Beebaa Dabu (kpg)

Kapingamarangi

Đọc bản này: Beebaa Dabu

Copyright © 1996, 2014 The Kapingamarangi Bible translation committee

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial-no derivatives license. In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you don't change any of the text or punctuation of the Bible.

  • You include the above copyright information.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Nhà phát hành

eBible.org

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Beebaa DabuBible Kralická 1613Bible Ni ThothupDarby Unrevidierte ElberfelderGeneva BibleHethadenee waunauyaunee vadan Luke VanenānaNa Taratara TeAtua i naa taratara TakuuSveta BiblijaTextbibel von Kautzsch und WeizsäckerUWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKAWorld English Bible British EditionŎKHS' I TSĬN IK SĬN NI ST. MATTHEW OT SĬN AI PI.उर्दू बाइबिलनया नियमपवित्र बाइबिलमराठी बायबलঅসমীয়া বাইবেলবাংলা বাইবেলਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲગુજરાતી બાઇબલଓଡିଆ ବାଇବେଲதமிழ் பைபிள்తెలుగు బైబిల్ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್മലയാളം ബൈബിള്‍พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!