Tình ca 2:16

Tình ca 2:16 BPT

Người yêu tôi thuộc về tôi, tôi thuộc về chàng. Chàng chăn bầy giữa đám hoa huệ
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ