Chúa Jêsus Ơi, Con Cần Ngài

Chúa Jêsus Ơi, Con Cần Ngài

2 Ngày

Bạn cảm thấy từ sâu thẳm lòng mình rằng bạn cần Chúa Jêsus? Kế hoạch tĩnh nguyện hai ngày này sẽ giúp bạn biệt riêng thời gian với Chúa và kêu cầu Ngài. Mục vụ Thistlebend cũng soạn kế hoạch này để đọc chung với loạt bài tám phần “Chúa Jêsus Ơi, Con Cần Ngài”.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Mục sư Thistlebend đã cung cấp kế hoạch này. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập tại: www.thistlebendministries.org

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 750000 lượt hoàn tất