Vaajtswv Txujlug - lug Moob Ntsuab - txhais tshab xyoo 2004 (HMOBSV)

Hmong Hoa [Hmong Njua]

Đọc bản này: Vaajtswv Txujlug - lug Moob Ntsuab - txhais tshab xyoo 2004Kinh Thánh âm thanh: Vaajtswv Txujlug - lug Moob Ntsuab - txhais tshab xyoo 2004

Phoo Vaajtswv Txujlug nuav yog txhais taag rua xyoo 2004, yog txhais tshab txwj phoo Chiv Keeb moog txug phoo Qha Tshwm txhua lu taag nrho huvsw, yog txhais lawv nraim tej hauv paug lug. Tej phoo Vaajtswv Txujlug kws Moob muaj lawm puavleej txhais lawv le tug kov txwv txhais “Dynamic Equivalence.” Tug kov txwv txhais le nuav yog txhais kuas yoojyim nkaag sab hab muab lub ntsab hloov txhad ua kuas tug kws nyeem nkaag sab zoo. Phoo Vaajtswv Txujlug Txhais Tshab Xyoo 2004 nuav yog txhais lawv le tug kov txwv “Formal Equivalence”, yog txhais txhua lu lug kws nyob huv hauv paug lug lawv le lug Henplais hab lug Kili huvsw, yug txhad paub cov Yixayee lub neej hab Yixayee le kev has lug, hab paub lub ntsab tub heev. Phoo Vaajtswv txujlug lug Thaib kws naj nub nuav suavdawg swv kuj yog txhais le nuav. Xyoo 2000 Koom Hum Txhais Vaajtswv Txujlug huv Thaib teb (TBS) hab Koom Hum Moob kws ntseeg huv Thaib teb (SKT) has hum tas tseed yuav tsum muaj Vaajtswv Txujlug txhais dua tshab le nuav. Muaj ib tug xwbfwb Moob ua tug kws txhais, hab muaj xwbfwb fuajlaav hab xwbfwb ntawm Koom Hum United Bible Societies ua tug paab, hab muaj dua ib co Moob kws saib hab khu kuas lawv nraim hauv paug lug hab tsw poob lub ntsab ib qhov twg. Vaajtswv Txujlug Phoo Qub, mas txhais lawv le Vaajtswv Txujlug phoo Aavkiv NIV hab NRSV. Phoo tshab mas swv lug Kili phoo kws United Bible Societies luam rua xyoo 1993. Mas ua Vaajtswv tsaug kws nwg paab txhua tug kub sab ua txhad tav taag huvsw rua xyoo 2004. Peb vaam tas txhua tug kws ntseeg yuav nyeem phoo nuav hab nkaag sab txug Vaajtswv txuj xuv zoo hab nkaag sab txug tug Tswv Yexu txujkev cawm dim zoo dua qub.

Nhà phát hành

Thailand Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

AkhaLahu BibleNorthern Pwo Karen Thai BibleVaajtswv Txujlug - lug Moob Ntsuab - txhais tshab xyoo 2004Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004ฉบับมาตรฐานฉบับอักษรลาวฉบับอักษรโรมันโบราณฉบับอักษรโรมันใหม่ฉบับอักษรไทยพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971သမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉၽြႃး

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!