Daniyɛl 14
SSDC98
14
A Daniyɛl ne a Bel maan-kʋʋdba
1Dĩma Astiyag waa n kiime tɩ Pɛrs rao a Sirus ledg a zĩigẽ. 2A Daniyɛl da vɩɩ ne dĩma la yẽ la dĩma ra nong n yɩɩd a zo-rãmba fãa. 3Babilon dãmba yaool n da tara b wẽnde, a yʋʋr la Bel. Beoog ne a noor fãa b ra kõt-a-la zom bãaneg pet piig la a yiibu, piis pis-naase, la rãam lagd a yoobe. 4Dĩma ra kẽe a wẽndã, la beoog sẽn vẽeg fãa a ra kẽnd n waoogd-a lame. A Daniyɛl yẽ ra waoogda Naaba-Wẽnde. 5Yaa rẽ la dĩma waa n yeel-a: «Yaa bõe tɩ fo pa waoogd a Bel?» T'a leoke: «M ka waoogd ned nug sẽn maan ye. Yaa Vɩɩm-Naaba bal la m waoogda, bãmb n naan yĩngri la tẽnga, bãmb n tar tõogo ninsaal fãa zugu.» 6Dẽ la dĩma yeel yã: «Dɩlla fo tẽedame t'a Bel ka wẽnd sẽn vɩ wɛ? Fo ka ne a sẽn dɩt la a yũud bũmb ning beoog sẽn vẽeg fãa laa?» 7T'a Daniyɛl pusg laado: «Da belg-y y meng ye, dĩma; ad-y yãmb wẽnda yaa kut yɩnga, n ya yagd pʋgẽ. A zɩɩ n dɩ, a zɩɩ n yũ fɩ.» 8Dĩma puuga a sũuri, n bool a maan-kʋʋdba n yeel-ba: «Ad-y y sã n ka wilg maam, ned ninga sẽn sɛta rɩɩbã, y na n kiime. La y sã n tõog n wilg tɩ yaa a Bel, a Daniyɛl na ki, t'a Daniyɛl laad-a lame.» 9A Daniyɛl yeela dĩma: «Bɩ yɩ wa yãmb sẽn yeelã!» Maan-kʋʋdba sõor da yaa pisopoe. 10Woto wã a Daniyɛl tũu dĩma tɩ b kẽ a Bel wẽnd doogẽ. 11A Bel maan-kʋʋdba yeel-a lame: «Tõnd na n yiime. Yãmb na n yalsame, dĩm sõngo, tɩ b wa ne rɩɩbã la rãama sẽn pul koom, la y na kɩt tɩ b pag kʋɩlengã, tɩ y meng ning kaseto tɩ ned da le pak-a sã n ka beoog yibeoogo. Y meng na waa n pak y toor beoog yibeoogo. Y sã n mik t'a Bel ka rɩ fãa, bɩ y kʋ-do. Sã n mik t'a rɩɩ fãa, yaa a Daniyɛl, tõnd dõatã n na n ki!» 12B ra tẽedame tɩ bũmb kõn maan-b ye tɩ b ra maana sɩlem n tuk sor sẽn wat n yit wa puiiga te-roagenga tẽngre. So-kãng la b ra paam n kẽed a Bel dooga pʋga n wʋkd kũuna.
13B sẽn yi, tɩ dĩma me rɩgl a Bel rɩɩbã n sɛ, 14a Daniyɛl kɩtame, t'a sõgen-kamba wa ne tompɛglem t'a gãneg wẽnd dooga tõre, dĩma a ye nifẽ. B sẽn yii, b lɛɛg n paga roogã tɩ naaba ning bãnde, tɩ b rɩk b yir sore. 15Maan-kʋʋdba lɛɛg n waa yʋngo, wala rasem kam, ne b pagba la b kamba. B rɩɩme la b yũu zãnga. 16Dĩma sãda beoogo, t'a Daniyɛl me tõd beoogo. 17Dĩma sok-a lame: «Bãndã sẽn ning kʋɩlenga, f neeme tɩ bũmb ka sɩɩs-a-la?» T'a Daniyɛl yeele: «M dĩm sõngo, bũmb pa sɩɩs-a ye.» 18Kʋɩlenga sẽn pake la dĩma sẽn ges te-roagendgã n yeele: «Bel, ad-y waooga, la zãmb ka y nengẽ ye.» 19La a Daniyɛl pusga laado, la a yeela dĩma t'a ra le nams n kẽng taoor ye, t'a ges tẽnga, t'a ges nao sẽn dɩge. 20Dĩma leokame: «M sɩd nee rapa, pagba la kamba nao.» 21A sũur puugame t'a kɩt tɩ b yõg maan-kʋʋdbã, b pagba la b kamba. B wilga dĩma bãmb sẽn tũud noor ning n wat n loogd ne sẽn be te-roagendga zugu. 22Dĩma kɩtame tɩ b kʋ-ba, n dɩk a Bel n bas ne a Daniyɛl. La a Daniyɛl sãama wẽn-naandã ne a roogo.
B lobda a Daniyɛl bõnyẽes loangẽ
23Wag-bãnd a ye n da be Babilon. Babilon rãmba ra waoogd-a lame. 24Dĩma yeela a Daniyɛl: «Sẽn yaa fooma, f wat n yeelame tɩ wã me ka wẽn-vɩɩg la. Gese, a vɩɩme, a rɩtame, a yũudame, da yeel marsã tɩ ka wẽn-vɩɩg ye, waoog-a.» 25T a Daniyɛl leoke: «Yaa m Soaala-Wẽnd la m waoogda, bãmb la Wẽnd vɩɩga, yãmb sã n sake, m dĩm sõngo, m na kʋ waafã tɩ ka tũ ne sʋʋg bɩ roor ye.» 26Dĩma kõ-a-la sore. 27T'a Daniyɛl bao sũudu, kaam, la susɩ, n naag fãa n gil n dʋge. A lob-b lame tɩ waafã kogs n vele n wẽneg n ki. Dẽ la a Daniyɛl yeel yã: «Ges-y yãmb sẽn waoogd bũmb ningã.» 28Babilon dãmb sẽn wʋme, b sũur widga bugum, tɩ b yik ne dĩma, la b maanẽ: «Dĩma lebga Zʋɩf, dẽ la a sẽn bas tɩ b lub a Bel, n bas tɩ b kʋ waafã, n kɩt tɩ b kʋ maan-kʋʋdbã.» 29B tɩ yeela dĩma: «Kõ tõnd a Daniyɛl, ka rẽ yaa yãmb ne y zaka tõre la d na n kʋ.» 30B dɩdgra yĩnga dĩma kong n yiisa a Daniyɛl n kõ-ba.
31B loba a Daniyɛl bõnyẽes loangẽ, la a paa be rasem a yoobe. 32Bõnyẽes a yopoe n da be loanga pʋga, daar fãa b ra kõt-b-la neb a yi la piis a yiibu. La woto wã b pa le kõ-b bũmb ye, sẽn na n yɩlẽ t'a Daniyɛl da põs ye. 33Wakat kãng tɩ bãngd a Abakuk da bee Zɩɩda tẽnga. A da rʋga a rɩɩbo, n sag miisd peoogẽ n dabd a pʋʋgẽ n na n tɩ kõ a ka-kɛɛdba. 34Soaala malɛk yeel-a lame: «Tall dɩɩbã f sẽn seglã n kẽng Babilon n tɩ kõ a Daniyɛl sẽn be loangẽ.» 35T'a Abakuk leoke: «Soaala, m nan ka yãe Babilon ye, m ka mi loanga sẽn beẽ ye!» 36Dẽ la Soaala malɛka tik a zugu n gãd a zoobdã n vũ ne-a wala sobgo n tɩ sik-a Babilon loanga noore. 37A Abakuk tãsame: «Daniyɛl, Daniyɛl, ad rɩɩbo, Wẽnd sẽn tool-fo!» 38T'a Daniyɛl yeele: «Soaala-Wẽnde, yãmb tẽega m yelle, y ka basd y sẽn nong b rãmba ye!» 39A yikame n dɩ, la malɛka talla a Abakuk n leb a tẽngẽ.
40Daar a yopoe soaba, dĩma waame n na n yãb a Daniyɛl. A taa loangã n lɩk n gese la a yãee a Daniyɛl t'a zĩ ne laafi. 41Dĩma yeelame: «Yãmb n yɩɩd fãa, Soaala, a Daniyɛl Wẽnnaam, sẽn zema yãmb ka ye.» 42Dẽ poore a kɩtame tɩ b yiis a Daniyɛl, n lebs neb niyns sẽn da rat a kũuma. La zĩig pʋgẽ bala, dĩma nifẽ, bõnyẽesa wãb-b lame.

© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso

Learn More About SEBR SÕNGO