Matiyo 18
MMNNT

Matiyo 18

18
1Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sakop kay ampangotana siran nga Nong, daw sin-o ya labaw nga tao dizan ka mga sakop mo?
2Kamhan impakarini ni Hisos ya isang bata kay patindegen dizan ka tenged na toong mga sakop. 3Kamhan minsambag si Hisos kaniran nga timan-an mazo gazed ini nga kon diri kamo anhaod ka batasan na mga bata diri gazed hao ampaseled kamazo ngandaked ka hel-anan na kanaong Ama. 4Bisan sin-o ya ampaebes ka toong kaogaringen singed ka batasan na bata, iza gazed ya labaw dizan ka mga tao nga minsakop ka Diyos.
5Garing ka pagtoo na tao kanao kon andawat iza ka bata andawat gihapon iza kanao. 6Ya dakolang bato nga galingan ibitay ka lieg na bisan sin-o ya antintal ka bata ka pagbiza kanao. Kamhan lemsan iza doro ka lawod na dagat dazaw diri makapadazon ka pagtintal ka bata.
7Kalooy intawon ya mga tao kay mataed gazed ya antintal kaniran dazaw ambiza siran kanao kay ani ya batasan na mga tao dini ka kalibotan. Kamhan ya tao nga magtintalay ka toong iba ka pagbiza kanao magalised gazed iza kay-an kay silotan gazed iza na Diyos pagdakola. 8Pamolinged ini nga kon anhinang ya kanmong alima daw paa ka maonga ipaheneng gazed ya alima daw paa mo singed ka otdon mo iton kamhan itimbag ngaro. Kay bisan mapiang di ko ka dini pen iko ka kalibotan mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya maonga ka kanmong alima daw paa ikatimbag na Diyos ya tibolos lawas mo doro ka impirno nga waray pagkapareng. 9Bisan ya kanmong mata kon makaonga iton ka kanmong hena-hena ipaheneng gazed ya mata mo dazaw diri anseleng ka maonga. Singed ka kaw-en mo ya mata mo kamhan itimbag ngaro. Kay bisan pikas ka lamang ya mata mo ka dini pen iko ka kalibotan waray bali kay mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya mata mo ka pagseleng ka maonga ikatimbag na Diyos ya tibolos lawas mo doro ka impirno.
10Diri mazo pagtamazen ya bisan isa nga bata kay sabten mazo ini nga ya mga sogoonon nga taga langit nga mga magtabangay kaniran onay siran dizan ka kanaong Ama nga nagahela daked ka langit. Agon may logar niran ka pagsombong kamazo kon antamay kamo ka bata.
11Hao nga minhon-a ka bisan sin-o ya mahon-ang tao minkarimbaba hao ka kalibotan kay antabang hao ka mga salaan nga tao dazaw malibri siran ka silot ka kanirang mga sala. 12Wani pen ya pamolinged mahitenged ka tood nao ka pagkarimbaba ka kalibotan. Singed iton ka tao nga may isang ka gatos nga karniro. Kamhan nalaag ya isa. Kamhan inbilin naiza ya kasizaman may sizam nga ka karniro dizan ka samsamanan kay ampangita gazed iza ka isa nga nalaag. 13Pagkakiti ka naiza labaw pen ya toong kasaza kaini nga isa ka toong kasaza ka mga kasizaman may sizam nga wara malaag. 14Ani isab ya batasan na kanaong Ama nga nagahela daked ka langit kay diri iza ansogot kon madara doro ka impirno ya bisan isa kang bolos nga bata.
15Nagasindo pen si Hisos ka toong mga sakop nga nagalaong nga dizan ka kamazong lomon kan Kristo kon magkasazep ya isa kanmo dadhen mo iza dizan ka waray lain makabati. Kamhan panan-ogan mo iza kon ono ya toong sazep kanmo. Kon manalinga iza kanmo mag-inoliay kamo ka beet nga magazon. 16Piro kon diri iza gosto ampahosay kanmo magpaiba ko ka isa bisan kon dowa pen nga sakop nao dizan kaiton nga tao dazaw magmatood siran ka pagsaksi niran ka mga pagpanaba mazo. 17Kamhan kon diri pen iza magpanalinga ipanan-og mo iton doro ka kanaong mga sakop nga nagatipon. Kon diri iza gosto ampahosay dizan kaniran maglikay iko lamang kaiton nga tao singed ka paglikay mo ka mga tao nga diri ankilala kanao daw ya mga magsokotay ka mga bohis kay maonga siran nga tao.
18Timan-an mazo gazed ini nga bisan ono ya diri mazo itogot dizan ka kanaong mga sakop nga nagatipon ani isab iton ya mahinang daked ka hela na kanaong Ama. Kamhan bisan ono ya itogot mazo dizan kaniran ani isab iton ya mahinang daked ka hel-anan na kanaong Ama. 19Dini ka kalibotan bisan kon dowa ka kamo nga nagakaozon ka kamazong pagpangamozo ka Diyos bisan ono ya kamazong inkinahanglan ihatag kamazo na kanaong Ama nga nagahela daked ka langit. 20Kay bisan kon dowa kon tolo kang bolos ya tao nga mintipon kay hao ya insakopan niran na, dizan hao iba kaniran pagtipon.
21Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran si Pidro minkarini iza kay ampangotana iza nga Ginoo, daw kapira makasala kanao ya bisan sin-o nga tao, kamhan pasaylohon nao gihapon iza? Keteb ka pito kon pira? 22Minsambag si Hisos nga diri kon kapito ka lamang basta kay pito nga ka kapitoan 23kay ya pagpasaylo na Diyos ka kamazong mga sala singed iton ka hari nga nagasosi kon pira ya otang na toong mga sogoonon. 24Pagsogod ka naiza pagpanokot indara niran ya isang sogoonon ngarini kay napolo nga ka libo nga ka pisos ya toong otang. 25Wara gazed ya toong ikabazad agon minsogo ya hari ka mga iba nga sogoonon nga ibaligza mazo ya otangan doro ka makapalit. Ibaligza sab ya toong asawa daw mga maanak daw bisan ono ya toong betang. Kay ya ikabazad kaniran ani makabazad ka otang. 26Kamhan minpatilohod dazon ya sogoonon nga otangan kay nagapakilooy nga nagalaong nga Sinyor, omanget ko naa kanao kay bayran ta ko ka tanan! 27Kamhan nalooy ya hari ka toong sogoonon. Impasaylo di naiza ya toong otang. Kamhan impaoli di ya sogoonon ngaro ka lagkaw.
28Paglogwa na sogoonon ka lagkaw na hari insogat naiza ya iba nga sogoonon nga may daan otang ka bayinti pisos ka lamang dizan ka pinasaylo. Kamhan paglabay naiza ka otangan inpitlok dazon naiza ya lieg daw minlaong nga hala koni wani di ko koman bayri di hao koman dazon ka otang mo kanao. 29Kamhan minpatilohod dazon ya otangan dizan ka nagasokot kay nagapakilooy iza nga nagalaong nga omanget ko naa kanao kay bayran ta ko kaan. 30Ambaza kay waray kalooy ka nakaotang kanangiza. Hinoa impapriso naiza hangtod ka pagpakabazad ka otang.
31Pagpakakita na mga iba nga sogoonon na hari ka hinang na pinasaylo nagalised ya kanirang hinawa ka kazehet. Kamhan minkaro siran ka hari kay pakahagdaman niran iton. 32Kamhan impabalik kasab na hari ya sogoonon nga pinasaylo kay nagalaong nga maonga gazed iko! Kay izang dini kaini minpasaylo hao kanmo ka dakolang otang mo kanao kay minpahihangzo ko kanao. 33Kontana malooy ko ka nakaotang kanmo singed ka pagkalooy nao kanmo. 34Kamhan nazehet gazed ya hari agon impaated naiza ka toong sogoonon ngaro ka prisohan. Kamhan insilotan iza keteb ka pagpakabazad naiza ka dakolang otang.
35Pagkakamhan ni Hisos pagpanan-og minlaong iza kaniran nga singed isab kaiza ya hinangen kamazo na kanaong Ama nga daked ka langit, kon diri kamo ampasaylo pagtigbeet ka kamazong iba.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos