Buuk Do Kinorohingan (BDK)

Boros Dusun [Kadazan Dusun]

Đọc bản này: Buuk Do Kinorohingan

Iti nopo prujik do manalin do Boros do Kinorohingan dot id boros do Dusun (Kadazan) om tinimpuunan di toun 1981. Om wagu o karalan-ralano' do minanalin, I roitan do pananalin do dinamis. Miagal pogiddi o karalan-ralano' do manalin nga' popolombus do tonsi kopio di boros do Kinorohingan dot id suang do boros do Dusun (Kadazan) di koubasanan do momoros om it osuhutan kopio, om sopisorohon do boros di koubasanan do momoros di tulun dot amu' po oubas do mongol sambayang.

Iri nopo Tumpongo do Wagu om nopongo di toun 1975 om mantad nopoddi om amu'po insan kosimbanai o karalan-ralano' do manalin. Om iri no Tumpongo do Laid om iti nogindo do sinalin dot id boros do Dusun (Kadazan).

Iri nopo pinoimpahan do manalin di Tumpongo do Laid om i Biblia Hebraica Kittel, i tohuri no kopio kowonsoi. Nga' haro nopo o kosusaan do manalin di piro-piro solinan di gulu po om i solinan dot id suang do boros dot Ibrani di suwai o poimpahan di kumiti do manalin.

Iri no pinoimpahan di Tumpongo do Wagu om i The Greek New Testament, i Tumpongo do Wagu dot id suang do boros do Yunani (Gorika), i Winonsoi di United Bible Societies. Om haro piro-piro ayat do solinan diti do pinoimpahan nopod manalin om i piro-piro solinan do suwai di sokodungon di piro-piro solinan dot id suang boros do Yunani.

Om pinoimpahan nopo di minanalin kopio dot id suang do boros do Dusun (Kadazan) om i Kabar Baik dalam Bahasa Indonesia Masa Kini om i Berita Baik untuk Manusia Moden, om i Today's English Version, om i Terjemahan Baru dot id suang do boros dot Indonesia.

Iri nopo karalan-ralano' do manalin do tumanud di pananalin do dinamis, do tumanud do piro- piro toturan diti om:

  • - Mositi' nod i tonsi o poinggoyoon om okon i' ko i koulud uludo' do boros di poimpahan do manalin.
  • -Iri nopo boros do pomungaran do piro-piro ponudukan om mositi' nod solinon do tumanud di komoyon.
  • - Iri nopo boros do pomungatan om i kowoyo-woyoo' do momoros dit a' koubasanan om a' i' pakayon, om mositi' nod pilion i boros do pomungaran om i boros di koubasanan do momoros.

Om kaa pogiddi do tumanud nopod toturan diri om kowoyo-woyoo' nopod pananalin diti om misuwai kopio di piro-piro solinan do suwai. Om koumbal nopod haro kinoiyonon ko' tuluh di duwo ko' ogumu' o ngaran do pomungaran om koubasabab no dot i ngaran dit ogumu' o tulun do koilo o pakayon.

Iti nopo solinan diti om maan kopio do basaon do parangahan do tulun di mokinongou, do miagal ko' basaon do hiri'd mimbar do parangahan di sidang. Om iri no o kokuwaan dot iri nopo boros do miagal ko' "dau" do Kinorohingan, Tuhan, Yesus, Rusod dot Olidang o komoyon om a' i' tinulis do hurup dot agayo, tu' iri boros do tinulis do hurup dot agayo nga' a' i' suwai ko' i boros do tinulis do hurup dot okoro' o karangahan do tontok do basaon.

Om haro piro-piro o pinoruhang do buuk diti do ponulung di mambasa' do mongilo'd komoyon dit ayat, om tinulis iti piro-piro ponulung diti dot id ponong id kooyion do buuk diti. Iri nopo ponulung diri om: gambar do kinoiyonon (peta) kamus om kopoilaan do komoyon do boros om kaadat-adato' di gulu po di nongoroitan dot id suang do buuk diti. Om tinandaan iti do hurup dot akooro'.

Om iti solinan diti nga' suwai-suwai i' ko' i piro-piro solinan do suwai, do miagal di Kabar Baik om Berita Baik dit id gulu i' kowonsoi, om i Today's English Version, tu' gambar nopoddi om i linukis di gompomolukis, i roitan dot i Annie Valotton, i bansa'd Swiss, nga' id suang nopod buuk diti om i gambar do linukis di Horace Knowles o pinakai. Sinimbanah it id gulu tu' iri nopo lukisan di Horace Knowles om osonong-sonong do mongilo'd komoyon, om iti no o kinookunan do nongkorongou do boros do mantad id piro-piro o tulun. Om a' no minog do soriso-isoon do poboros a kinosusaan do minomonsoi do buuk diti, do mantad poddi minanalin nogi', om minanaip, om minonorisid kawagu, om minomonsoi'd buuk do pinoinggumu', om piro-piro karaja' do suwai. Om balansa' om tusin do napakai nga' ogumu' nogi' do pinopowonsoi do prujik dot agayo diti! Nga' milo ngai' iri do winonsoi tu' i Kinorohingan do minoro-boros dot id suang diti buuk do pinotulisan do boros dau nga' hino i' dot id pogialatan do tulun di momonsoi do karaja' dau. Iti nopo prujuk do manalin diti om mantad id kouludan do kumaraja' di Koisaan do Buuk do Kinorohingan do Sompomogunan ( United Bible Societies) om i Koisaan do Buuk do Kinorohingan do Malaysia ( Pertubuhan Bible Malaysia). Iti nopo koinduwo do winonsoi iti buuk, di toun 2006, om baro piro-piro boros do pinosimban o ponipil, om ginuli' kawagu i boros do koubasanan di gulu. Iri nopo boros diri om : rasul, nabi, om imam. Om patahakon no iti buuk do solinan do boros do Dusun ( Kadazan) diti do maan do popoinggayo do Kristus, i Tuhan toko', om pokionuon no kopio do mantad id barakat do Kinorohingan om kokoris nondo o kotumbayaan di tulun do mambasa' diti Buuk do Kinorohingan diti.

Nhà phát hành

Bible Society of Malaysia

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Alkitab Berita BaikAlkitab Berita Baik (+Deuterokanonika)Bup KudusBuuk Do KinorohinganKenyah New TestamentRengah JianSimanya BauhTanou Moonsoi Timugon

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!