A Matiye Sõng 2
SSDC98
2
Yaang nanams waoogre
1A Zezi doga Bɛtelyɛɛm, Zɩɩde tẽnga, dĩm a Erod naamẽ, la ade, neb sẽn bʋgd ãds yii yaanga n wa Zerizalɛɛm 2n sok woto: «Zʋɩf rãmb dĩma sẽn dog paalma bee yɛ? Tõnd yãenda b ãdg sẽn puki tɩ d wa n na n waoog-ba.» 3B sẽn wʋm dẽ, dĩm a Erod ne Zerizalɛɛm tõre yɛɛsame. 4Dĩma tigma maan-kʋʋdba kãsem dãmba ne sẽn karem-ba n sikã la a sok-b lame n bãng Wẽnd Nedã sẽn na n dog zĩig ninga. 5«Yaa Bɛtelyɛɛm, Zɩɩde tẽnga, tɩ bãngda gʋlsame:
6 # Mi 5,1 Zɩɩda tẽn-peelmẽ Bɛtelyɛɛm,
ka foo la tẽn-bil Zɩɩda ye,
tɩ dĩm ning sẽn na n gũ m buuda Israyɛl,
na n yila f pʋgẽ.»
7A Erod soos n boola ãdsa bagbã n na n bãng wakat bʋg taki la ãdga puk-ba, 8la a tees-b la Bɛtelyɛɛm sore n yetẽ: «Kẽng-y n tɩ sok-y biiga yelle, la y sã n bãng vẽenega, bɩ y lɛɛg n wa togs-ma tɩ m me kẽng n tɩ waoog-a.» 9Ãdsa bagba sẽn paam dĩma koɛɛga, b rɩka sore; b le yãee ãdgã t'a kẽnd b taoore la a waa n tɩ yalsa sus biiga sẽn da be zĩig ningã. 10B sẽn yãe ãdgã b sũur yɩɩ noog wʋsgo. 11B kẽe roogã n yãend biiga ne b ma, a Maryam, la b wõgemdame n waoog-ba; b pagsa b kogendo n yiis b kũuni n kõ-ba: sãnem, tɩdare, ne tɩ-kaam sẽn tar yũ-noogo. 12Dẽ poore b bãnga b zãmsdẽ tɩ b ka tõe n leb n tũ a Erod nengẽ ye, la b bao sor a to n leb b tẽngẽ.
Ezipt tẽng kẽnde
13Bãmb loogr poore, Soaala malɛk lika a Zozɛf a gũeemẽ n yeel-a: «Yik n dɩk biiga ne a ma n zoe n kẽng Ezipt tẽnga la f pa be n ta wakat ning m sẽn na n wilg fu; a Erod na n baoo biigã n kʋ.» 14A Zozɛf yika ne yʋngo n dɩk biiga ne a ma n zoe n kẽng Ezipt tẽnga, 15#Oz 11,1 la a paa be n tãag a Erod kaalem. Woto la Soaala koɛɛg tõog n taase:
M boola m biiga Ezipt tẽnga.
Bɛtelyɛɛm kom-peels kʋʋbo
16A Erod sẽn mik tɩ bagba belg-a lame, a sũur puuga al wʋsgo, dẽ la a tʋm tɩ b kẽng Bɛtelyɛɛm la Bɛtelyɛɛm weoogo n kʋ kamb niyns fãa yʋʋm sẽn pa yɩɩd a yiibu, wala neba sẽn da mak n wilgã. 17La woto yɩɩ bãngd a Zeremi koɛɛg taasgo:
18 # Zr 31,15 Kɛleng n kelem Rama
yãbr la waasgo n waas be:
ya a Rasɛl n yãbd a kamba
la a tõt belegre
tɩ b le ka ket ye.
19La a Erod kũum poore, Soaala malɛk lika a Zozɛf a gõeemẽ, Ezipt tẽnga, 20n yeel-a: «Yik n dɩk biiga ne a ma n leb Israyɛl tẽnga tɩ sẽn da baood-b biigã n na n kʋ wã fãa kiime.» 21A Zozɛf yikame n dɩk biiga ne a ma n leb Israyɛl tẽnga. 22A sẽn wʋm t'a Arkelawus n dɩt naam Zɩɩda tẽn-peelmẽ, a ba, a Erod, zĩigẽ, a Zozɛf zoe rabeem ne be lebre, la a sẽn paam koɛɛg a zãmsdẽ, a zãagame n tees Galile baobgo, 23#Mk 1,24; Lk 2,39; Zã 1,45 a waa n kẽe tẽng a ye sẽn boond tɩ Nazarɛt. Woto me la bãngda koɛɛg tõog n taase:
B na n bool-a lame tɩ Nazarɛt daoa.

© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso

Learn More About SEBR SÕNGO