Thi thiên 65:4

Thi thiên 65:4 BPT

Phúc cho người được Chúa chọn ở trong triều đình Ngài. Trong nhà Chúa, trong đền thánh Ngài chúng tôi nhận lãnh mọi điều tốt lành.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ