Khải thị 8:1

Khải thị 8:1 BPT

Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy thì trên thiên đàng im phăng phắc khoảng nửa giờ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ