Thi thiên 65:7

Thi thiên 65:7 BPT

Ngài dẹp tiếng biển gào thét, ngăn chận các lượn sóng ầm ầm, và sự náo loạn của các dân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ