Đạt Được Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng

Đạt Được Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng

5 Ngày

Nhiều người nhìn nhận sự khôn ngoan là điều mà người trải nghiệm nhiều mới có. Nhưng chúng ta có thể có nó không quan trọng là chúng ta sống bao lâu. Kế hoạch 5 ngày này sẽ giúp bạn nắm rõ sự khôn ngoan thiên thượng là gì và làm sao có được nó.

Nhà phát hành

Nguyên bản của Kế Hoạch Đọc này được tạo và cung cấp bởi YouVersion

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất