Job 36
ASND

Job 36

36
1Nagpatuloy pa si Elihu, 2“Pagtiyagaan mo pa ako ng kaunti, dahil may sasabihin pa ako para ipagtanggol ang Dios. 3Marami akong nalalaman at papatunayan ko sa iyo na ang Dios na lumikha sa akin ay tama. 4Tinitiyak ko sa iyong hindi ako nagsisinungaling, dahil ako na kausap moʼy tunay na marunong.
5“Makapangyarihan ang Dios, pero wala siyang hinahamak. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. 6Hindi niya pinapayagang mabuhay ang masama, at ang mga inaapi ay binibigyan niya ng katarungan. 7Hindi niya pinapabayaan ang mga matuwid. Pinararangalan niya sila kasama ng mga hari magpakailanman. 8Pero kung silaʼy pinahihirapan na parang ginagapos ng kadena, 9ipinapakita sa kanila ng Dios ang ginawa nilang kasalanan na ipinagmamalaki pa nila. 10Ipinaririnig niya sa kanila ang kanyang babala at inuutusan silang tumalikod sa kasamaan. 11Kung susunod sila at maglilingkod sa kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. 12Pero kung hindi sila susunod, mamamatay sila sa digmaan na kapos sa kaalaman.
13“Ang mga taong hindi makadios ay nagkikimkim ng galit sa puso, at kahit na pinaparusahan na sila ng Dios, hindi pa rin sila humihingi ng tulong sa kanya. 14Mamamatay silang kahiya-hiya#36:14 kahiya-hiya: sa literal, kasama ng mga lalaking bayaran sa templo. habang bata pa. 15Pero sa pamamagitan ng mga paghihirap, tinuturuan ng Dios ang mga tao. Natututo silang makinig sa kanya sa pamamagitan ng mga pagdurusa.
16“Inilalayo ka ng Dios sa panganib at binibigyan ng kalayaan at kasaganaan. At mapupuno ng masasarap na pagkain ang iyong hapag-kainan. 17Pero ngayong nararanasan mo ang parusang nararapat sa masasama, hindi ka na makakaiwas sa katarungan. 18Mag-ingat ka, baka matukso ka sa kayamanan at mailigaw ng malalaking suhol. 19Makakatulong kaya sa iyong paghihirap ang mga kayamanan moʼt kakayahan? 20Huwag mong hahanapin ang gabi,#36:20 gabi: Maaaring ang ibig sabihin, ang oras ng pagpaparusa ng Dios. ang panahon ng kapahamakan ng mga bansa. 21Mag-ingat kaʼt huwag gumawa ng masama. Pinahihirapan ka para makaiwas sa kasamaan.
22“Alalahanin mong ang Dios ay tunay makapangyarihan. Walang guro na katulad niya. 23Walang makapagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin, at walang makapagsasabing nagkamali siya. 24Huwag mong kalimutang purihin ang kanyang mga ginawa gaya ng ginagawa ng iba sa kanilang pag-awit. 25Nakita ng lahat ang kanyang mga gawa, kahit tinitingnan ito mula sa malayo.#36:25 malayo: Maaaring ang ibig sabihin ay hindi nila lubos na naunawaan o naintindihan. 26Tunay na makapangyarihan ang Dios at hinding-hindi natin kayang unawain ang kanyang kadakilaan. Kahit ang kanyang mga taon ay hindi natin mabibilang.
27Ang Dios ang nagpapaakyat ng tubig mula sa lupa at ginagawa niyang ulan. 28Bumubuhos ang ulan mula sa ulap para sa mga tao. 29Walang nakakaalam kung paano kumakalat ang ulap, at kung paano kumukulog sa langit kung saan nananahan ang Dios. 30Masdan mo kung paano niya pinakikidlat sa kanyang paligid, at kung paano nito pinaliliwanag hanggang sa dulo ng dagat. 31Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios, pinamumunuan niya ang mga bansa at binibigyan ng saganang pagkain ang mga tao. 32Hinahawakan niya ang kidlat at inuutusang tamaan ang sinumang nais niyang patamaan. 33Ang kulog ay nagpapahiwatig na may bagyong paparating, kahit mga hayop ay alam na itoʼy darating.

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Salita ng Dios