Ê-sai 43:1-2

Câu Kinh Thánh trong ngày - ngày 85 - hình ảnh 8894 (Ê-sai 43:1-2)
Ê-sai 43:1-2