Xa-cha-ri 12:1

Xa-cha-ri 12:1 BPT

Đây là lời của CHÚA dành cho dân Ít-ra-en. CHÚA là Đấng trải các bầu trời ra, và đặt nền trái đất, tạo thần linh cho loài người, phán như sau
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ