MATEO 2
ZPG
2
Meññ-nann lguia mbial bictixlo yâme mdoo
1Jesúz guhl me Beléṉ, to guiedzy ni nu lo ṟegioṉ-Judea, tiemp-nac Herody ṟeiy. Lahd meññ ni nann lguia mbial byruu yâme ñaz-ru rlahñ ncübidz, bydzihñ yâme Jerusaléṉ, 2no ganabdiidz yâme:
―¿Bá glo nu xṟeiy meññ-Isṟael ni ba guhl? Bwieꞌ noꞌ ximbial me ru rlahñ ncübidz, no leewe zid-zacbeeiy noꞌ leeme.
3Hor-bieññ ṟeiy-Herody ze, di rdzial me bia ctzoo me, no zehgu gyre meññ-Jerusaléṉ. 4Were pshalcaꞌ ṟeiy-Herody gyre xjefy yahc bahl, no muextr ni ruuḻ yahc xleiy Moiséz lo meññ-guiedzy, no günabdiidz me lee bá glo gahl Crist. 5Ra yâme leeme:
―Beléṉ ni nu lo ṟegioṉ-Judea; porni ze bzaa profetu lo guehtzy:
6No lii, Beléṉ, ni nu lo ṟegioṉ-Judá,
rsahquiꞌ lahd gyre guiedzy ni rtzoo mdad ni nu Judá;
porni de lii gahl to mpyquie ni ctzoo mdad
no ni güieꞌ dmeññaꞌ ni nac meññ-Isṟael.#2:6 Mi. 5:2
7Were ngaꞌdzy gá pshalcaꞌ Herody meññ-wé yahc ni nann lguia mbial, no günabdiidz me lee buc, pue, bwieꞌ yâme mbial. 8Luxu pshahl Herody leeyâme Beléṉ, no ra leeyâme:
―Lâ tza, lâ dzigüieꞌ bá glo nu mdo-wé; no ru ba bydzial laꞌd leeme, guidne laꞌd naa, lehdy tzan dzigzacbeeiyaꞌ leeme zegahc.
9Bylux bieññ yâme gyre ni ne ṟeiy-Herody, were za yâme. No mbial ni bwieꞌ yâme byruu, zau zunieru ru za yâme; no hor-bydzihñu ru nash mdoo, ba nehx güzeꞌru. 10Hor-bwieꞌ yâme mbial, modni byxihly yâme. 11Hor-güyuꞌ yâme leññ yuꞌ we naꞌ, bwieꞌ yâme mdoo no xmam me, Maríe; no bisshiby gahc yâme, bzacbeeiy yâme mdoo; no pshal yâme ni ziyno yâme gady mdoo: or, no yahl no ceitnixye ni le mirra. 12No byluxu, psieññ Dioz leeyâme lo mpcaaḻ di tedy yâme ru nu Herody. Leewe gubyguiat yâme xguiedzy yâme ba gydze ñahz.
Güiyno José mdoo no Maríe Egipt
13Hor-ba zia yâme we naꞌ, güya to x‑ángel Dioz, ra me José lo mpcaaḻ:
―Biahsiꞌ, bigyno mdoo no xmam me Egipt, no tzuy uga xtâ naa diaa csieññ lii; porni Herody gyo me mdoo, ne me igaꞌdy me lee.
14Were biahs José, no guiaal gahc ziyno me mdoo no xmam, zia yâme Egipt. 15Wé güyuꞌ yâme glo guhty Herody. Nirieꞌ guhcu ze lehdy guhc ni gu Señor profet, ru ne me: “Pqueen riedz dshiñaꞌ, byruu me Egipt.”#2:15 Os. 11:1
Pshahl Herody meññ-biygaꞌdy xtahl mbiux-ñooby
16Hor-gunn Herody bisquiee meññ-nann lguia mbial leeme, bydziaꞌdzy me; pshahl me meññ ni biygaꞌdy gyre mbiux-ñooby ni rahp chohp ihz par lo yu ni nu yahc Beléṉ no zrieñ mbiux-nu yahc guingybi, mdid-ra meññ-nann yahc lguia mbial leeme. 17No mod-wé guhcu, mod-bzaa profet-Jeremíaz:
18Bieññ riedz leññ guiedzy-Ṟamá,
de ni gayuun meññ no xroꞌ né;
Ṟaqueḻ‑e ni gayuun por gyre xiiñ me,
no ba di ne me guiandzie me, porni guhty gyre yâme.#2:18 Jer. 31:15
19Per bylux guhty Herody, to x‑ángel Dioz güya lo mpcaaḻ ru nu José Egipt, ra leeme:
20―Biahsiꞌ, no gubyguiatno mdoo no xmam me ru le Isṟael, porni meññ-riñlo yahc ngaꞌdy mdoo, ba guhty.
21No were biahs José no gubyguiatno me mdoo no xmam lo xṟegióṉ meññ-Isṟael. 22Per hor-gunn José biaꞌn Arquelao rtzoo mdad xilgar xtad me, Herody, lo ṟegioṉ-Judea, bydzie me ña meu; no psieññ Dioz leeme lo mpcaaḻ gybiꞌ me ñaz-lo ṟegioṉ-Galilea. 23Hor-bydzihñ yâme lo ṟegioṉ-rieꞌ, zia yâme to guiedzy ni le Nasaret. Guhcu ze lehdy guhc mod-günii profet yahc, tzu le Jesúz to meññ-Nasaret.#2:23 Is. 11:1