Matiyo 16
MMNNT

Matiyo 16

16
1Ka dizan pen si Hisos ka lopa nga Magadan minkarini kanangiza ya mga Parasiyo daw ya mga Sadosiyo kay amporba siran kan Hisos nagalaong nga ipakita mo kanami ya timaan dazaw mahagdam kami nga garing matood iko ka Diyos. 2Minsambag si Hisos nga pagpaniid mazo nga mararag ya langit ka pagsalep na sega nagalaong kamo nga masega ini konsilem. 3Pagpaniid mazo nga mararag ya langit ka pagkaaldaw kamhan mindag-em nagalaong disab kamo nga an-oran kaan. Na, iton nga timaan ka timpo dizan ka kalangitan nakasabot kamo piro ya mga timaan nga garing ka Diyos mahitenged ka kataposan nga panahon wara baza kamo makasabot. 4Ampangazo kamo kanao ka timaan kay makasasala sa kamo. Imbizaan disab mazo ya pagtoo ka matood nga Diyos. Anikay timaan kamazo ya singed kan Zona nga karaang propita na Diyos. Pagkakamhan ni Hisos pagsambag minpanaw iza dizan kaniran.
5Pagdateng niran ngandipi ka danaw waray nadara na toong mga sakop nga pan kay nalipatan niran. 6Kamhan minpamolinged si Hisos kaniran nga nagalaong nga maghamarag kamo ka sindo na mga Parasiyo daw ya mga Sadosiyo. Kay ya kanirang sindo minpasingedsinged iton ka ipasoligay ka pan. Kay bisan isaket ya geramay nga ipasoligay dizan ka harina anlekep iton ka tanan.
7Kamhan namaglaonglaong ya toong mga sakop nga ani ini ya impanaba ni Hisos kay wara say daradara ta wani nga pan. 8Kamhan mahagdam si Hisos nga minhena-hena siran mahitenged ka pan, diri kon sindo na mga Parasiyo. Agon minlaong iza kaniran nga geramay ka gazed ya pagsarig mazo kanao. Kay ono sa nawied kamo ka pan? 9Daw wara pen kamo makasabot? Daw wara kamo makataremdem kaiza nga pan nga lima kang bolos nga impakaen nao ka mga limang ka libo nga tao ang dini kaini? Kamhan pirang bolos ya alat nga impono mazo ka salin kaiza? 10Daw wara kamo makataremdem kaiza nga pan nga pitong bolos nga impakaen nao ka opat nga ka libo nga tao? Daw pirang bolos ya alat nga impono mazo ka salin kaiza? 11Kay ono sa nga wara kamo makasabot nga diri kon pan ya inlaong nao kamazo kazina? Maghamarag kamo ka sindo na mga Parasiyo daw ya mga Sadosiyo kay singed iton ka ipasoligay ka pan kay bisan isaket ya geramay nga ipasoligay dizan ka harina anlekep gazed iton ka tanan.
12Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaiton anipen siran makasabot nga diri kon ipasoligay ka pan ya magahamaragan niran. Piro ya mga sindo na mga Parasiyo daw ya mga Sadosiyo ani gazed ya kanirang hamaragan. Kay bisan geramay ka lamang ya insindo na mga Parasiyo ka mga tao makadaeg gazed iton ka hena-hena na tao.
13Pagkakamhan kaiza minpasinged sing Hisos ngaro ka lopa tenged ka siyodad nga Sisariya Pilipos. Pagbagtas pen niran ngaro nangotana si Hisos ka toong mga sakop nga daw ono ya pagngaran na mga tao kanao? 14Minsambag siran nga may nagalaong nga matod sa koni niran iko koni si Howan nga Magbenzagay. May nagalaong nga iko sab koni iton si Iliyas nga karaang propita na Diyos. May iba pen nagalaong nga iko sab koni si Hirimiyas bisan kon ya isa pen nga karaang propita. 15Kamhan nangotana si Hisos kaniran nga daw sin-o say pagngaran mazo kanao? 16Minsambag si Simon Pidro nga iko ani matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Iko ya Maanak na Diyos nga bohi.
17Minsambag si Hisos nga Simon nga maanak ni Barzona, panaranginan ko na Diyos ka madazaw. Kay ya sambagan mo kanao diri kon tao ya minpasabot kanmo basta kay ya kanaong Ama nga nagahela daked ka langit ani ya minpasabot kanmo kon sin-o sa hao. 18Agon anngaran hao kanmo kan Pidro kay singed iko ka dakolang bato. Ya sambagan mo kanao kazina ani ya singed ka lopa nga marig-en nga madazaw ogdokan. Ya mga tao nga ansakop kanao singed siran ka lagkaw nga hel-anan na Diyos nga hinangen nao dizan ka in-ogdokan nga marig-en. Bisan pagaawazen gazed siran nin Satanas diri siran madaeg kay magahela siran dizan ka marig-en nga lagkaw. 19Pidro, anhatag hao kanmo ka gahem ka pagpaseled ka mga tao ngandaked ka hel-anan na kanaong Ama. Pagdomara mo ka kanaong mga sakop nga nagatipon bisan ono ya diri mo itogot dizan kaniran ani isab iton ya mahinang daked ka hela na kanaong Ama. Kamhan bisan ono ya itogot mo dizan kaniran ani isab iton ya mahinang daked ka hela na kanaong Ama. Ani ini ya inpanaba ni Hisos kan Pidro.
20Kamhan minsogo gazed iza ka toong mga sakop nagalaong nga diri kamo magpanan-og ka mga tao nga hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 21Kamhan minsogod iza ka pagpasabot ka toong mga sakop nga an-azi iza ka mga kalised doro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan magasawazen iza na mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan pamagpatazen iza doro kaniran. Pagdateng ka ikatolong aldaw magabohien iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. 22Pagkakamhan ni Hisos pagpanan-og kaini in-ated iza ni Pidro dizan ka waray laing tao. Kamhan minbaheg si Pidro nagalaong nga Ginoo, diri ko gazed patazen na mga tao. Diri gazed itogot na Diyos ya inpanaba mo. 23Kamhan minliso si Hisos kan Pidro daw minsambag nga iko ya singed kan Satanas. Pomanaw ko dini kanao kay ambalabag iko kanao kontana. Kay ya hena-hena mo nagasopak ka kabebet-en na Diyos. Nagaangay ya hena-hena mo ka kabebet-en na tao.
24Kamhan minsindo si Hisos ka toong mga sakop nga nagalaong nga bisan sin-o ya ampasakop kanao kinahanglan bizaan naiza ya toong kaogaringen nga naazakan daw angeten ya pagkapatay singed kanao. Ka diri madogay dakpen hao na mga tao kamhan ipalansang ka kros keteb ka mapatay hao. 25Kamhan bisan sin-o ya diri ansakop kanao kay nawied iza nga basi patazen iza mawara hinoa iza. Piro bisan sin-o ya napatay kay hao ya toong insakopan mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 26Bisan kon maangken na tao ya tanan mga betang dini ka kalibotan kamhan mawara ka ya toong kaogaringen nga kinabohi daw ono ya makawa naiza? Wara gazed. Kay waray ikahatag naiza dazaw mabawi ya toong kinabohi.
27Mindogang pen si Hisos paglaong kaniran nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. May tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan. Iba sab kanao ya kanaong mga sogoonon nga taga langit. Magabado sab hao ka kalatì na kanaong Ama nga Diyos. Kamhan balsan nao ya kada isa daw isa ka mga tao angay ka batasan. 28Timan-an mazo gazed ini nga dini kamazo may mga diri mapatay nga tao hangtod ka pagpakakita niran kanao pagbalik nao dini ka kalibotan kay hao gazed ya hari nga pinili na Diyos. Ani ini ya insindo ni Hisos ka toong mga sakop.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos