Matiyo 15
MMNNT

Matiyo 15

15
1Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya mga Parasiyo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Garing siran ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan nangotana siran kan Hisos nga 2kay ono sa ya mga sakop mo minlapas gazed siran ka balaed nga garing ka kantang mga karaan nga nagalaong nga ka wara pen magkaen ya tao kinahanglan hogasan ya alima.
3Minsambag si Hisos nga hopaw ka lamang ya kamazong paghogas kay wara kamo kahingloi ka kamazong mga sala. Kay onosa kamo magalapas ka mga sogo na Diyos dazaw anhawid kamo ka mga balaed nga garing ka mga karaan? 4Kay minsogo ya Diyos nga tahodon mazo ya kamazong ginikanan. Bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka toong kamalas-an magapatazen gazed iton nga tao. Ani ini ya sogo na Diyos. 5Kamhan kamo nga mga Parasiyo nagalaong kamo ka ginikanan mazo nga ya itabang nao kamazo waro di nao lamang ihatag ka Diyos. Singed ka diri togotan mazo pagtabang ka ginikanan. 6Agon nagapakawaray polos kamo ka sogo na Diyos dazaw makapadazon kamo ka mga balaed na kamazong karaan. 7Mga bakaken kamo! Insakto gazed ya panan-og ni Isayas mahitenged kamazo nagalaong nga 8dizan ka ba-ba ka lamang ya kamazong pagtoo kanao nga Diyos kay ya kamazong hena-hena aro ka gazed kanao. 9Wara gazed ya polos ka pagsingba mazo kanao kay nagalaong kamo nga ya pagpanoldo mazo ani ya mga sogo na Diyos ambaza kay mga balaed na kamazong mga karaan ka lamang. Ani ini ya panan-og ni Isayas mahitenged kamazo.
10Pagkakamhan ni Hisos pagbaheg ka mga Parasiyo impakarini naiza ya mga tao kay nagalaong iza nga kamong tanan, manalinga gazed kamo kay dazaw masabtan mazo nga 11bisan ono ya inkaen na tao diri gazed iton kon maonga ka tao. Basta kay ya mga panaba nga anlogwa ka ba-ba na tao ani gazed ya maonga ka tao.
12Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sakop. Kamhan nagalaong siran nga Nong, daw mahagdam ko nga ya impanaba mo kazina nakapazehet iton ka mga Parasiyo? 13Minsambag si Hisos ka pagpamolinged kaniran nga ya mga diri kon intanem na kanaong Ama pamognoton gazed iton kay-an. 14Agon pabet-an mazo lamang ya mga Parasiyo kay nabota ya kanirang hena-hena. Singed siran ka nabota nga tao nga anhabit ka iba nga tao nga nabota. Kamhan maholog gazed sirang dowa dalem ka teheb.
15Kamhan si Pidro ani ya minsambag nga hilwasan mo naa kami ka pamolinged mo kazina mahitenged ka makaen. 16Minsambag si Hisos nga daw wara pen kamo makasabot? 17Daw wara pen kamo mahagdam nga ya inkaen na tao dizan ka lamang an-azi ka tinai na tao. Kamhan anlogwa ka lawas na tao. 18Piro ya mga maonga nga mga panaba ani gazed ya makaonga ka tao kay garing iton ka toong hena-hena. 19Kay ya hena-hena nga maonga ani ya sinogdan ka pagbono ka tao daw ya paghenay daw ya paghinang ka malaw-ay daw ya pangawat daw ya pagbakak daw ya pagbetangbetang ka tao. 20Iton nga batasan ani gazed ya makaonga ka tao. Kamhan diri kon maonga ya tao kon angkaen iza ka wara pen iza maghogas ka toong alima singed ka batasan na mga Parasiyo.
21Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran minpanaw iza ngaro tenged ka dowang ka longsod nga Tiro daw Sidon. 22Kamhan minkarini kan Hisos ya isang babazi nga taga Kanaan nga nagahela dizan kaiton dapit. Kamhan minhangzo gazed iza kan Hisos nga Sinyor nga kaliwat ni Dabid, kaloy-i intawon hao! Kay ya kanaong maanak nga babazi inharian gazed iza na maonga.
23Kamhan wara si Hisos magsambag. Kamhan minkarini kan Hisos ya toong mga sakop kay nagalaong siran nga papanawen di mo ya babazi kay magaasang lopog iza kanmo daw magapanhawag. 24Minsambag si Hisos nga impakarini hao na Diyos kay dazaw antabang hao ka mga kaliwatan ni Israil kay nangalaag siran singed ka batasan na mga karniro nga bohien na tao. Mga masinopaken gazed siran ka Diyos.
25Kamhan dizan ka paahan ni Hisos minlohod ya babazi kay ampakilooy pag-isab nagalaong nga Sinyor, tabangi intawon hao. 26Kamhan minpamolinged si Hisos pagsambag ka babazi nga ya makaen para ka mga bata diri kon madazaw kon ibahog dizan ka mga ido.
27Na, nakasabot dazon ya babazi nga ya kahologan diri kon madazaw kon antabang si Hisos ka mga taga Kanaan paghon-a ka pagtabang naiza ka mga taga Yoda. Kamhan minsambag ya babazi nga Sinyor, matood gazed ya saba mo. Piro bisan ngani ya mga ido diri bogawen pagkaen niran ka mga podpod nga naholog garing ka lamisa na kanirang tag-iza. 28Kamhan minsambag si Hisos nga Day, dakola gazed ya kanmong pagsarig kanao. Natoman di ya kanmong inhangzo kanao. Kamhan naolian matood ya toong maanak ka magazong beet.
29Pagkakamhan kaiza minpanaw si Hisos dizan kaiton nga dapit. Min-azi iza dizan ka baybazen na danaw nga Galiliya. Kamhan mintokad iza ngandaked ka pagkahiping na bobong. Kamhan minlo-to di iza dizan. 30Kamhan nangarini kan Hisos ya masarang kataed nga tao kay indara niran ya mga piang daw ya mga nabarian daw ya mga nabota daw ya mga amang daw ya mga mataed pen nga mga masakiten. Impabentag siran dizan ka paahan ni Hisos. Kamhan impanbahaw naiza sirang tanan. 31Pagseleng na mga tao nangabereng gazed siran kay ya mga amang nakalitok di gazed siran, nakapanaba di. Madazaw di isab ya lawas na mga nabarian. Nakapanaw di ya mga piang. Makakita di ya mga nabota. Pagseleng ka na mga tao insaza gazed niran ya Diyos nga tahodanan na kanirang karaang nga si Israil.
32Pagkakamhan kaiza impakarini ni Hisos ya toong mga sakop kay inlong-an nga nalooy hao ka mga tao kay ikatlo ding aldaw koman ya pag-iba niran kanao. Kamhan nahodtan siran ka makaen. Kon papanawen nao siran nga waray makaen basi pangetasan siran dizan ka dalan. 33Nangotana ya mga sakop nga daw hain kami koman mangita ka pagkaen dini ka kamingawan igo ka pagbosog kaiton nga masarang kataed nga tao? 34Nangotana si Hisos kaniran nga daw pira peng bolos ya pan mazo diton? Minsambag siran nga pito komang bolos ini daw ya mga geramay nga isda.
35Kamhan insogo ni Hisos ya mga tao ka pagpanlo-to dizan ka lopa. 36Kamhan minkawa iza kaini nga pan nga pitong bolos daw ya mga isda. Pagkakamhan naiza pagpasalamat ka Diyos impanipak naiza ya tanan daw impanhatag ka toong mga sakop dazaw panhatagan sab niran ya mga tao dizan nga namaglo-to.
37Pagkakamhan niran pagkaen nangabosog gazed sirang tanan. Pagkakamhan niran paghipid ka salin nangapono pen ya pitong ka alat. 38Daw pirang bolos ya tao nga inpakaen ni Hisos? Ya amaama opat nga ka libo. Wara pen ya labet na mga babazi daw mga bata.
39Pagkakamhan kaiza impaoli siran ni Hisos. Kamhan minleen iza ka baloto dazaw ampasinged iza ngaro ka lopa nga Magadan.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos