HAK-NGÎ SṲN-KÎN – Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún – Sîn-Khiu Yok Chhiòn Sû (Lò-mâ-sṳ pán); (THV12Rdb)

Hakkafa (Roman script) [Chinese, Hakka]

Đọc bản này: HAK-NGÎ SṲN-KÎN – Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún – Sîn-Khiu Yok Chhiòn Sû (Lò-mâ-sṳ pán);

序 言

《客語聖經:現代臺灣客語譯本》(The Hakka Bible : Today's Taiwan Hakka Version)經過二十六年的努力,終於出版了,感謝上帝多年的引導。回顧聯合聖經公會在臺灣於1960年開始臺灣客語新約聖經的翻譯,1965年出版約翰福音單行本。二十年後,在多方的奔走努力之下,於1985年成立臺灣客語聖經翻譯委員會,歷經八年,譯成新約和詩篇,於1993年出版。1995年出版箴言,接著翻譯舊約聖經其他各卷,並重新修訂新約、詩篇、箴言,再經過十六年,終於完成,於2012年出版。

如今出版《客語聖經:現代臺灣客語譯本》,顧名思義,是以臺灣現代通行的客語文體和語法,並以現代聖經翻譯的原則和方法譯成的。其特點有:

一、依照聯合聖經公會新譯原則-意義相符,效果相等(Functional Equivalent Translation)-來進行。換句話說,就是讓現今的讀者能與原著當時的讀者有相同的了解和感受。此譯本的新約是根據聯合聖經公會第四修訂本的希臘文聖經(UBS Greek New Testament,Fourth Edition),舊約則根據德國聖經公會出版之第五修訂本的希伯來文聖經(Biblia Hebraica Stuttgartensia,Fifth Edition)。此譯本也參照現代中文譯本、中文和合本、和合本修訂版、河洛話羅馬字聖經、呂振中譯本…等,英文(RSV,NRSV,NIV,TNIV,TEV…等)和日本語聖書…等,各譯本為輔來譯成。

二、聖經有些譯本把上帝的名字音譯為「雅威」或「耶和華」。此譯本依舊約聖經希臘古譯本,和教會史上翻譯的傳統譯為「上主」。遇到「上主」和「上帝」同時出現時,就譯為「主上帝」。

三、本譯本採取包容性語言,在適當的經文使用,如「兄弟」,譯為「兄弟姊妹」(使徒行傳十六:40;哥林多前書一:10~11等)。有關度、量、衡的用詞,採用現代用語,如公升、公里…等。

四、此譯本是以苗栗腔(四縣)為主,但仍力求臺灣各地的客家人皆能以親切的母語(阿姆話)來研讀。盡力兼顧閱讀和聆聽,口語和思考,四縣和海陸。如:「耶穌召學生」,因「召」和「笑」在四縣的讀音相同,故譯為「耶穌呼召學生」;「我們」的讀音在臺灣有四種,最後採用較通用的「ʎ等」做為人稱複數代名詞;「這些」則用「這兜」。儘量以通順達意,包容各種讀法為上,但仍難免有各地不同用法,懇請包容接納。

五、本譯本採漢羅對照。

A. 漢字部份盡力使文字和口語一致,遇到有音但漢字不明時,依下列優先順序解決:1.找出本字,如:「孻仔」(兒子),「大噭」(大哭),音義皆合,當然使用。2.採常用字,如:「ʎ」(我),「㧯」(和)。3.採堪用字,如:「還吂」(尚未)。4.採同源字,如:「頭擺」(以前)。5.借音,如:「黏時」(立刻)。

B. 羅馬字是採用臺灣教會已使用百多年的羅馬字系統,一方面是承繼歷史性的用法,可以和既有系統互通;更重要的是此系統能正確完整地表達口語的四縣客話,彌補漢字讀音上的不足。此外,本系統容易學,快明白,不論長幼,也不論客家人,或想學客語的人皆能順利學會,以客語來研讀聖經。

此譯本承繼先賢之精神,以嚴謹專一,謙卑敬畏的心情來從事此重要聖工。如今譯成新舊約客語聖經呈獻在讀者面前。從1865年福音傳到台灣至今將近150年,深願此臺灣第一本的客語經典,不僅能成為客家語言和文字的範本,更能使謙卑研讀的人,因聖靈的啟示而明白聖經的真理,領受慈愛主上帝的「痛惜」。我們在世上雖是「客人」,耶穌基督卻是照亮我們人生旅程的真光,是引領我們得到永恆生命的道路,得以成為上帝兒女,進入上帝的家。

Nhà phát hành

Bible Society in Taiwan

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

HAK-NGÎ SṲN-KÎN – Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún – Sîn-Khiu Yok Chhiòn Sû (Lò-mâ-sṳ pán);Ngudradreadrekadhane Ka Sisiu 魯凱語聖經Seysyo No Taobuacou seiso no faeva esvʉtʉ四福音書 – 共同譯本客語聖經 – 現代臺灣客語譯本,新舊約全書客語聖經 – 漢字版

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,009
Tổng số ngôn ngữ:1,363

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!