Maʼtɛ́as 1
YATDBL
1
Yoog ɛ pɔɔd yɛ́ Yə́sus ayásáŋɛ́ɛ́ a yɛ́lɛ́
(Lóʼk 3.23-38)
1Táá wɔnɔ́ ná yoog ɛ pɔɔd yɛ́ Yə́sus Kilíʼtus, kɛnannán kɛ́ Tə́fid nyɔ́ ayɛ́ɛ nyɔ́lɛ́nyɔ́amɔɛ́d tɛn kɛnannán kɛ́ Ábɛlaam əyə́biə́níí a yɛ́lɛ́ aa yɛ́ɛnɛ pálɛɛ́ ɔsɔ́g pɔ́nɔ́:
2Ábɛlaam yiíbíən Ɛ́sag,
Ɛ́sag əə́bíən Yáʼkɔb.
Yáʼkɔb əə́bíən Yúda na pɔɔ́n pə́mmú pɛ́ndɛ́ŋ, pomóŋŋí pá Yúda.
3Yúda əə́bíən na oʼkán Tamáal lɛ́ na Fálɛs, na Sɛ́la.
Fálɛs əə́bíən Ɛ́sɛlɔm,
Ɛ́sɛlɔm əə́bíən Álam,
4Álam əə́bíən Amɛnadáab,
Amɛnadáab əə́bíən Násɔŋ,
Násɔŋ əə́bíən Sálmɔn,
5Sálmɔn əə́bíən Póos. (Ŋŋí o Póos ayɛ́ɛ niiŋ lɛ́ Ɛlaáab.)
Póos aáság kubíən Obɛ́ɛd. (Ŋŋí wo Obɛ́ɛd ayɛ́ɛ niiŋ lɛ́ Ulúud.)
Obɛ́ɛd əə́bíən Yəsə́ə,
6Yəsə́ə əə́bíən Tə́fid nyɔ́ yɛɛ́bág nkúm yɛ Ɛ́sɛlayɛl.
Tə́fid əə́bíən Salomɔ́ɔŋ. (Əyímubíən na oʼkán ó Úli.)
7Salomɔ́ɔŋ əə́bíən Olobóam,
Olobóam əə́bíən Ábɛa,
Ábɛa əə́bíən Asáaf,
8Asáaf əə́bíən Yosafáad,
Yosafáad əə́bíən Yoláam,
Yoláam əə́bíən Osɛ́as,
9Osɛ́as aáság kubíən Yoáʼtam,
Yoáʼtam əə́bíən Aʼkáas,
Aʼkáas əə́bíən Ɛsɛ́ʼkɛas,
10Ɛsɛ́ʼkɛas əə́bíən Manasə́ə,
Manasə́ə əə́bíən Amɔ́ɔŋ,
Amɔ́ɔŋ əə́bíən Yosɛ́as,
11Yosɛ́as əə́bíən Yɛʼkonɛ́as na pɔɔ́n tɛn pɛ́ndɛ́ŋ, pomóŋŋí pá Yɛʼkonɛ́as.
A kɛnɛŋ kɛ́ pə́yíbugúmin a ɔsaa a Pabɛlɔ́ɔn aa Yosɛ́as yiíbiə́nə pɔɔ́n póob piim#1.11 Kɛ́lɛ náan a kálaʼtaʼ ɛ 2Puʼk 24.12-16
12Kɔ́gɔ́ɔg a ɔsaa a Pabɛlɔ́ɔn,
Yɛʼkonɛ́as aáság kubíən Salaʼtíɛl,
Salaʼtíɛl əə́bíən Solobabɛ́ɛl,
13 Solobabɛ́ɛl əə́bíən Əbíud,
Əbíud əə́bíən Ɛlɛáʼkim,
Ɛlɛáʼkim əə́bíən Asɔ́ɔl,
14Asɔ́ɔl əə́bíən Sadɔ́ɔg,
Sadɔ́ɔg əə́bíən Əʼkíim,
Əʼkíim əə́bíən Əlíud,
15Əlíud əə́bíən Ɛlɛasáal,
Ɛlɛasáal əə́bíən Maʼtáan,
Maʼtáan əə́bíən Yáʼkɔb,
16Yáʼkɔb əə́bíən Yósɛb nyɔ́ yɛɛ́goán Malɛ́a,
ŋŋí ɛ Yə́sus nyɔ́ alɛɛ́ Məsíi.
17Kəə́bə́ə́ a Ábɛlaam, agɛɛn əgiig a Tə́fid, nsɛg ɛlɛ yówád na íniʼ. Kodɛ́ɛmɛn tɛn a Tə́fid, agɛɛn əgiig a kɛnɛŋ kɛ́ páyɛ́ɛ a ɔsaa a Pabɛlɔ́ɔn, nsɛg ɛlɛ tɛn yówád na íniʼ. Kodɛ́ɛmɛn tɛn áay a kɛnɛŋ kɛ́ páyɛ́ɛ a ɔsaa a Pabɛlɔ́ɔn, agɛɛn əgiig a niə́bíən nɛ́ Məsíi, nsɛg ɛlɛ tɛn yówád na íniʼ.
Niə́bíən nɛ́ Yə́sus
18A kóonɛ lɛ́ Yə́sus Kilíʼtus yə́bíən a nsí, kɛ́ɛ́dáŋána lɛ́: Ŋŋí Malɛ́a ayɛ́ɛ aáʼkodɛ́lɛm lɛ́ ɔɔdɔn na Yósɛb. Kólɛ́ aa, a kóonɛ lɛ́ pə́díin páálad, Malɛ́a aáság kolon na nium nɛ́ yɛɛ́sɛ́m a toɛn tó Uŋun wó Ufúlúʼtú. 19Wɔnɔ́ ná kɛɔŋɔn kiə́ŋ Yósɛb ayɛ́ɛ sáád ɛ mɔɔd, adɛʼkɛ́ɛ anyɔ́ŋɛn kɛɛ́ʼkɛn Malɛ́a oʼto kono a əngis á pɔɔd. Aáság kusəə agá kɔ a ɔʼtɛ́m wə́ə́ŋ a kaadɛ lɛ́, nyɔ́lɛ́ ədiə́giiʼkini komogóan kə́mmú. 20Wɔnɔ́ ná ayɛ́ɛ aándɛ na mafɛgaʼ móom a ɔʼtɛ́m, uŋun ó maʼtom ó Sə́dúk wááság kiim əmubúnigi kɛlɛm, wɔ́nɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Yósɛb, wɛ mɔɔ́n nyɔ́ a yoog ɛ pɔɔd ɛ Tə́fid. Odɛʼtámmána kusiəd Malɛ́a, oʼkán waaŋ lɛ́ wɔnɔ́ ná aándɛɛ́ na nium. Ndóo. Nium nɛ́ɛn nɛ́ alɛɛ́ na nɛ́lɛ́, əə́siəd a toɛn tó Uŋun wó Ufúlúʼtú. 21Əəbíən mɔɔ́n ɔnɔ́mɛɛd, ólog mɔɔ́n nyóon lɛ́ Yə́sus. Nyɔ́lɛ́ aa alɛ́ɛ́ kɔɔyɛɛ́ pɔɔd a mabɛ́ mɔ́ɔ́bɔn.» 22Pɛbán pɛ́ɛb piim, pɛ́yɛ́ɛ agodáŋana náan agɛɛlɛ lɛ́ nkə kɛ́ Sə́dúk yiísə́ə́ a unuʼ wó ɔndɔɛgɛʼ pɛbán wəəŋ, kɛ́as. 23Kɛ́lɛ́ kɛ́go aa ɔndɔɛgɛʼ pɛbán o Táán yiísə́ə́ lɛ́:
«Ɔmbɔ́dɔ́m wo ɔʼkɛ́ɛd nyɔ́ adɛ́ndɛŋɛɛ́ panɔ́mɛɛd
alɛ́ɛ́ kusiəd nium ná ə́bíən mɔɔ́n ɔnɔ́mɛɛd.
Mɔɔ́n nyóon, pálɛ́ɛ́ komoólog niiŋ lɛ́, Ɛmánɔ́wɛɛ.»
Áay lɛ́: «Táán alɛ na pəsi#1.23 Kɛ́lɛ náan a kálaʼtaʼ yɛ Ɛsa 7.14 »
24Ná Yósɛb əyíím yóndig ɛnɔ, aáság kɛɛlɛ əgín wɔnɔ́ ná uŋun ó maʼtom ó Sə́dúk óyɛ́modɛánɛ, əə́siəd oʼkán, amáág a yoog. 25Náa, ɔmbɔ́ wɔnɔ́ ná əyímusiə́d náan, adɛʼkáagaálad na nyɔ́lɛ́ agɛɛn əgiig əgín wɔnɔ́ ná Malɛ́a yiíbíən mɔɔ́n wəəŋ, Yósɛb aálog lɛ́ Yə́sus.

© Wycliffe Bible Translators Inc, 2015

Tìm hiểu thêm về Nɛsɔ́g nɛ́ Nɛwa