DIEM PROTESTANTA (DIEM)

Malagasy (Madagascar) [Malgache]

Đọc bản này: DIEM PROTESTANTAKinh Thánh âm thanh: DIEM PROTESTANTA

Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara

Ny Baiboly no boky mirakitra ny Tenin'Andriamanitra, Teny famonjena nasainy nampitaina tamin'ny alalan'ireo Mpaminany sy Apôstôly, notsilovin'ny Fanahy masina manokana mba hahatafita tsy misy diso ny hafatr'Izy Andriamanitra. Ao no ahitana ny fitiavany tsy misy fetra, hatramin'ny nahariana an'izao tontolo izao, sy ny nanirahany ny Zanany hanatanteraka ny famonjena antsika, ka hatramin'ny fiainan-ko avy haharitra mandrakizay,hiafaran'ny tantara manontolo.

Nhà phát hành

Malagasy Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Baiboly KatolikaBaiboly Protestanta MalagasyDIEM PROTESTANTADikateny Iombonana Eto MadagasikaraLa Bible en Malgache

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!