Thi thiên 65:8

Thi thiên 65:8 BPT

Thậm chí các dân ở cuối đất cũng sợ hãi các phép lạ Chúa. Người ta ca ngợi Ngài từ hướng mặt trời mọc đến hướng mặt trời lặn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ