Thi thiên 87:7

Thi thiên 87:7 BPT

Họ sẽ nhảy múa hát xướng, “Mọi điều tốt lành đều từ ngươi mà ra, hỡi Giê-ru-sa-lem.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ