Bibelen 2011 nynorsk (N11NN)

Norsk: nynorsk [Norwegian Nynorsk]

Đọc bản này: Bibelen 2011 nynorsk

About this Bible text

This Bible text is a translation from 2005 (NT) and 2010 (OT), the entire translation being published in October 2011.

A completely concordant translation does not exist. Both word order, vocabulary and grammar makes it impossible to translate "word by word" from the original languages. Therefore, all translations will be idiomatic to a greater or lesser degree. It is correct to say that the Norwegian Bible Society's translation from 1978/85 is more idiomatic than the other Norwegian translations. On the other hand, "Bibel 2011" is based rather upon a concordant translation principle, where the translators aim to reproduce the biblical texts as close to the original as possible.

www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011

Information about copyright

The Bible translations are protected by copyright.

The Bible texts from The Norwegian Bible Society which are presented in YouVersion.org are free to use for personal Bible reading. Beyond the quotation rights (Norwegian text: no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett and www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html), it is not allowed, according to the Norwegian Copyright Act, to copy, export, distribute or duplicate all or parts of the text for commercial or non-commercial use without consent from The Norwegian Bible Society. A breach of these provisions will be reported and will imply liability to pay compensation.

This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.

www.bibel.no

Om denne bibelteksten

Denne bibelteksten er en oversettelse fra 2005 (NT) og 2010 (GT), der hele oversettelsen utgis i oktober 2011.

En fullstendig konkordant oversettelse finnes ikke. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjør det umulig å oversette ”ord for ord” fra grunnspråkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være idiomatiske i større eller mindre grad. Men det er likevel riktig å si at Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er idiomatisk i større grad enn de andre norske oversettelsene. Bibel 2011 baserer seg derimot på et mer konkordant oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker å gjengi de bibelske grunntekstene så nært om mulig.

www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011

Informasjon om opphavsrett

Bibeloversettelsene er beskyttet av opphavsrett.

Bibeltekstene fra Det Norske Bibelselskap som presenteres på YouVersion.org er gratis til bruk for personlig bibellesning. Det er i følge åndsverkloven ikke tillatt å kopiere, eksportere, distribuere eller mangfoldiggjøre hele eller deler av teksten for kommersiell eller ikke-kommersiell bruk uten samtykke fra Det Norske Bibelselskap, unntatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Se om sitatrett: no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett og www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

www.bibel.no

Nhà phát hành

Norwegian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bibelen 1938 NynorskBibelen 1978/85 nynorskBibelen 2011 bokmålBibelen 2011 nynorskO angluno lil anda o Johannes 1984 (Noreg)The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!