. Iated mo iton dizan ka mga magbohisay.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos