Bup Kudus (BK)

Iban

Đọc bản này: Bup Kudus

Dalam taun 1988 Gerempung Bible Malaysia ngeluarka Bup Kudus. Udah lepas nya, mayuh bengkah gerija Iban minta Gerempung nya, ngaduka Bup Kudus nya, ngambika Bup nya terang agi sereta nyamai agi dibacha. Gerempung Bible Malaysia lalu belabuh ngaduka Bup Kudus nya berengkah ari bulan Mei, 1999. Gerempung nya mega diasuh gerija Katolik nyalinka Bup Deuterokanonikal ke orang Kristian ke ari gerija Katolik.

Lebuh pengawa ngaduka Bup Kudus nya benung dipejalaika, lalu bup Deuterokanonikal nya benung disalin, bala komiti ke ngereja pengawa dua bengkah nya lalu besetuju mutuska runding deka ngena atur sepil jaku Iban ti baru, ti dikena dalam sekula kemaya hari tu. Pemutus runding nya lalu ngujungka mayuh ubah nyadi dalam Bup kudus ti diaduka bala komiti nya. Ambi ke banding, hurup "o" dalam mayuh leka jaku nadai agi dikena, tang di-ganti enggau hurup "u". Ari nya tadi, leka jaku "jako" diubah ngagai "jaku"; lalu leka jaku "Ko iya" diubah nyadi "Ku iya," Leka jaku "siko" diubah nyadi "siku".

Tang urup "o" dalam leka jaku "orang" enggau dalam semua leka jaku ti diinjau ari jaku orang bansa bukai, enda diubah ngagai hurup "u." Nya alai sepil "orang," "domba," "chunto," enggau "dosa," mengkang dikena enda diubah.

Atur sepil ti baru tu mega ngasuh jaku baka "nambah ka" tauka "awak ka," enggau semua leka jaku bukai ti baka nya disambungka nyadi siti leka jaku. Nya alai "nambah ka" nyadi "nambahka," "ngemesai ka" nyadi "ngemesaika."

Dalam atur sepil ti baru tu, leka jaku "bakanya," "bakatu" enggau "bakani" diubah ngagai leka jaku "baka nya," "baka tu" enggau "baka ni." Enda salah-salah baka leka jaku "baka nyin" ti mengkang dikena kitai nyentuk ngagai seharitu. Tang pengawa ngaduka Bup Kudus tu ukai semina dikereja naka nya aja. Bala komiti mega enggau naka ulih ngaduka leka jaku ti dikena dalam Bup tu, ngasuh ia semak agi reti enggau jaku asal, ia nya jaku Hebrew, jaku Aramiac enggau jaku Gerika. Siti jalai ti dikena bala komiti ngereja pengawa nya mansik, lalu bebandingka leka jaku ti dikena dalam mayuh bengkah salin dalam jaku English, lalu ari nya ngiga leka jaku Iban ti pemadu semak reti enggau jaku asal.

Enti kitai Iban suntuk leka jaku kena nyalinka leka jaku siti siti, bala komiti besetuju nginjau leka jaku orang bansa bukai, tang disepi ngena chara Iban. Nya alai leka jaku "panic" nyadi "panik", "mystery" nyadi "misteri", "mustard" diinjau terus ari jaku English, enda diubah sepil, laban "mustard" ukai ensabi tauka lenga, tang siti bansa kayu ti tinggi kira tiga meter ti tumbuh di Timur Tengah lebuh maya Jesus kelia. Leka jaku "the tower of Babel" diubah nyadi "menara Babel," ukai "kubu Babel." Lalu leka jaku "false prophets" ukai disalin nyadi "nabi ti bula" tang "nabi ti pelesu."

Lebuh semua bup dalam Bup Kudus udah tembu magang diaduka, sekeda bup baka bup Pemungkal, Esra, Mark, Rome, Galatia, Surat Baruch, enggau 1 Makabi lalu dikirumka ngagai mayuh bengkah gerija enggau denominasi diserata menua Sarawak, minta sida mantah bup nya.

Bup Kudus tu ukai semina cherita, tang Berita Manah Allah Taala kena lya nyelamatka mensia. Nya alai aram kitai besampi minta Allah Taala ngena jaku lya tu pulai ke basa enggau mulia lya Empu dalam pengidup kitai siku siku.

Nhà phát hành

Bible Society of Malaysia

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Alkitab Berita BaikAlkitab Berita Baik (+Deuterokanonika)Bup KudusBuuk Do KinorohinganKenyah New TestamentRengah JianSimanya BauhTanou Moonsoi Timugon

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!