Dios Habla Hoy Versión Española (DHHE)

Español (España) [Spanish (Spain)]

Đọc bản này: Dios Habla Hoy Versión Española

La Biblia Dios Habla Hoy (DHH)

En el año 1966 las Sociedades Bíblicas Unidas publicaron la biblia Dios Habla Hoy en versión hispanoamericana. El texto que fue revisado periódicamente (1970, 1979, 1983, 1996) vio su primera edición en España, en versión española, en 1992 y fue revisado en 2002.

Esta traducción que ahora tienes en las manos es un texto de nivel literario medio que procura acercarse al español hablado en España “en la calle” y en los medios de comunicación. Con este mismo texto bíblico se edita también la edición denominada Edición Interconfesional , distinguida con las siglas DHH DC, que incluye los libros deuterocanónicos al final del Antiguo Testamento, según la tradición hebrea, y antes del Nuevo Testamento.

Usted puede conocer acerca de las grandes cosas que la Sociedad Bíblica de España está haciendo en varios frentes si visita el www.sociedadbiblica.org .

Nhà phát hành

Bible Society of Spain

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bíblia Catalana, Traducción InterconfesionalDios Habla Hoy Con Deuterocanónicos Versión EspañolaDios Habla Hoy Versión EspañolaElizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)Elizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)La Biblia Hispanoamericana (Traducción Interconfesional, versión hispanoamericana)La Biblia, Traducción Interconfesional (versión española)La Palabra (versión española)La Palabra (versión hispanoamericana)

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!