YouVersion Logo
Search Icon

A Matiye Sõng 1

1
A Zezi yaab rãmba
(Lk 3,23-38)
1A Zezi Krista, a Daviid biiga, a Abraam biiga roog sebre. 2A Abraam n doga Izaak. A Izaak n doga Zakoob, a Zakoob n doga Zɩɩda ne a yaopa, 3a Zɩɩda n dog a Fares ne a Zara, tɩ b ma yaa Tamar, a Fares n dog a Esrom, a Esrom n dog a Aram, 4a Aram n doga Aminadab, a Aminadab n dog a Naason, a Naason n dog a Salmon, 5a Salmon n dog a Booz, a ma la a Raab, a Booz n dog a Zobɛɛd, a ma la a Rut, a Zobɛɛd n dog a Zese, 6a Zese n dog dĩm a Daviid.
A Daviid n dog a Salomo, a ma a Uri paga, 7a Salomo n dog a Roboam, a Roboam n dog a Abia, a Abia n dog a Asa, 8a Asa n dog a Zozafat, a Zozafat n dog a Zoram, a Zoram n dog a Oziyas, 9a Oziyas n dog a Zoatam, a Zoatam n dog a Akaz, a Akaz n dog a Ezekiyas, 10A Ezekiyas n dog a Manase, a Manase n dog a Amon, a Amon n dog a Zoziyas, 11#2Dĩm 24,14-15; 2Nar 36,10; Zr 27,20. a Zoziyas n dog a Zekoniyas ne a yaopa. Bãmb wakatẽ la b vʋk Israyɛl kamb n kẽng Babilon.
12Babilon yembd poore, a Zekoniyas n dog a Salatiyɛl, a Salatiyɛl n dog a Zorobabɛl, 13a Zorobabel n dog a Abiud, a Abiud n dog a Eliakim, a Eliakim n dog a Azor, 14a Azor n dog a Sadok, a Sadok n dog a Akim, a Akim n dog a Eliyud, 15a Eliud n doga Eleazar, a Eleazar n dog a Matan, a Matan n dog a Zakoob, 16a Zakoob n dog a Zozɛf, a Maryam sɩda la a Maryam n dog a Zezi, sẽn boond tɩ Krista.
17Dẽnna yaab rãmba ne b rot sõta woto: a Abraam n taa Daviid, yaa rot piig la a naase. A Daviid n ta Babilon yembdo, yaa rot piig la a naase. Babilon yembdo n ta Krista yaa rot piig la a naase.
A Zezi rogem
18 # Lk 1,27. A Zezi Krista dogma kibar la woto: a ma, a Maryam, da ya a Zozɛf pʋg-bila. La a Maryam sẽn waa n nan ka kul a Zozɛf, a mikame, tɩ ne a Vʋʋsem Sõng raabo, a lebga zɩsgo. 19A sɩda, a Zozɛf, sẽn da ya nin-tɩrgã, pa tʋlg n gom tɩ yi yɩng ye a tʋlgame bal n soos n bas a Maryam. 20La rẽ sẽn waa n be a yamẽ, la a sẽn yãe Soaala malɛk a zãmsdẽ, sẽn yeel-a: «Zozɛf, Daviid biiga, da zoe rabeem n deeg f pʋg-bila, a Maryam, f zakẽ ye, tɩ biig ning sẽn sig a pʋgẽ wã yita a Vʋʋsem Sõng nengẽ. 21#Lk 1,31. Bi-ribl la a na n doge la f na n pʋda a yʋʋr a Zezi: tɩ yaa yẽ n na n sɩd yiis a buuda neba yel-wẽnd pʋgẽ.» 22La yella yɩɩ woto, n taas Soaala sẽn da togs ne bãngdba noore: 23#Iz 7,14. Pa-kul na n dɩka pʋga n dog biiga, la b na n pʋda a biigã tɩ Emmanwɛl, dat n yeelame tɩ Wẽnd bee d sʋka. 24A Zozɛf sẽn neke, a maana wala malɛka sẽn wilgi, a peega a paga, a zakẽ, 25#Lk 2,21. la a tol n doga a biigã tɩ b pa bãng taab ye; la a Zozɛf pʋda biiga yʋʋr a Zezi.

Currently Selected:

A Matiye Sõng 1: SSDC98

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy