YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Jesús a'ajútayami chuna yucuna marí:
(Lc 3.23-38)
1Jesucristo, Tupana I'irí, moto'orí ina'uqué penaje i'imacá. Davidmi chu, Abrahami chu, quele laquénami naquiyana ri'imacá. Marí quele necá i'imaño ra'ajútayami chuna i'imacá:
2Abrahami chu i'imari. Isaacmi chu jara'apá ri'imacá. Ricá i'imari Jacobmi chu jara'apá. Jacobmi chu i'imari Judami chu jara'apá, rijmerénami chuna hua'até. 3Judami chu i'imari Faresmi chu, Zarami chu, quele jara'apá ri'imacá. Nalomi cholo ií i'imari Tamar. Faresmi chu i'imari Esromi chu jara'apá. Esromi chu i'imari Arami chu jara'apá i'imacá. 4Arami chu i'imari Aminadabmi chu jara'apá i'imacá. Aminadabmi chu i'imari Naasonmi chu jara'apá i'imacá. Naasonmi chu i'imari Salmonmi chu jara'apá i'imacá. 5Salmonmi chu i'imari Boozmi chu jara'apá i'imacá. Boozmi chu jaló i'imayo Rahabmi cholo i'imacá. Boozmi chu i'imari Obedmi chu jara'apá i'imacá. Rutmi cholo i'imayo raló i'imacá. Obedmi chu i'imari Isaími chu jara'apá i'imacá. 6Isaími chu i'imari Davidmi chu jara'apá i'imacá. Ne'emacana Davidmi chu i'imacá. Uríasmi chu yajálomi cholo hua'até rihuá'aco i'imacá. Rujhua'até ri'irí i'imari, Salomonmi chu i'imacá.
7Salomonmi chu i'imari Roboami chu jara'apá i'imacá. Roboami chu i'imari Abíasmi chu jara'apá i'imacá. Abíasmi chu i'imari Asami chu jara'apá i'imacá. 8Asami chu i'imari Josafatmi chu jara'apá i'imacá. Josafatmi chu i'imari Jorami chu jara'apá i'imacá. Jorami chu i'imari Uzíasmi chu jara'apá i'imacá. 9Uzíasmi chu i'imari Jotami chu jara'apá i'imacá. Jotami chu i'imari Acazmi chu jara'apá i'imacá. Acazmi chu i'imari Ezequíasmi chu jara'apá i'imacá. 10Ezequíasmi chu i'imari Manasesmi chu jara'apá i'imacá. Manasesmi chu i'imari Amonmi chu jara'apá i'imacá. Amonmi chu i'imari Josíasmi chu jara'apá i'imacá. 11Jeconíasmi chu, rijmerénami chuna quele, jara'apá i'imari Josíasmi chu. Rihuacajé najña'á Israelmi chu laquénami nate'eré naquiyá Babilonia te'eré ejo. Ajopana chá'ataño ne'emacá. Aú nahuá'a necá rejo, nasápacaloje najló penaje. Re Josíasmi chu yaní moto'oñó i'imacá.
12Napa'acó nate'eré ejo ejomi mariruna moto'oñó: Jeconíasmi chu i'imari Salatielmi chu jara'apá i'imacá. Salatielmi chu i'imari Zarobabelmi chu jara'apá i'imacá. 13Zorobabelmi chu i'imari Abiudmi chu jara'apá i'imacá. Abiudmi chu i'imari Eliaquimi chu jara'apá i'imacá. Eliaquimi chu i'imari Azormi chu jara'apá i'imacá. 14Azormi chu i'imari Sadocmi chu jara'apá i'imacá. Sadocmi chu i'imari Aquimi chu jara'apá i'imacá. Aquimi chu i'imari Eliudmi chu jara'apá i'imacá. 15Eliudmi chu i'imari Eleazarmi chu jara'apá i'imacá. Eleazarmi chu i'imari Matanmi chu jara'apá i'imacá. Matanmi chu i'imari Jacobmi chu jara'apá i'imacá. 16Jacobmi chu i'imari Josemi chu jara'apá i'imacá. Ricá huá'acaro María hua'até i'imacá. Jesús jaló ru'umacá. Ina'uqué i'imatájeri penaje Jesús.
17Abrahami chu laquénami yuriño rapumí chojé a'ajná Davidmi chu i'imacá ejená. Pa'u quele iphata ji'imaji nacojé quele na'ajútayami chuna huani i'imacá. Davidmi chu apumí chojena i'imaño caja pa'u quele iphata ji'imaji nacojé quele, nahuá'a ne'emacá Babilonia te'eré nacojé ejená. Ejomi ne'emá piño pa'u quele iphata ji'imaji nacojé quele Jesucristo moto'ocá ejená.
Jesucristo moto'ocá i'imacá yucuna marí:
(Lc 2.1-7)
18Marí Jesucristo moto'ocá yucuna. María i'imayo raló. Uncá chiyó ruhuá'aco José hua'até ru'umá canupá. Caja napura'ó rinacu i'imacá, nahuá'acacoloje pajhua'atéchaca penaje. I'imaqué e'iyonaja nahuá'acaco piyaja ru'umá canupá. Tupana Pechu a'arí Ri'irí rohuó chojé i'imacá. Aú caja ru'umá canupá. 19Palájne'eque ruyajná penaje José i'imacá. Caja canupá ru'umacale, uncá rihuátala ajopana ina'uqué la'acá rucá chapú rijimaje. Uncá rihuátala ajopana ina'uquejlo riyucuna i'imacana. Me'echú rihuátaca ruyurícana, canupá ru'umacale. Uncá rihuátala runacu apáña'atacana. 20Marí que ripechu nacú ri'imacá; ehuá ritapúna'aca. Ritapú pajluhuaja Tupana hua'atéjeri, je'echú chiyaje, ya'ataró rijló. Rimá rijló:
—José, Davidmi chu laquemi, pipechu i'imaniya ujhuí María liyá, rujhua'até huá'acacano nacú. Ru'urí i'imajeri, Tupana Pechu a'acale rohuó chojé ricá. 21Ñaquele ruhuá'ajica ee ru'urí, pa'ajé rií Jesús. Ri'imataje rile'ejena ina'uqué capichácajo liyá. Ñaquele uncá Tupana huajálaje ra'apiyá jema'ajeño pu'uhuaré nala'acare chona. Ñaquele pa'ajé rií Jesús —que Tupana hua'atéjeri quemacá Josejlo ritapú.
22Caja riphá rená chojé Tupana quemacare nacú júpimi ripuráca'alo ja'apátajerimi chujlo. Marí que rimacá rijló i'imacá:
23Pajluhuájaru inaya i'imajeyo canupá.
Ru'urí i'imajeri.
Nemaje rinacu: “Huajhua'até Tupana” que, que Tupana quemacá rijló i'imacá.
24Rihuacajeja riphá rená chojé. E caja José apori. Rila'á je'echú chiyaje quemacá rijló que. Rihuá'aco María hua'até. 25Canupá ru'umacá quetana uncá rara'aló runacu. E caja ruhuá'a ru'urí. Pamineco moto'ocá rojló ri'imacá. José a'arí rií Jesús. Rimoto'ocá ejomi rucá, José, quele i'imaño pajhua'atéchaca.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy