Labib An Kreol Seselwa (BSK)

Seselwa Creole French

Đọc bản này: Labib An Kreol Seselwa

Bible in Seychelles Kreol with Deuterocanonical Books

This translation, published by the Bible Society in the Seychelles, was published in 2014.

If you would like more information about the Bible Society in the Seychelles, please contact biblesoc@seychelles.net or visit www.unitedbiblesocieties.org.

Versyon Labib an Kreol Seselwa

Sa tradiksyon in ganny pibliye an 2014 par Sosyete Biblik Sesel. Si ou enterese pour ganny en kopi, silvouple pran kontak avek Sosyete Biblik (biblesoc@seychelles.net oubyen www.unitedbiblesocieties.org)

Nhà phát hành

Seychelles Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Labib An Kreol SeselwaLabib An Kreol Seselwa

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!