Thi thiên 65:3

Thi thiên 65:3 BPT

Tội lỗi chúng tôi bao phủ chúng tôi, nhưng Chúa tha hết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ